Ôn Tập Hóa Học 8 Chương 1 Chất

     
Bạn đang xem tư liệu "Bài tập ôn tập hóa học Lớp 8 - Chương I", để tải tài liệu gốc về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD ở trên


Bạn đang xem: ôn tập hóa học 8 chương 1 chất

Tài liệu gắn kèm:

*
bai_tap_on_tap_hoa_hoc_lop_8_chuong_i.doc

Nội dung text: bài bác tập ôn tập chất hóa học Lớp 8 - Chương I

Bài tập ôn tập chương 1 Câu 1. Biết nguyên tử nhôm có 13 proton, 14 nơtron. Trọng lượng tính bằng gam của một nguyên tử nhôm là A. 5,32.10-23g. B. 6,02.10-23g. C. 4,48.10-23g. D. 3,99.10-23g. Câu 2. Hãy đối chiếu xem nguyên tử magie nặng trĩu hay khối lượng nhẹ hơn bao nhiêu lần so với nguyên tử cacbon? Câu 3. Nguyên tử X nặng vội vàng 4 lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối của X và cho biết X thuộc nguyên tố nào? Câu 4: Nguyên tử khối là A. Khối lượng của nguyên tử tính bởi gam. B. Cân nặng của phân tử tính bằng đvC. C. Cân nặng của nguyên tử tính bởi đvC. D. Trọng lượng của phân tử tính bởi gam. Câu 5: Nguyên tử khối của clo là A. 71 đvC. B. 35,5 gam. C. 71 gam. D. 35,5 đvC. Câu 6: trọng lượng của một nguyên tử cacbon là 19,9265. 10 -23 gam. Vậy ta có trọng lượng của 1 đvC là A. 8,553. 10-23 g. B. 2,6605. 10-23 g. C. 0,16605. 10-23 g. D. 18,56. 10-23 g. Câu 7: biết rằng bốn nguyên tử Mg nặng nề bằng ba nguyên tử của thành phần X. Vậy tên của yếu tố X là A. Lưu huỳnh. B. Sắt. C. Nitơ. D. Can xi. Câu 8: khối lượng tương đối của một phân tử H2O là A. 18 đvC. B. 18 gam. C.34 đvC. D. 18kg. Câu 9: Biết nguyên tử nitơ gồm có 7 proton, 7 nơtron với 7 electron. Cân nặng của toàn nguyên tử nitơ là A. 14 gam. B. 21 gam. C. 2,34. 10-23 gam. D. 2,34. 10-27 gam. Câu 10: Trường vừa lòng nào đưới đây gồm sự khớp ứng giữa phân tử cơ phiên bản với cân nặng và năng lượng điện của chúng? A. Proton, m = 0,00055u, q = 1+. B. Nơtron, m = 1,0086u, q = 0. C. Electron, m = 1,0073u, q =1-. D. Proton, m = 1,0073u, q = 1-. Câu 11: Một nguyên tử chỉ có một electron ở vỏ nguyên tử. Hạt nhân nguyên tử có cân nặng xấp xỉ 3u. Số phân tử proton cùng hạt nơtron trong phân tử nhân nguyên tử này theo thứ tự là A. 1 cùng 0. B. 1 và 2. C. 1 và 3. D. 3 và 0. Câu 12: nhì nguyên tử Mg nặng vội vàng mấy lần nguyên tử O? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 13: Tỉ số về khối lượng của electron đối với proton là A. 1836. B. 5,4463. C. 5,4463.10-4.D. 0,055 Câu 14: nên chọn lựa công thức hóa học cân xứng với hóa trị IV của nitơ trong các các công thức sau: A. NO. B. N2O5. C. NH3. D. NO2. Câu 15: phụ thuộc vào quy tắc hoá trị cho biết trường phù hợp nào viết đúng luật lệ với công thức tổng thể (với a, b lần lượt là hoá trị của A, B) A. A : x = b : yB. Ay = Bx C. A.x = b.y D. A + x = b + y Câu 16: đến hợp chất có công thức hóa học phường 2O5, biết p. Có hoá trị V cùng O tất cả hoá trị II. Vậy biểu thức nào tiếp sau đây viết đúng quy tắc? A. V.2 = II.5 B. V.5 = II.2 C. II.V = 2.5 D. V + 2 = II + 5 Câu 17: Có các hợp chất: PH3, P2O3 trong các số ấy P tất cả hoá trị là A. II. B. III. C. IV. D. V. Câu 18: Một oxit có công thức Mn2Ox tất cả phân tử khối là 222. Hoá trị của Mn vào oxit là A. III. B. IV. C. VII. D. V. Câu 19: Một hợp hóa học của lưu huỳnh với oxi trong những số đó oxi chỉ chiếm 60% về khối lượng. Hoá trị của S trong hợp chất đó là A. IV. B. V. C. II. D. VI. Câu 20: Biết trong phương pháp hóa học tập BaSO4 thì ba có hóa trị II. Hóa trị của nhóm (SO4) là A. I. B. II. C. III. D. IV.Câu 21: Cho công thức hóa học H3PO4. Hóa trị của tập thể nhóm (PO4) là A.

Xem thêm: Thị Trường Mục Tiêu Là Gì? Những Ví Dụ Về Thị Trường Mục TiêuXem thêm: Chính Tả Bài Đêm Trăng Trên Hồ Tây Trang 105 Sgk Tiếng Việt 3 Tập 1

I. B. II. C. III. D. IV. Câu 22: Một oxit tất cả công thức Al2Ox bao gồm phân tử khối là 102. Hóa trị của Al là A. I. B. II. C. III. D. IV. Câu 23: dãy nào tiếp sau đây gồm các nguyên tố gồm hóa trị I trong hòa hợp chất? A. H, Na, K. B. Mg, O, H. C. O, Cu, Na. D. O, K, Na. Câu 24: Một oxit của Crom là Cr2O3. Muối trong các số đó Crom tất cả hoá trị tương ứng là A. CrSO4. B. Cr2(SO4)3. C. Cr2(SO4)2. D. Cr3(SO4)2 Câu 25: Biết trong hợp hóa học giữa S cùng H thì S gồm hóa trị II. Công thức hóa học vừa lòng là A. H2S. B. HS. C. H4S. D. HS2. Câu 26: Hợp chất giữa Cr hoá trị II với (PO4) hoá trị III tất cả công thức hoá học và đúng là A. CrPO4. B. Cr2(PO4)3. C. Cr3(PO4)2. D. Cr(PO4)2. Câu 27: Hợp hóa học của p. Và H, trong các số ấy P tất cả hóa trị III là A. P3H. B. PH. C. PH3. D. P3H3. Câu 28: mang đến biết: - cách làm hoá học tập của đúng theo chất tạo cho từ yếu tắc X với team (PO4) hoá trị III là XPO4. - phương pháp hóa học của phù hợp chất làm cho từ đội nguyên tử Y cùng với H là H3Y. Công thức hoá học tập của hòa hợp chất tạo cho từ X với Y là A. X2Y3. B. XY. C. XY2. D. X2Y. Câu 29: từ bỏ hoá trị của Al vào Al2O3. Nên chọn công thức hoá của hợp hóa học giữa Al link với nơi bắt đầu (SO4) có hóa trị II trong những các công thức sau: A. Al2(SO4)3. B. AlSO4. C. Al3(SO4)2. D. Al(SO4)3. Câu 30: Hợp hóa học nào dưới đây C có hóa trị II? A. CaCO3. B. CH4. C. CO. D. CO2. Câu 7: Một đúng theo chất tất cả phân tử gồm: 3 Ca, 2 P, 8 O. Phương pháp nào sau đó là đúng? A. Ca2(PO4)3. B. CaPO4. C. Ca3(PO4)2. D. Ca3PO4. Câu 31: bí quyết hoá học nào tiếp sau đây viết đúng? A. Kali clorua KCl2. B. Kali sunfat K(SO4)2. C. Kali sunfit KSO3. D. Kali sunfua K2S. Câu 32: sắt kẽm kim loại X có hoá trị III, công thức muối sunfat của kim loại X là A. XSO4. B. X(SO4)3. C. X2(SO4)3. D. X3SO4. Câu 33: N bao gồm hóa trị IV trong bí quyết hóa học tập nào sau đây? A. NO. B. N2O. C. N2O3. D. NO2. Câu 34: trong các chất sau hãy cho biết thêm dãy như thế nào chỉ tất cả toàn 1-1 chất? A. Fe(NO3), NO, C, S. B. Mg, K, S, C, N2. C. Fe, NO2, H2O. D. Cu(NO3)2, KCl, HCl. Câu 35: trong số các bí quyết hóa học sau: O2, N2, Al, Al2O3, H2, AlCl3, H2O, p Số 1-1 chất là A. 4. B. 3. C. 5. D. 6. Câu 36: trong số các bí quyết hóa học sau: O 2, CO2, CH4, H2S, C2H5OH. Những hợp hóa học hữu cơ là A. O2, CH4. B. CO2, C2H5OH. C. CH4; H2S. D. CH4, C2H5OH. Câu 37: trong các các cách làm hóa học tập sau: O 2, Na, K, Cu, Cl2, CO2, H2O. Số solo chất kim loại là A. 3. B. 4. C.5. D. 6. Câu 38: khi đốt lưu huỳnh trong không khí, lưu huỳnh hóa phù hợp với oxi chế tạo ra thành một chất khí có mùi hắc gọi là khí sunfurơ. Hỏi khí sunfurơ do những nguyên tố nào kết cấu nên? Khí sunfurơ là đối chọi chất hay thích hợp chất? Câu 39: lúc đun nóng, con đường bị phân hủy, đổi khác thành than cùng nước. Như vậy, phân tử đường vì chưng những nguyên tử của nguyên tố nào tạo nên nên? Đường là solo chất hay thích hợp chất? Câu 40: Bari oxit bởi vì hai yếu tố là bari với oxi chế tạo nên. Khi quăng quật bari oxit vào nước, nó hóa phù hợp với nước sinh sản thành một chất bắt đầu gọi là bari hiđroxit. Bari hiđroxit gồm những nguyên tố làm sao trong phân tử của nó? Câu 41: Bari cacbonat lúc bị nung nóng thì trở thành hai chất mới là bari oxit với khí cacbonic. Vậy bari cacbonat được cấu trúc bởi các nguyên tố nào?