Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Unit 1 My New School Có Đáp Án

     

Blog tài liệu ra mắt đến các chúng ta Bài tập giờ anh lớp 6 unit 1 theo bài xích học nhằm mục tiêu ôn tập, ôn học sinh giỏi, hsg, tài liệu ôn tập tiếng Anh cơ bản lớp 6 theo từng chủ đề, nhằm mục tiêu giúp các em tiện lợi học bài và ghi nhớ kỹ năng quen thuộc. Bài tập giờ đồng hồ anh lớp 6 unit 1 góp phần các em ôn tập một phương pháp khoa học

Bài tập giờ đồng hồ anh lớp 6 theo bài học kinh nghiệm .

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 1 my new school có đáp án


I. Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 theo từng Unit (Bài tập giờ đồng hồ anh lớp 6 unit 1)

(Cập nhật liên tục)


Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My new school

Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 1 bao hàm cấu trúc thì lúc này đơn cùng thì hiện tại tại tiếp diễn lớp 6.

– Xem chi tiết tại: Ngữ pháp giờ Anh Unit 1 lớp 6 My New School

– luyện tập thêm ngữ pháp Unit 1 tiếng Anh 6 tại:

Lý thuyết và bài bác tập Thì hiện tại đơn giờ Anh lớp 6Lý thuyết và bài tập Thì hiện tại tiếp tục lớp 6Bài tập thì hiện tại đơn và thì hiện tại tại tiếp tục môn giờ đồng hồ Anh lớp 6

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My home

Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 2 liên quan đến cấu trúc There is/ There are và cách dùng một số giới tự chỉ nơi chốn cơ bản như: In, on, behind, between, …

– Xem chi tiết tại: Ngữ pháp tiếng Anh Unit 2 lớp 6 My Home

– luyện tập thêm trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 2 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 2 SGK tiếng Anh 6 My Home

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 My friends

Ngữ pháp tiếng Anh Unit 3 lớp 6 liên quan đến phương pháp sử dụng cấu trúc Thì hiện tại tại tiếp nối để miêu tả tương lai.

– Xem chi tiết tại: Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 3 My Friends

– rèn luyện thêm bài tập giờ Anh Unit 3 lớp 6: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 3 My Friends

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My neighbourhood

Ngữ pháp tiếng Anh Unit 4 lớp 6 bao hàm lý thuyết + phương pháp câu đối chiếu hơn

– Xem cụ thể tại: Ngữ pháp Unit 4 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 My Neighbourhood

– luyện tập thêm bài tập giờ đồng hồ Anh 6 Unit 4: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 4 My Neighbourhood

Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Natural wonders of the world

Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 5 tương quan đến cấu trúc So sánh hơn nhất và cách thực hiện động tự khuyết thiếu thốn Must

– Xem cụ thể tại: Ngữ pháp SGK giờ Anh lớp 6 Unit 5 Natural wonders of the world

– luyện tập thêm bài bác tập tiếng Anh Unit 5 lớp 6: Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Natural Wonders Of The World

Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet holiday

Lý thuyết tiếng Anh 6 Unit 6 tổng hợp bí quyết dùng đụng từ khuyết thiếu thốn Should và Shouldn’t.

– Xem chi tiết tại: Ngữ pháp SGK giờ Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet holiday

– luyện tập thêm bài bác tập giờ Anh Unit 6 lớp 6: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet Holiday

Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Television

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 7 bao hàm 2 quan trọng: Từ nhằm hỏi (Wh-question words) cùng Liên từ bỏ (Conjuction) giúp các em tổng hòa hợp ngữ pháp hiệu quả.

– Xem cụ thể tại: Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 chương trình new Unit 7: Television

– luyện tập thêm bài tập ngữ pháp Unit 7 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 7 Television

Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports và Games

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 8 bao gồm công thức thì thừa khứ đơn, biện pháp dùng, dấu hiệu nhận biết, …

– Xem cụ thể tại: Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 new Unit 8: Sports và Games

– rèn luyện thêm bài xích tập ngữ pháp Unit 8 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 8 Sports & Games

Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities of the world

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 9 bao gồm lý thuyết về Thì hiện nay tại dứt như: công thức, biện pháp dùng, dấu hiệu nhận biết, …

– Xem cụ thể tại: Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 bắt đầu Unit 9 Cities of the world

– luyện tập thêm bài tập ngữ pháp Unit 9 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 9 Cities Of The World

Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Our houses in the future

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh Unit 10 lớp 6 bao gồm định hướng về Thì tương lai solo như: công thức, biện pháp dùng, dấu hiệu nhận biết, …

– Xem cụ thể tại: Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 10: Our Houses In The Future

– rèn luyện thêm bài xích tập ngữ pháp Unit 10 giờ đồng hồ Anh lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 10 Our Houses In The Future

Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Our greener world

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 11 tương quan đến cấu tạo Câu điều kiện loại 1 – diễn đạt điều kiện rất có thể xảy ra ở hiện tại tại.

– Xem chi tiết tại: Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Chương trình new Unit 11

– rèn luyện thêm các dạng bài xích tập Unit 11 lớp 6 tại: Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 6 mới Unit 11: Our greener world

Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Robots

Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 12 tổng hợp giải pháp dùng các động từ bỏ khuyết thiếu hụt cơ bản (Model verbs) như: Can, Could, be able to, …

– Xem cụ thể tại: Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Chương trình new Unit 12 Robots

– luyện tập thêm các dạng bài bác tập Unit 12 lớp 6 tại: Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 6 Unit 12: Robots


UNIT 1: MY NEW SCHOOL

I. Tra cứu từ tất cả âm khác trong phần được gạch men dưới

 

1.A. C o tôiB.m o nC.m o therD.o bút
2.A. H o peB.h o meworkC.o neD.p o st
3.A. Br o therB.jud oC.g o ingD.r o de
4.A. FunB.studentC.hungryD.sun
5.A. NiceB.bicycleC.rideD.live
6.A. mineB.historyC.exerciseD.library
7A. coldB.volleyballC.telephoneD.open
8.A. SubjectB.clubC.

Xem thêm: Giải Bài Tập Đọc: Quang Cảnh Làng Mạc Ngày Mùa Lớp 5 Trang 11

putD.lunch
9.A. ScienceB.likeC.musicD.ice
10.A. farmB.afterC.walkD.class
11.A. TeacherB.chessC.lunchD.school
12.A. MeatB.readingC.breadD.seat
13.A. PhotoB.goingC.brotherD.home

 

Put the words into two groups (/ əʊ / and /ʌ /)

 

Mondaymonthjudohomeworkgoinglove
openbrothermotherloweronecome
hopepostdon’trodeSundaylunch

 

 

/ əʊ/ / ʌ/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Give the names of school things in the

2. 3. 4.

6. 7. 8.

IV. Choose the best answer (A, B, C or D).

At lunchtime, you can lunch in the schoolbe go C. Bởi D. Have morning exercise is good fordoing studying C. Having D. PlayingLook! The girls in theare skipping skips C. Skipping D. To lớn skipAt break time, I go khổng lồ the library and go read C. Play D. ListenListen! Someone at theknock knocks C. Is knocking D. Are knockingNam football He’s tired.doesn’t play plays C. Is playing D. Isn’t playingWe are excited the first day ofat with C. About D. InMy parents often help me myat with C. About D. InI am having a math lesson but I forgot my . I have somecalculator xe đạp C. Pencil case D. Pencil sharpener

2

 

Cuong & Minh their bicycles to lớn school form Monday toride rides C. Is riding D. Are ridingWhat is your subject at school?like excited C. Nice D. FavouriteIn the afternoon, students many interestingjoin vị C. Play D. ReadMy sister & I our bicycles lớn schoolride rides C. Is riding D. Are ridingVinh our class math.teach teaches C. Does D. PlaysSchool at 30 p.m every day.finish finishes C. Go D. HaveListen! Are they in the classroom?sing sings C. Singing D. Is singingA good friend is ready to things with hisride read C. Tóm tắt D. Go

V. Match the questions (A) and the answers (B).

A B

 

 

What are you watching?What kind of programmes vị you watch?Where are you going?Where does she live?Who are you talking about?How often vị you ride your bicycle lớn school?I lượt thích programmes aboutTo my friend’sEveryI’m watchingA friend from214 Nguyen Hue

 

2. 3. 4. 5. 6.

 

 

 

 

VI. Complete the sentences with the –ing form of the verbs.

Example: Come khổng lồ my house Minh. We are listening to music. (listen)

Look! The dog in the (swim)She her holiday with her (enjoy)Listen! Someone at the (knock)

3

 

Be quiet! We in the (study)Lan her (do)They TV at (watch)My grandfather (read)The boys football in the (play)

Complete the sentences with am, is or are.A: Can I talk khổng lồ Minh?

B: She isn’t at home. She reading books in the library.

A: Where are Peter & Tom?

B: They shopping.

A: Where is Phuong?

B: She playing chess in the living room now.

A: Are you OK?

B: Yes, I having great fun with my friends.

A: Please help me with these

B: Sorry. I going to school.

Complete the following sentences with the verbs in the Present continuous.

 

 

Please be quiet! I mySusan & Alice a They are playing computer games.

 

Mary

breakfast? It’s time lớn go lớn school.

 

Which CD you to?What Nga ?Right now John table tennis with the school

IX. Fill in the blanks with words in the box.

Xem thêm: Ngữ Văn 7 Câu Rút Gọn Câu Lớp 7, Soạn Bài Rút Gọn Câu

 

 

What you usually vì chưng at break time?Minh our favourite teacher. He teaches English.How you go to lớn school every day, Nhan?

4

 

Cuong Minh’s bestMy brother doing his homeworkThey going to open a new you hungry?Where you go shopping? your sister lượt thích pop music?Hoa watching a video video on YoutubeI having dinner at my friend’sWe often Math lesson on Wednesday and

X. Complete the sentences with the Present simple or the Present continuous size of the verbs.

They often (visit) their parents in theWe (speak) French at theI (watch) TV about 3 hours aMy family usually (go) to the movies onLook at the girl! She (ride) _ aWe (play) tennisMinh sometimes (practice) the guitar in his you (like) chocolate ice cream?Tôi thật sự thích)

Hùng quan yếu trả lời điện thoại vì anh ấy (lấy) a