Bài 39 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 19

     

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:a)(3x - 6y;)b)(dfrac25x^2 + 5x^3 + x^2y;)c)(14x^2y - 21xy^2 + 28x^2y^2;)d)(dfrac25x(y - 1) - dfrac25y(y - 1);)e)(10x(x - y) - 8y(y - x).)
Bạn đang xem: Bài 39 sgk toán 8 tập 1 trang 19

Hướng dẫn:

Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến đổi đa thức kia thành một tích của các đa thức.

Bài giải

a)(3x - 6y = 3.x - 3.2y = 3(x - 2y))b)(dfrac25x^2 + 5x^3 + x^2y = x^2(dfrac25 + 5x + y))c)(14x^2y - 21xy^2 + 28x^2y^2)(= 7xy.2x - 7xy.3y + 7xy.4xy)(= 7xy(2x - 3y + 4xy))d)(dfrac25x(y - 1) - dfrac25y(y - 1) = dfrac25(y - 1)(x - y))e)(10x(x - y) - 8y(y - x))(= 10x(x - y) - 8y<( - (x - y)>)(= 10x(x - y) + 8y(x - y))(= 2(x - y)(5x + 4y))

Lưu ý:

Nhiều khi để triển khai xuất hiện nhân tử bình thường ta phải đổi dấu những hạng tử (sử dụng đặc điểm (A = -(-A)))


Xem video bài giảng và có tác dụng thêm bài rèn luyện về bài học này tại đây để học giỏi hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài bác 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thức đặt nhân tử tầm thường khác • Giải bài 39 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Phân tích các đa thức... • Giải bài xích 40 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tính giá trị của biểu... • Giải bài bác 41 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm(x,)... • Giải bài bác 42 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 bệnh minh...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu như - Hình học tập 8
bài trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức đặt nhân tử chung
• Giải bài xích 39 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 40 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 41 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 42 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp số đông
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6


Xem thêm: Tiếng Anh 9 Unit 11 Lớp 9 A Closer Look 1 Unit 11: Changing Roles In Society

Giải bài tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài tập Môn đồ gia dụng Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Giữa Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 4

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12