TỪ VỰNG, NGỮ PHÁP, BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 7 CÓ ĐÁP ÁN

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài xích tổng thích hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp bỏ ra tiết, dễ nắm bắt và bài bác tập giờ Anh lớp 7 theo từng Unit giúp học viên học xuất sắc môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 hơn. Để tải tài liệu bài tập tiếng Anh lớp 7 về, bạn vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Từ vựng, ngữ pháp, bài tập tiếng anh lớp 7 có đáp án

Mục lục bài bác tập tiếng Anh 7

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập tiếng Anh lớp 7 học kì 1 gồm đáp án

Unit 1: My hobbies

Unit 2: Health

Đề kiểm tra 15 phút giờ đồng hồ Anh 7 học kì 1 có đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Community service

Đề soát sổ 1 huyết Tiếng Anh 7 học tập kì 1 gồm đáp án

Unit 4: Music và arts

Đề soát sổ 15 phút giờ đồng hồ Anh 7 học tập kì 1 gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Vietnamese food & drink

Unit 6: The first university in Viet Nam

Đề thi giờ Anh lớp 7 học kì 1 tất cả đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 học kì 2 tất cả đáp án

Unit 7: Traffic

Unit 8: Films

Đề soát sổ 15 phút giờ Anh 7 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Festivals around the world

Đề kiểm soát 1 huyết Tiếng Anh 7 học kì 2 bao gồm đáp án

Unit 10: Sources of energy

Đề soát sổ 15 phút giờ đồng hồ Anh 7 học kì 2 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Travelling in the future

Unit 12: An overcrowded world

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Bài tập giờ Anh lớp 7 Unit 1

A. Phonetics and Speaking

Chọn từ bao gồm phần gạch men chân được phạt âm khác.

Question 1. A. BirthdayB. EarlyC. LearnD. Heart


Quảng cáo

Question 1: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phân phát âm là /ɜː/. Đáp án D phát âm là /ɑː/

Question 2: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ə/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /ɔː/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɜː/

Question 4: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /ə/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɔ/

Question 5: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɜː/. Đáp án B vạc âm là /ə/

Question 6: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /ɜː/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɔ/

Question 7: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D vạc âm là /ɜː/. Đáp án C phạt âm là /ɪə/

Question 8: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phạt âm là /ɜː/. Đáp án C phân phát âm là /ʌ/

Question 9: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phạt âm là /ɜː/. Đáp án B vạc âm là /ɔ/

Question 10: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phân phát âm là /e/. Đáp án C phạt âm là /ɜː/

Question 11: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C vạc âm là /ɜː/. Đáp án D phạt âm là /ʌ/

Question 12: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phân phát âm là /i/. Đáp án B vạc âm là /aɪ/

Question 13: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /e/. Đáp án A vạc âm là /ɜː/

Question 14: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /ɜː/. Đáp án A vạc âm là /i/

Question 15: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C vạc âm là /ɜː/. Đáp án D vạc âm là /ə/


Quảng cáo

B. Vocabulary & Grammar

Question 1. I usually ______ to lớn school by bus.

A. GoB. Goes

C. Going D. Gone

Question 2. Tom always _____ breakfast before going khổng lồ work.

A. HaveB. Had

C. HasD. Is having

Question 3. My English teacher _____ Mr Tuan Anh.

A. AreB. Were

C. Have beenD. Is

Question 4. Our lesson _____ at 7.30 a.m every morning.

A. BeginsB. Beginning

C. BeganD. Begin

Question 5. I think Mary ____ a job.

A. HaveB. Will has

C. Will haveD. Had

Question 6. I feel tired. Therefore, I ______ khổng lồ school.

A. Will goB. Won’t go

C. GoesD. Go

Question 7. Chelsea _____ next Sunday.

A. Will winB. Wins

C. Will wonD. Won

Question 8. I am very fond of _______.

A. CookingB. Cook

C. CooksD. To lớn cook

Question 9. bởi vì you lượt thích ________? – No, I don’t.

A. Go camping

B. To lớn go camping

C. Go lớn camping

D. Going camping

Question 10. My sister’s hobby is ________ outdoor activities.

A. DoB. Does

C. DoingD. Done

Question 11. When I have free time, I usually ______.A. Listen khổng lồ music

B. Listening music

C. Listen music

D. Listening lớn music

Question 12. My dad likes _______ his bike to work.A. RidingB. Ride

C. RidesD. Ridees

Question 13. They hate ______ noodles. They prefer rice.

A. EatB. Lớn eat

C. EatingD. Eats

Question 14. After breakfast, I và my friend ____ khổng lồ the park every Sunday.

A. GoB. Goes

C. WentD. Is going

Question 15. I hope everything _____ fine.

A. WillB. Won’t

C. Will beD. Won’t are

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Giải thích: Thì lúc này đơn (dấu hiệu: usually), chủ ngữ (I) là ngôi I.

Dịch: Tôi thường xuyên đi học bằng xe pháo buýt.

Question 2. Đáp án C

Giải thích: Thì lúc này đơn (dấu hiệu: always), nhà ngữ (Tom) là ngôi III số ít bắt buộc cần phân thành “has”.

Dịch: Tom luôn luôn nạp năng lượng sáng trước lúc đi làm.

Question 3. Đáp án D

Giải thích: Thì hiện tại đơn diễn tả sự thiệt hiển nhiên, chủ ngữ là ngôi III số ít cần tobe là “is”.

Dịch: giáo viên tiếng Anh của tôi là thầy Tuấn Anh.

Question 4. Đáp án A

Giải thích: Thì lúc này đơn (dấu hiệu: every morning), chủ ngữ là ngôi III số ít buộc phải cần chia thành “begins”

Dịch: Tiết học của chúng tôi bắt đầu lúc 7h30 mỗi sáng.

Question 5. Đáp án C

Giải thích: think + thì tương lai đơn (nghĩ điều gì sẽ xẩy ra trong tương lai)

Dịch: Tôi suy nghĩ Mảy sẽ kiếm được một công việc.

Question 6. Đáp án B

Giải thích: Thì sau này đơn

Dịch: Tôi cảm thấy mệt mỏi. Bởi vậy, tôi sẽ không tới trường.

Question 7. Đáp án A

Giải thích: thì tương lai đối chọi (dấu hiệu: next Sunday)

Dịch: Chelsea sẽ chiến thắng vào công ty nhật tới.

Question 8. Đáp án A

Giải thích: fond of + N/Ving (thích gì/ thích có tác dụng gì)

Dịch: Tôi cực kỳ thích làm bếp nướng.

Question 9. Đáp án D

Giải thích: lượt thích + Ving/N (thích làm cho gì/ thích hợp gì); cụm từ “go camping: cắn trại”

Dịch: bạn có thích gặm trại không? – Tôi không thích.

Question 10. Đáp án C

Giải thích: địa điểm này cần thực hiện danh trường đoản cú hoặc Ving.

Dịch: sở thích của chị tôi là tham gia các chuyển động ngoài trời.

Question 11. Đáp án A

Giải thích: thì hiện tại đơn (dấu hiệu: usually)

Dịch: khi tôi có thời gian rảnh, tôi thường xuyên nghe nhạc.

Question 12. Đáp án A

Giải thích: like + Ving/N (thích làm cho gì/ yêu thích gì)

Dịch: bố tôi thích đấm đá xe đi làm.

Question 13. Đáp án C

Giải thích: hate + Ving (ghét làm cho gì)

Dịch: họ ghét nạp năng lượng mì. Bọn họ thích cơm hơn.

Question 14. Đáp án A

Giải thích: thì hiện tại đơn (dấu hiệu: every Sunday); công ty ngữ (I and my friend) số nhiều yêu cầu động từ chính không nên chia.

Dịch: Sau bữa sáng, tôi và các bạn tôi thường đến công viên mỗi chủ nhật.

Question 15. Đáp án C

Giải thích: hope + to V hoặc hope + mệnh đề (tương lai đơn). Đằng sau là tính từ bỏ fine phải ta bắt buộc “will be”

Dịch: Tôi mong muốn mọi thứ sẽ giỏi đẹp.


C. Reading

Exercise 1.

Every weekend is important khổng lồ the Garcia family. During the week they don’t have very much time together, but they spend a lot of time together on the weekend.

Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the ngân hàng during the week, but she doesn’t work there on the weekend. Jennifer & Jonathan Garcia go to school during the week, but they don’t go lớn school on the weekend. And the Garcias’ dog, Max, stays home alone during the week, but he doesn’t stay home alone on the weekend.

On Saturday và Sunday the Garcias spend time together. On Saturday morning they clean house together. On Saturday afternoon they work in the garden together. & on Saturday evening they watch videos together. On Sunday morning they go lớn church together. On Sunday afternoon they have a big dinner together. Và on Sunday evening they play their musical instruments together.

As you can see, every weekend is special to lớn the Garcia. It’s their only time together as a family.

Question 1. Mr. Garcia works at the _______.

A. Post officeB. Bank

C. FactoryD. Book store

Question 2. Mr. Và Mrs. Garcia don’t work on _________.

A. SaturdayB. Sunday

C. FridayD. The weekend

Question 3. During the week Jennifer _________.

A. Goes to lớn school.

B. Plays card.

C. Goes lớn the library

D. Plays the piano.

Question 4. On Saturday morning they ________ together.

A. Play footballB. Go out

C. Clean houseD. Go shopping

Question 5. Who stays home alone during the week?

A. JenniferB. Garcia

C. MaxD. All of them

Question 6. When vày the Garcias work in the garden?

A. Saturday afternoon

B. Sunday morning

C. Saturday morning

D. Sunday afternoon

Question 7. On Sunday evening they play ________ together.

A. Card

B. Tennis

C. Musical instruments

D. Piano

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Thông tin nghỉ ngơi câu trước tiên đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm ở cả hai câu đầu của đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the ngân hàng during the week, but she doesn’t work there on the weekend.

Question 3. Đáp án A

Thông tin nằm ở vị trí dòng 3 đoạn 2: Jennifer and Jonathan Garcia go lớn school during the week.

Question 4. Đáp án C

Thông tin nằm tại câu 2 đoạn 3: On Saturday morning they clean house together.

Question 5. Đáp án C

Thông tin nằm tại câu cuối đoạn 2: & the Garcias’ dog, Max, stays trang chủ alone during the week.

Question 6. Đáp án A

Thông tin nằm ở đoạn cuối: On Saturday afternoon they work in the garden together.

Question 7. Đáp án C

Thông tin nằm tại câu cuối đoạn 3: and on Sunday evening they play their musical instruments together.


Exercise 2.

Two students were asked about their hobbies and here is what they said.

Lien: Cooking is my favorite hobby. My grandmother taught me how to lớn cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby. Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting và meaningful. I really love trying new food and cooking for my family. The feeling of making my family happy with my food is amazing. I often collect recipes from my mother & my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook. I hope I will become a good chef & have my own cookery book in the future.

Cuong: I have an unusual hobby: carving eggshells. I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan. It"s amazing that something as fragile as an empty eggshell can be made into such a beautiful piece of art. I was so amazed that I learned how to lớn carve them myself from the internet. I find carving eggshells a little difficult but so interesting và useful. The feeling of accomplishment when I finish a piece is absolutely awesome. This hobby also helps me be more patient & careful.

Question 1. When did Lien start her hobby?

A. 8 years ago

B. At the age of 8

C. In grade 8

D. One year ago

Question 2. What does Lien think about cooking?

A. She thinks it"s a waste of time.

B. She finds it interesting.

C. She finds it meaningful.

D. Both B and C are correct.

Question 3. What does the word "them" in paragraph 1 refer to?

A. Lien

B. Lien"s mother and grandmother

C. Recipes

D. Lien"s dishes

Question 4. Where does Lien get recipes from?

A. From her mother

B. From her grandmother

C. From the internet

D. All are correct.

Question 5. What does Lien vì with the recipes she collected?

A. She keeps them in a notebook.

B. She shares them with her mother & grandmother.

C. She posts them on the internet.

D. All are correct.

Question 6. What is True about Cuong?

A. He started carving eggshells when he was 4.

B. His dad went to japan 4 years ago.

C. He got a carved egg from his friend in Japan.

D. None are correct.

Xem thêm: "Môn Thể Dục Dụng Cụ Tiếng Anh Là Gì, Môn Thể Dục Dụng Cụ Có Tên Tiếng Anh Là

Question 7. Where does Cuong learn to lớn carve from?

A. From his father

B. From the internet

C. From a Japanes

D. None are correct.

Question 8. What does Cuong think about his hobby?

A. He finds it interesting.

B. He thinks it"s difficult.

C. He finds it useful.

D. All are correct.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

Thông tin nằm tại đoạn đầu: My grandmother taught me how khổng lồ cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby.

Dịch: Bà tôi đã dạy tôi phương pháp nấu nướng khi tôi lên tám tuổi. Gia đình tôi cực kỳ thích điều đó và đó là khi tôi bước đầu sở đam mê của mình.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm ở đoạn 1: Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting và meaningful.

Dịch: không ít người dân nói bài toán nấu nướng là tốn thời hạn nhưng tôi thấy sở thích này rất thú vị cùng ý nghĩa.

Question 3. Đáp án C

Thông tin ở trong phần 1: Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook.

Dịch: Thỉnh thoảng tôi cũng tìm các công thức trên internet. Kế tiếp tôi viết chúng vào vở.

Question 4. Đáp án D

Thông tin tại phần 1: I often collect recipes from my mother và my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet.

Dịch: Tôi hay lấy cách làm từ người mẹ tôi và từ bà tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng tìm những công thức trên internet.

Question 5. Đáp án A

Thông tin ngơi nghỉ cuối đoạn 1: Then I write them in a notebook.

Dịch: tiếp nối tôi viết chúng vào vở.

Question 6. Đáp án D

Thông tin nằm ở đầu đoạn 2: I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan.

Dịch: Tôi bước đầu sở phù hợp này 4 năm trước, sau thời điểm nhận được một quả trứng khắc từ ba tối khi ông ấy về trường đoản cú Nhật Bản.

Question 7. Đáp án B

Thông tin ở loại 4 đoạn 2: I learned how lớn carve them myself from the internet.

Dịch: Tôi đã tự học biện pháp khắc bọn chúng từ internet.

Question 8. Đáp án D

Thông tin nằm tại giữa đoạn 2: I find carving eggshells a little difficult but so interesting & useful.

Dịch: Tôi thấy câu hỏi khắc trứng thì hơi cực nhọc nhưng nó siêu thú vị và có ích.


D. Writing

Dùng từ nhắc nhở để viết thành câu hoàn chỉnh. Chọn đáp án đúng đắn nhất.

Question 1. Nga/ my/ younger sister.

A. Nga is my younger sister.

B. Nga are my younger sister.

C. Nga my younger sister.

D. Nga am my younger sister.

Question 2. She/ enjoy/ read/ books.

A. She enjoys to lớn read books.

B. She enjoy reading books.

C. She enjoys reading books.

D. She enjoy khổng lồ read books.

Question 3. She/ start/ the hobby/ when/ she/ 6.

A. She started the hobby when she was 6.

B. She starts the hobby when she will be 6.

C. She started the hobby when she was 6.

D. She starts the hobby when she 6.

Question 4. Our brother/ share/ the hobby/ her.

A. Our brother tóm tắt the hobby khổng lồ her.

B. Our brother shares the hobby to her.

C. Our brother nói qua the hobby with her.

D. Our brother shares the hobby with her.

Question 5. Both/ them/ spend/ all/ pocket money/ buy/ books.

A. Both of them spends all pocket money to lớn buy books.

B. Both of them spends all pocket money buying books.

C. Both of them spend all pocket money lớn buy books.

D. Both of them spend all pocket money buying books.

Question 6. Nga/ often/ read/ book/ before/ bed.

A. Nga often reads a book before going lớn bed.

B. Nga often read a book before going khổng lồ bed.

C. Nga reads a often book before going khổng lồ bed.

D. Nga often read book before going khổng lồ bed.

Question 7. She/ sometimes/ library/ borrow/ books.

A. She sometimes go to lớn library khổng lồ borrrow books.

B. She sometimes goes khổng lồ library to lớn borrow books.

C. She is sometimes go khổng lồ library khổng lồ borrow books.

D. She goes to sometimes library lớn borrow books.

Question 8. She/ think/ read books/ interesting/ useful.

A. She think reading books is interesting and useful.

B. She think read books is interesting và useful.

C. She thinks reading books is interesting and useful.

D. She think reads books is interesting và useful.

Question 9. It/ develop/ her imagination/ widen/ her knowledge.

A. It develops her imagination & widen her knowledge.

B. It develop her imagination & widen her knowledge.

C. It develops her imagination và widens her knowledge.

D. It develop her imagination và widens her knowledge.

Question 10. She/ hope/ have/ her/ own/ book/ future.

A. She hopes she will has her own book in the future.

B. She hopes she will have her own book in the future.

C. She hope she will have her own book in the future.

D. She hopes she will has her own book in a future.

Question 11. They/ often/ go/ park.

A. They often go lớn park.

B. They often goes to park.

C. They are often go to lớn park.

D. They go to park oftenly.

Question 12. How/ your father go/ work?

A. How vì your father go to lớn work?

B. How does your father goes lớn work?

C. How bởi your father goes khổng lồ work?

D. How does your father go lớn work?

Question 13. My parents usually watch TV in the evening.

A. My parents never watch TV.

B. In the evening, my dad & my mom usually watch TV.

C. In the evening, my mom and my dad clean our house.

D. My parents always watch TV in the evening.

Question 14. I enjoy going camping with my family.

A. I don’t lượt thích going camping with my family.

B. I usually go camping with my friends.

C. I am fond of going camping with my family.

D. I don’t want khổng lồ go camping.

Question 15. I hope I will live abroad in the future.

A. I wish I would live abroad in the future.

B. I don’t want to live abroad in the future.

C. I want living abroad in the future.

D. I lived abroad when I was small.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Câu nói lên sự thật hiển nhiên. Đáp án B, C, D sai ngữ pháp (sai tobe).

Dịch: Nga là em gái của tôi.

Question 2.

Xem thêm: Như Những Phút Ban Đầu (Tiến Minh), Như Những Phút Ban Đầu

Đáp án C

Cấu trúc: enjoy + Ving/N ( thích làm cho gì/ ưa thích gì). Câu này dùng lúc này đơn vì miêu tả sự thật.