Bài 64 trang 34 sgk toán 6 tập 2

     

c) (displaystyle - 11 over 14 - - 4 over ldots = - 3 over 14)

d) (displaystyle ldots over 21 - 2 over 3 = 5 over 21) 


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Thay dấu bố chấm bởi x rồi tra cứu x.

(displaystyle a);7 over 9 - x over 3 = 1 over 9)

Suy ra: (displaystyle x over 3 = 7 over 9 - 1 over 9=7 over 9 + -1 over 9=7+(-1) over 9)

Hay (displaystyle x over 3 = 6 over 9 = 2 over 3)

Vậy x = 2 

b)

(dfrac1x - dfrac - 215 = dfrac715 )

(dfrac1x = dfrac715 + dfrac - 215)

(dfrac1x= dfrac515 )

(dfrac1x= dfrac13)Suy ra ( x = 3)

c)

(dfrac - 1114 - dfrac - 4x = dfrac - 314 )

(Rightarrow dfrac - 4x = dfrac - 1114 - dfrac - 314 )