Bài tập lũy thừa lớp 6

     
2A = 2.( 2 + 22 + 23 + … + 22017)2A = 22 + 23 + 24 + … + 220182A – A = (22 + 23 + 24 + … + 22018) – (2 + 22 + 23 + … + 22017)A = 22018 – 2

b) B = 1 + 32 + 34 + … + 32018

32.B = 32.( 1 + 32 + 34 + … + 32018)9B = 32 + 34 + 36 + … + 320209B – B = (32 + 34 + 36 + … + 32020) – (1 + 32 + 34 + … + 32018)8B = 32020 – 1B = (32020 – 1) : 8.

Bạn đang xem: Bài tập lũy thừa lớp 6

c) C = – 5 + 52 – 53 + 54 – … – 52017 + 52018

5C = 5.( – 5 + 52 – 53 + 54 – … – 52017 + 52018)5C = -52 + 53 – 54 + 55 – … – 52018 + 520195C + C = (-52 + 53 – 54 + 55 – … – 52018 + 52019) + (- 5 + 52 – 53 + 54 – … – 52017 + 52018)6C = 52019 – 5C = (52019 – 5) : 6

Bài 3: So sánh:

a) 536 và 1124

b) 32n và 23n (n ∈ N*)

c) 523 và 6.522

d) 213 với 216

e) 2115 với 275.498

f) 7245 – 7244 cùng 7244 – 7243

Giải:

a) 536 = 512 (53)12 = 12512; 1124 = 112.12 = (112)12 = 12112

Mà 12512 > 12112 => 536 > 12112

b) Tương tự

c) Ta có: 523 = 5.522 22

d) Tương tự.

e) 2115 = (7.3)15 = 715.315

275.498 = (33)5.(72)8 = 315.716 = 7.315.715 > 315.715 = 2115

=> 275.498 > 2115.

f) 7245 – 7244 = 7244.(72 – 1) = 7244.71

7244 – 7243 = 7243.(72 – 1) = 7243.71

Mà 7243.71 44.71 buộc phải suy ra: 7244 – 7243 45 – 7244

Bài 4: search số thoải mái và tự nhiên x, biết rằng:

a) 1 + 3 + 5 + … + x = 1600 (x là số tự nhiên và thoải mái lẻ).

Tự giải.

b) 2x + 2x + 3 = 144

Giải:

Ta có: 2x + 2x + 3 = 144

=> 2x + 2x.23 = 144

=> 2x.(1 + 8) = 144

=> 2x.9 = 144

=> 2x = 144 : 9 = 16 = 24

=> x = 4.

Xem thêm: Verbs Of Liking - Unit 1: Leisure Activities

c) (x – 5)2016 = (x – 5)2018

=> (x – 5)2018 – (x – 5)2016 = 0

=> (x – 5)2016.<(x – 5)2 – 1> = 0

=> x – 5 = 0 hoặc x – 5 = 1 hoặc x – 5 = -1

=> x = 5 hoặc x = 6 hoặc x = 4 (Thỏa mãn x ∈ N).

Đ/s: x ∈ 4; 5; 6.

d) (2x + 1)3 = 9.81

Tự trình bày.

Xem thêm: Top 6 Đề Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 3 Năm 2021, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 3 Môn Toán Năm Học 2021

Bài 5: tìm kiếm tập hợp các số tự nhiên x, hiểu được lũy quá 52x – 1 thỏa mãn điều kiện:

100 2x – 1 6.

Giải:

Ta có: 100 2x – 1 6

=> 52 2x-1 6

=> 2 2 + 1 3

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN TOÁN LỚP 6

Tuyển tập 18 chăm đề bồi dưỡng học sinh xuất sắc Toán lớp 6Tuyển tập 150 đề luyện thi HSG Toán lớp 6 bao gồm đáp án chi tiết

Mọi thông tin về đặt cài đặt tài liệu cùng học tập trực tuyến vui lòng liên hệ trực tiếp cho tới Thầy mê thích theo: