Bài 28 trang 22 sgk toán 8 tập 2

     

Giải những phương trìnha)(dfrac2x - 1x - 1 + 1 = dfrac1x - 1)b)(dfrac5x2x + 2 + 1 = -dfrac6x + 1)c)(x + dfrac1x = x^2 + dfrac1x^2)d)(dfracx + 3x + 1 + dfracx - 2x = 2)
Bạn đang xem: Bài 28 trang 22 sgk toán 8 tập 2

Hướng dẫn: giải pháp giải phương trình đựng ẩn sinh hoạt mẫu:+ cách 1: kiếm tìm điều kiện xác minh của phương trình+ cách 2: Quy đồng chủng loại hai vế của phương trình rồi khử mẫu+ cách 3: Giải phương trình vừa nhận được+ bước 4:Kết luận. Trong những giá trị của ẩn vừa tìm kiếm được ở bước 3, các giá trị thỏa mãn điều kiện xác định chính là các nghiệm của phương trình sẽ cho.

Bài giải

a) ĐKXĐ:(x e 1)( dfrac2x - 1x - 1 + 1 = dfrac1x - 1)(Leftrightarrow dfrac2x - 1x - 1 + dfracx - 1x - 1 = dfrac1x - 1)(Leftrightarrow dfrac2x - 1 + x - 1x - 1 = dfrac1x - 1)(Leftrightarrow dfrac3x - 2x - 1 = dfrac1x - 1)(Rightarrow 3x - 2 = 1)(Leftrightarrow 3x = 3)(Leftrightarrow x = 1)(không thỏa mãn ĐKXĐ)Vậy phương trình vô nghiệmb) ĐKXĐ:(x e -1)(dfrac5x2x + 2 + 1 = -dfrac6x + 1)(Leftrightarrow dfrac5x2x + 2 + dfrac2x + 22x + 2 = -dfrac122x + 2)(Leftrightarrow dfrac5x + 2x + 22x + 2 = -dfrac122x + 2)(Leftrightarrow dfrac7x + 22x + 2 = -dfrac122x + 2)(Rightarrow 7x + 2 = -12)(Leftrightarrow 7x = -14)(Leftrightarrow x = -2)(thỏa mãn ĐKXĐ)Vậy phương trình gồm nghiệm là(x = -2)c) ĐKXĐ:(x e 0)(x + dfrac1x = x^2 + dfrac1x^2)(Leftrightarrow dfracx^3x^2 + dfracxx^2 = dfracx^4x^2 + dfrac1x^2)(Leftrightarrow dfracx^3 + xx^2 = dfracx^4 + 1x^2 )(Rightarrow x^3 + x = x^4 + 1)(Leftrightarrow x^4 - x^3 + 1 - x = 0)(Leftrightarrow x^3(x - 1) - (x - 1) = 0)(Leftrightarrow (x^3 - 1)(x - 1) = 0)(Leftrightarrow left<eginarrayl x^3 - 1 = 0\ x - 1 = 0endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl x^3 = 1\ x = 1endarray ight.)(Leftrightarrow x = 1)(thỏa mãn ĐKXĐ)Vậy phương trình gồm nghiệm là(x = 1)d) ĐKXĐ:(x e 0; x e -1)(dfracx + 3x + 1 + dfracx - 2x = 2)(Leftrightarrow dfracx(x + 3)x(x + 1) + dfrac(x - 2)(x + 1)x(x + 1) = 2)(Leftrightarrow dfracx^2 + 3xx(x + 1) + dfracx^2 - x - 2x(x + 1) = 2)(Leftrightarrow dfracx^2 + 3x + x^2 - x - 2x(x + 1) = 2)(Leftrightarrow dfrac2x^2 + 2x - 2x(x + 1) = 2)(Leftrightarrow 2x^2 + 2x - 2 = 2x(x + 1))(Leftrightarrow 2x^2 + 2x - 2 = 2x^2 + 2x)(Leftrightarrow -2 = 0)(vô lí)Vậy phương trình vô nghiệm


*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài xích 5: Phương trình cất ẩn ở chủng loại khác • Giải bài 27 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các... • Giải bài 28 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài 29 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 các bạn Sơn giải phương... • Giải bài 30 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương... • Giải bài bác 31 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài 32 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương... • Giải bài bác 33 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tìm những giá trị của a...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần nhiều - Hình học tập 8


Xem thêm: Đầu Sán Dây Có Bộ Phận Nào Sau Đây, Phân Biệt Sán Dây Lợn Và Sán Dây Bò

bài trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Bài 5: Phương trình chứa ẩn sinh sống mẫu
• Giải bài xích 27 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 28 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 29 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 30 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 31 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 32 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 33 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Viết Phương Trình Đường Tròn Tiếp Xúc Với Đường Thẳng, Đường Thẳng Tiếp Xúc Với Đường Tròn Là Gì

Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp những