Bài tập chia thì tiếng anh có đáp án

     
... 33 After he (finish) breakfast he (sit) down lớn write some letters 34 She (have) a hard life, but she’s always smiling 35 I think Jim (be) out of town EXERCISE ... Myself so much >> truy cập http://tuyensinh247.com nhằm học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh giỏi nhất! 10 ĐÁP ÁN Exercise 1: are - reach comes came - had left has never flown have just decided ... Two famous novels >> truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh giỏi nhất! A wrote B writes C has written D had written 23 When her husband was in the army,...

Bạn đang xem: Bài tập chia thì tiếng anh có đáp án


*

*

... This A-shall be B-has been C-will have been D-will be Đáp án t ập t rắc nghi ệm t hì t rong Tiế ng anh D-visit 1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A 15-D 16-C 17-A 18-B 19-B...
*

... Huyen walks lớn school A everyday B now C at the moment D right now 12 My friends always strong boots in the winter A have B travel C wear D go 13 He khổng lồ school late A goes never B never...
*

*

... Very angry when she knows this A-shall be B-has been C-will have been D-will be Đáp án tập trắc nghiệm tiếng anh D-visit 1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A 15-D 16-C 17-A...
... And … (open) it When I … (open) the door, I … (see) my brother I … (greet) him và … (ask) him to come in c.My cousin và I … (watch) a movie on TV last night whan my brother … (come) He … (watch) ... … (not / watch) it He … (fall) asleep & … (snore) loudly I … (turn) the television off và just then he … (wake) up c.Last night I … (just/ go) to lớn bed & … (read) a book when suddenly I … (hear) ... ……… (not realize) she ……… (be) foreign 257 Don‟t leave till I ……… (arrive) 258 When your father ……… (die)? ~ I ……… (not know) when he ……… (die) 259 It …… (rain) when we arrived 260 Dick ……… (start)...

Xem thêm: Nguyên Nhân Hình Thành Và Biện Pháp Cải Tạo Đất Mặn Thường Xảy Ra Ở Đâu


... đồng trùng đúng theo buta-1,3-đien stiren thu đợc mt nhiều loại caosu buna-S cú kh nng chng du cao, đựng 90,8% cacbon v lng tỉ lệ số mol buta-1,3-đien stiren cao su thiên nhiên l A : B : C : D : Cõu 39: chia hổn phù hợp ankin ... đồng trùng hòa hợp buta-1,3-đien stiren thu đợc mt một số loại caosu buna-S cú kh nng chng du cao, đựng 90,8% cacbon v lng tỉ trọng số mol buta-1,3-đien stiren cao su đặc l A : B : C : D : Cõu 39: phân chia hổn phù hợp ankin ... Penta-1,3-đien C 2-metylbuta-1,3-đien D Cõu 18: Thực phn ng tách 5,8 gam butan (h=80%) đợc hn hp X có H2 hiđrocacbon Đốt cháy hết X ri hp th ht sn phm vo dung dch nc vụi d thỡ ung dch nc vụi cố kỉnh i bao...
... Lơng Số người công nhân danh sách bình quân ngời 400 440 Tổng số ngy công LVTT chính sách n/công 10.400 11.440 Tổng số ngy lm thêm 400 1.320 Tổng số công LVTT chính sách g/công 86.400 102.080 54 10 Tổng số ... Xuất khẩu) yêu cầu: xác định tiêu sau năm ? a giá trị phân phối công nghiệp (GO) b Tổng doanh thu vào đó: Doanh thu công nghiệp, doanh thu xuất Phân tích biến động giá thnh sản phẩm hình ảnh hởng nhân ... Liệu thống kê tình hình sản xuất doanh nghiệp khí năm 2005 nh sau: (Đvt : Triệu đồng) I kế hoạch giá bán trị cung ứng công nghiệp : 6.000 Tổng quỹ tiền lơng : 2.000 Số công nhân list bình quân...
... 21) I .my keys, so I can"t xuất hiện that door (lose) 22) Columbus .in the New World in 1492 (arrive) 23) Nina .her leg She is still in hospital (break) 24) He .here all his life (live) 25) Colin .for ... (plant) 41 Be quiet, I lớn concentrate (try) 42 Jane many books about Chinese culture (write) 43) She her first book in 1990 (write) 44) She currently a book about Chinese painting (write)...
... bài tập 2: ( câu đơn) I (have) coffee for breakfast every morning We (do) exercise one right at the ... Today she (wear) a red one Her bicycle (be) stolen People (speak) English & French in Canada bài xích tập số 3: At nine o"clock yesterday morning we bus A wait B waiting At this time tomorrow A we ... Tonight, I A will finish B have finished _ my work for the day C will have finished D finish Dạng bài tập số 1:The simple present và the present continuous Put the verbs in brackets into the simple...

Xem thêm: Những Tàu Ngầm Lặn Sâu Nhất Bao Nhiêu Mét, Độ Lặn Sâu Tối Đa Của Tàu Ngầm Nga, Mỹ Và Nhật


... Meaning what about she learned Russian at 45 we were talking about you BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CÁC THÌ trong TIẾNG ANH Chương I I …….Louisiana state University A-am attending B-attend C-was attending ... Lây lan Sự công nhận Danh giờ Áo sơ mày Ngài Loa bạn lạ phẫu thuật mổ xoang Thông cảm Truyện Họng đào tạo và huấn luyện viên Chú Tuổi trẻ Thời gian quá trình Phim ảnh Nước Tiền thí dụ vào sale Nghiên cứu Trò ... Truyền thông thing oven Lời cảm ơn Âm nhạc người Cách đọc cách thức Dữ liệu Thức ăn uống Hiểu biết Lý thuyết lao lý Chim Văn chương vụ việc Phần mềm kiểm soát điều hành loài kiến thức quyền lực Khả kinh tế tài chính học Tình Yêu...
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu bắt đầu đăng bắt tắt văn bản trong lòng chị em pk với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong thời điểm dịp lễ tết điểm lưu ý chung cùng vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài xích văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài bác tập đồ gia dụng lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập đồ gia dụng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài xích cô nhỏ nhắn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài bác ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cải cách và phát triển của tự vựng tiếp sau ôn tập văn học tập trung đại vn lớp 11 bài xích tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dại van lop 8