Bài tập đặt câu hỏi wh

     
Khi học tiếng anh, ta gặp gỡ rất các từ nhằm hỏi nhưng lại lại không rõ phương pháp dùng và nghĩa của chúng như vậy nào.Từ để hỏi thường đi đầu câu, hệt như tên gọi, mục tiêu của chúng là để hỏi, hiểu rõ nội dung vào câu hỏi. Bài viết này đã giúp chúng ta tìm làm rõ hơn về vấn đề này này nhé. Dưới đây là kiến thức căn phiên bản về từ nhằm hỏi, chúng ta cùng gọi và tìm hiểu thêm nhé. When? => Hỏi về thời gian Where? => Hỏi về xứ sở Who? => Hỏi tin tức về bạn Why? => Hỏi lý do, lý do How? => Hỏi về đặc thù của sự vật, sự việc, giải pháp thức, cách thức What? =>Hỏi về vật / chủ ý / hành động Which (one)? => Hỏi thông tin về sự việc lựa chọn How much? => Hỏi về giá cả, lượng (không đếm được) How many? => Hỏi về lượng (đếm được) How long? => Hỏi về thời gian How often? => Hỏi về nấc độ tiếp tục How far?=> Hỏi về khoảng chừng cách


Bạn đang xem: Bài tập đặt câu hỏi wh

*

Dưới đây là một số bài bác để những thực hành nhé. Bài 1: Đặt câu hỏi cho phần gạch chân bên dưới đây1.My younger sister is five years old.2. Lan often goes khổng lồ school by bike.3. Lisa is doing her homework at the moment.4. Xuan gave me an interesting book on my birthday.5. Her voice is so beautiful & sweet.6. I won the first prize in a competition last year.7. My mother is in Ha Noi at the moment.8. Lan was absent from school because she was sick.9. The questions in this examination are so difficult.10. They often go to lớn the beach every summer holiday.11. The teacher was so angry because a half of the class didn’t do their homework.12. Jin often plays soccer every afternoon after school with his friends.13. Phuong is the best student in my class.14. There are two books & two pens on the table.15. They are planting some roses in the garden.16. Phái mạnh often watch TV 3 hours a day.17. Duc often visits his grandparents on the weekend.18. I stayed in Korean for five months.19. Trang bought a half kilo of cheese yesterday.20. It usually takes us fifteen minutes lớn get lớn school on foot.Bài 2: lựa chọn đáp án thích hợp điền vào địa điểm trống1.______ school vì chưng you go to? -I study at Hai tía Trung secondary school.WhatWhenWhichWhere2. _____ bởi you live? -I live in Ha Noi.WhenWhereHowWhat3. ______ is Lan"s birthday? -Next Friday.WhenWhatWhichWhere4.______ did you go last night? -I visited my grandfather"s house.WhenWhatWhereWhich5. _____ is your favourite subject? -Math.WhatHowWhichWhen6. _____ did she go to lớn the hospital? -Because she was sick.WhenHowWhatWhy7. ______ will you come back lớn school? -Maybe the 1st of August.HowWhenWhereWhat8. ______ pens are there on the table? -TwoHowHow manyHow oftenHow long9.

Xem thêm: Soạn Bài Những Câu Hát Than Thân (Trang 48), Những Câu Hát Than ThânXem thêm: Top 10 Bài Giảng Điện Tử Lớp 5 Môn Địa Lí Lớp 5, Bài Giảng Điện Tử

______ is it from your house to school? -About five kilometres.How oftenHow manyHow farHow10. ______ vị you feel? -I’m a bit tired.HowWhatWhenWhich11. _____ did Ha fail the exam? -Because she didn’t study the lessons carefullyWhatWhereWhyHow12. _____ bởi you often go to school? -By bike.WhatHowWhenWhich13. ______ vì chưng you usually vì chưng in the evenings? -I often go out with my friends or watch TV at home.WhichWhenHowWhat14. _____ did you buy this lovely dress? -The shop at 135 Le Hong Phong Street.HowWhatWhereWhen15. ______ does the bank close? -About 5pm.WhenWhatWhichWhere16. _______ is the chạy thử today? -It is rather difficult. But I did it well.WhatWhichWhenHow17. ______ vày you live with? -I live with my parents.WhatWhenWhoWhere18. ______ are your hobbies? -I like reading and drawingWhichHowWhereWhatĐÁP ÁN bài bác 1: 1.How old is your younger sister?2. How does Lan often go lớn school by bike?Giải thích: Khi hy vọng hỏi về phương tiện, ta sử dụng ‘How+ trợ đụng từ+ chủ ngữ+ rượu cồn từ’Ví dụ: bố bạn đi làm việc bằng phương tiện gì?=> How does your father get to lớn work?3. What is Lisa doing at the moment?4. What did Xuan give you on your birthday?5. How is her voice? 6. When did you win the first prize in a competition?7. Where is your mother at the moment?8. Why was Lan absent from school?9. How are the questions in this examination?10. Where vì they often go every summer holiday?11. Why was the teacher so angry?12. Who does Jin often play soccer every afternoon after school?13. Who is the best student in your class?14. How many books & pens on the table? 15. How many roses are they planting in the garden?16. How often does phái mạnh often watch TV?17. Who does Duc often visit on the weekend?18. How long did you stay in Korea?19. When did Trang buy a half kilo of cheese?20. How long does it usually take us khổng lồ get lớn school on foot?Bài 2:C B AC AD => vào câu vấn đáp có tự ‘ Because’ cần ta dùng từ để hỏi ‘ Why’ nhằm hỏi lý do, nguyên nhân.BBCACBDCADCD