Bài 21 trang 46 sgk toán 8 tập 1

     

Hướng dẫn giải bài bác §5. Phép cộng các phân thức đại số, chương II – Phân thức đại số, sách giáo khoa toán 8 tập một. Nội dung bài bác giải bài bác 21 22 23 24 trang 46 sgk toán 8 tập 1 bao hàm tổng vừa lòng công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài bác tập phần đại số có trong SGK toán sẽ giúp các em học viên học xuất sắc môn toán lớp 8.

Bạn đang xem: Bài 21 trang 46 sgk toán 8 tập 1


Lý thuyết

1. Cộng hai phân thức cùng chủng loại thức

Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có còng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức.

2. Cộng hai phân thức bao gồm mẫu thức khác nhau

Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

Dưới đó là phần phía dẫn trả lời các câu hỏi có trong bài học kinh nghiệm cho các bạn tham khảo. Chúng ta hãy gọi kỹ câu hỏi trước khi vấn đáp nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 44 sgk Toán 8 tập 1

Thực hiện phép cộng: (dfrac3x + 17x^2y + dfrac2x + 27x^2y)

Trả lời:

Ta có:

(eqalign& 3x + 1 over 7x^2y + 2x + 2 over 7x^2y cr& = 3x + 1 + 2x + 2 over 7x^2y = 5x + 3 over 7x^2y cr )

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 45 sgk Toán 8 tập 1

Thực hiện tại phép cộng: (dfrac6x^2 + 4x + dfrac32x + 8)

Trả lời:


Ta có:

(eqalign& x^2 + 4x = xleft( x + 4 ight) cr& 2x + 8 = 2left( x + 4 ight) cr& Rightarrow MTC = 2xleft( x + 4 ight) cr )

(eqalign& 6 over x^2 + 4x + 3 over 2x + 8cr& = 6 over xleft( x + 4 ight) + 3 over 2left( x + 4 ight) cr và = 6.2 over 2x(x + 4) + 3x over 2x(x + 4) cr và = 12 + 3x over 2x(x + 4) = 3(x + 4) over 2x(x + 4) = 3 over 2x cr )

3. Trả lời câu hỏi 3 trang 45 sgk Toán 8 tập 1


Thực hiện nay phép cộng: (dfracy – 126y – 36 + dfrac6y^2 – 6y)

Trả lời:

Ta có:

(eqalign& 6y – 36 = 6left( y – 6 ight) cr& y^2 – 6y = yleft( y – 6 ight) cr& Rightarrow MTC = 6yleft( y – 6 ight) cr& y – 12 over 6y – 36 + 6 over y^2 – 6y cr& = y – 12 over 6left( y – 6 ight) + 6 over yleft( y – 6 ight) cr& = yleft( y – 12 ight) over 6yleft( y – 6 ight) + 6.6 over 6yleft( y – 6 ight) cr& = y^2 – 12y over 6yleft( y – 6 ight) + 36 over 6yleft( y – 6 ight) cr& = y^2 – 12y + 36 over 6yleft( y – 6 ight) = y^2 – 2.y.6 + 6^2 over 6yleft( y – 6 ight) cr& = left( y – 6 ight)^2 over 6yleft( y – 6 ight) = y – 6 over 6y cr )

4. Trả lời câu hỏi 4 trang 46 sgk Toán 8 tập 1

Áp dụng các đặc điểm trên đây của phép cộng những phân thức để gia công phép tính sau:


(dfrac2xx^2 + 4x + 4 + dfracx + 1x + 2 + dfrac2 – xx^2 + 4x + 4)

Trả lời:

Ta có:

(eqalign& 2x over x^2 + 4x + 4 + x + 1 over x + 2 + 2 – x over x^2 + 4x + 4 cr và = left( 2x over x^2 + 4x + 4 + 2 – x over x^2 + 4x + 4 ight) + x + 1 over x + 2 cr & = frac2x + 2 – xx^2 + 2.x.2 + 2^2 + fracx + 1x + 2 cr và = x + 2 over left( x + 2 ight)^2 + x + 1 over x + 2cr& = 1 over x + 2 + x + 1 over x + 2 cr & = 1 + x + 1 over x + 2 = x + 2 over x + 2 = 1 cr )

Dưới đó là Hướng dẫn giải bài bác 21 22 23 24 trang 46 sgk toán 8 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

maybomnuocchuachay.vn giới thiệu với chúng ta đầy đủ cách thức giải bài tập phần đại số 8 kèm bài giải đưa ra tiết bài 21 22 23 24 trang 46 sgk toán 8 tập 1 của bài xích §5. Phép cộng những phân thức đại số vào chương II – Phân thức đại số cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài xích tập các bạn xem dưới đây:


*
Giải bài 21 22 23 24 trang 46 sgk toán 8 tập 1

1. Giải bài xích 21 trang 46 sgk Toán 8 tập 1

Thực hiện những phép tính sau:

a) $frac3x – 57$ + $frac4x + 57$

b) $frac5xy – 4y2x^2y^3$ + $frac3xy + 4y2x^2y^3$

c) $fracx + 1x – 5$ + $fracx – 18x – 5$ + $fracx + 2x – 5$

Bài giải:

Ta có:


a) $frac3x – 57$ + $frac4x + 57 = frac3x – 5 + 4x + 57$

$= frac7x 7 = x$

b) $frac5xy – 4y2x^2y^3$ + $frac3xy + 4y2x^2y^3$

$= frac5xy – 4y + 3xy + 4y2x^2y^3$

$= frac8xy2x^2y^3 = frac42xy^2$

c) $fracx + 1x – 5 + fracx – 18x – 5 + fracx + 2x – 5$


$= fracx + 1 + x – 18 + x + 2x – 5$

$= frac3x – 15x – 5 = frac3(x – 5)x – 5 = 3.$

2. Giải bài 22 trang 46 sgk Toán 8 tập 1

Áp dụng luật lệ đổi vệt để những phân thức bao gồm cùng chủng loại thức rồi tiến hành phép cùng phân thức:

a) $frac2x^2 – xx – 1$ + $fracx + 11 – x$ + $frac2 – x^2x – 1$

b) $frac4 – x^2x – 3$ + $frac2x – 2x^23 – x$ + $frac5 – 4xx – 3$

Bài giải:

Ta có:

a) $frac2x^2 – xx – 1$ + $fracx + 11 – x$ + $frac2 – x^2x – 1$

= $frac2x^2 – xx – 1$ + $fracx + 1-(x – 1)$ + $frac2 – x^2x – 1$

= $frac2x^2 – xx – 1$ + $frac-(x + 1)(x – 1)$ + $frac2 – x^2x – 1$

= $frac2x^2 – x – x – 1 + 2 – x^2x – 1$

= $fracx^2 – 2x +1x – 1 = frac(x – 1)^2x – 1 = x – 1$

$frac4 – x^2x – 3$ + $frac2x – 2x^23 – x$ + $frac5 – 4xx – 3$

= $frac4 – x^2x – 3$ + $frac-(2x – 2x^2)x – 3$ + $frac5 – 4xx – 3$

= $frac4 – x^2 + 2x^2 – 2x + 5 – 4xx – 3$

= $fracx^2 – 6x + 9 x – 3 = frac(x – 3)^2x – 3 = x – 3.$

3. Giải bài 23 trang 46 sgk Toán 8 tập 1

Làm những phép tính sau:

a) $fracy2x^2 – xy$ + $frac4xy^2 – 2xy$

b) $frac1x + 2$ + $frac3x^2 – 4$ + $fracx – 14(x^2 + 4x + 4)(x – 2)$

c) $frac1x + 2$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

d) $frac1x + 3$ + $frac1(x + 3)(x + 2)$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

Bài giải:

Ta có:

a) $fracy2x^2 – xy$ + $frac4xy^2 – 2xy$

= $fracyx(2x – y)$ + $frac4xy(y – 2x)$

= $fracyx(2x – y)$ + $frac-4xy(2x – y)$

= $fracy^2xy(2x – y)$ + $frac-4x^2xy(2x – y)$

= $fracy^2 – 4x^2xy(2x – y)$

= $frac(y – 2x)(y + 2x)xy(2x – y)$

= $frac-(2x – y)(y + 2x)xy(2x – y)$

= $frac-(y + 2x)xy$

b) $frac1x + 2$ + $frac3x^2 – 4$ + $fracx – 14(x^2 + 4x + 4)(x – 2)$

= $frac1x + 2$ + $frac3(x – 2)(x + 2)$ + $fracx – 14(x + 2)^2(x – 2)$

= $frac(x – 2)(x + 2)(x + 2)^2(x – 2)$ + $frac3(x + 2)(x + 2)^2(x – 2)$ + $fracx – 14(x + 2)^2(x – 2)$

= $fracx^2 – 4 + 3x + 6 + x – 14(x + 2)^2(x – 2)$ = $fracx^2 + 4x – 12(x + 2)^2(x – 2)$

= $fracx^2 – 2x +6x – 12(x + 2)^2(x – 2)$ = $fracx(x – 2) + 6(x – 2)(x + 2)^2(x – 2)$

= $frac(x – 2)(x + 6)(x + 2)^2(x – 2)$ = $fracx + 6(x + 2)^2$

c) $frac1x + 2$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

= $frac4x + 7(x + 2)(4x + 7)$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

= $frac4x + 8(x + 2)(4x + 7)$ = $frac4(x + 2)(x + 2)(4x + 7)$

= $frac44x + 7$

d) $frac1x + 3$ + $frac1(x + 3)(x + 2)$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

= $fracx + 2(x + 2)(x + 3)$ + $frac1(x + 3)(x + 2)$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

= $fracx + 3(x + 2)(x + 3)$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

= $frac1x + 2$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

= $frac4x + 7(x + 2)(4x + 7)$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

= $frac4x + 8(x + 2)(4x + 7)$

= $frac4(x + 2)(x + 2)(4x + 7)$

= $frac44x + 7$.

4. Giải bài xích 24 trang 46 sgk Toán 8 tập 1

Một bé Mèo xua đuổi bắt một bé Chuột. Thứ 1 Mèo chạy với vận tốc x m/s. Chạy được 3m thì Mèo bắt được Chuột. Mèo vờn loài chuột 40 giây rồi thả đến chuột chạy. Sau đó 15s Mèo lại xua đuổi bắt, tuy vậy với vận tốc nhỏ dại hơn vận tốc lần đầu là 0,5m/s. Chạy được 5m, Mèo lại bắt được chuột. Lần này thì Mèo cắm chết Chuột. Cuộc rượt xua đuổi kết thúc. Hãy trình diễn qua x:

– thời hạn lần đầu tiên Mèo bắt được Chuột

– thời gian lần sản phẩm hai Mèo bắt được Chuột.

Xem thêm: Giải Bài 112 Trang 99 Sgk Toán 6 Tập 1 12 Trang 99 Sgk Toán 6 Tập 1

– Thời gian kể từ lần đầu cho khi hoàn thành cuộc săn.

*

Bài giải:

– thời gian lần đầu tiên Mèo bắt được chuột là $frac3x$ (giây).

– thời hạn lần sản phẩm hai Mèo bắt được loài chuột là $frac5x – 0,5$ (giây).

Xem thêm: Giải Bài 25 Trang 47 Sgk Toán 8 Tập 1, Bài 25 Trang 47 Toán 8 Tập 1

– Thời gian kể từ lần đầu cho khi dứt cuộc săn là:

$frac3x + 40 + 15 + frac5x – 0,5$ = $frac3x + frac5x – 0,5 + 55$ (giây)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài xuất sắc cùng giải bài tập sgk toán lớp 8 với giải bài bác 21 22 23 24 trang 46 sgk toán 8 tập 1!

“Bài tập nào nặng nề đã có maybomnuocchuachay.vn“


This entry was posted in Toán lớp 8 and tagged bài xích 21 trang 46 sgk toán 8 tập 1, bài 21 trang 46 sgk Toán 8 tập 1, bài 22 trang 46 sgk Toán 8 tập 1, bài bác 22 trang 46 sgk toán 8 tập 1, bài xích 23 trang 46 sgk Toán 8 tập 1, bài xích 23 trang 46 sgk toán 8 tập 1, bài 24 trang 46 sgk Toán 8 tập 1, bài bác 24 trang 46 sgk toán 8 tập 1, câu 1 trang 44 sgk Toán 8 tập 1, câu 1 trang 44 sgk Toán 8 tập 1, câu 2 trang 45 sgk Toán 8 tập 1, câu 2 trang 45 sgk Toán 8 tập 1, câu 3 trang 45 sgk Toán 8 tập 1, câu 3 trang 45 sgk Toán 8 tập 1, câu 4 trang 46 sgk Toán 8 tập 1, câu 4 trang 46 sgk Toán 8 tập 1.