✅ Đề Thi Tiếng Anh Lớp 3 Học Kỳ 1 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

     

Đề cương cứng ôn thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2021 - 2022 tổng hòa hợp lại toàn bộ cấu trúc ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, cùng hồ hết bài rèn luyện có câu trả lời kèm theo. Qua đó, giúp những em học viên lớp 3 tham khảo, ôn tập thật xuất sắc để đạt kết quả cao trong kỳ thi học tập kì 1 sắp đến tới.

Bạn đang xem: ✅ đề thi tiếng anh lớp 3 học kỳ 1 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Đồng thời, cũng giúp thầy cô xem thêm để giao đề cương ôn thi học tập kì 1 cho học sinh của mình. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới trên đây của maybomnuocchuachay.vn:


1. Kính chào hỏi

Hello/ Hi. I’m + (tên). (Xin chào. Tôi là …)

Chú ý: ’m = am

2. Hỏi thăm mức độ khỏe

How are you? (Bạn có khỏe không?)

I’m fine. Thanks/ Thank you. (Tôi khỏe. Cảm ơn)

3. Hỏi tên

What’s your name? (Tên của khách hàng là gì?)

My name’s + (tên). (Tên tôi là…)

Chú ý: ’s = is

4. Trình làng một fan ở ngay gần hoặc sinh hoạt xa

This is + (người). (Đây là …)

That is + (người). (Kia là ….)

5. Hỏi một bạn ở gần hoặc nghỉ ngơi xa

Is this + (người)? (Đây có phải là …?)

Is that + (người)? (Kia liệu có phải là …?)

Yes, it is. (Đúng vậy)

No, it isn’t. (Không phải)

6. Hỏi xem ai ngơi nghỉ phía xa

Who’s that? (Kia là ai?)

It’s + (tên)

7. Hỏi tuổi

How old are you? (Bạn từng nào tuổi?)

I’m + (tuổi)

8. Trình làng một tín đồ bạn

This is my friend, (tên bạn bạn). (Đây là bạn của tôi, …)

9. Hỏi xem ai đó có phải là bạn của công ty không

Are they your friends? (Họ liệu có phải là bạn của người sử dụng không?)

Yes, they are. (Đúng vậy)

No, they aren’t. (Không phải)

10. Hỏi, xin phép làm gì


May I + (hành động)? (Tôi rất có thể … được không?)

Yes, you can. (Được, chúng ta có thể)

No, you can’t. (Không, bạn không thể)

11. Ra mắt một đồ vật ở xa hoặc ngơi nghỉ gần

This is + a/an + (đồ vật). (Đây là….)

That is + a/an + (đồ vật). (Kia là…)

12. Reviews nhiều dụng cụ ở xa hoặc sinh sống gần

These are + (đồ vật số nhiều). (Đây là đa số …)

Those are + (đồ đồ dùng số nhiều). (Kia là đều …)

13. Hỏi color sắc

What color is it? (Nó màu sắc gì?)

It’s + (màu)

What color are they? (Chúng color gì?)

They’re + (màu)

14. Hỏi ai đó làm những gì vào giờ đồng hồ giải lao

What bởi vì you vì at break time? (Bạn làm gì vào giờ giải lao?)

I + (hành động)

15. Hỏi ai đó bao gồm thích gì không

Do you like + (trò chơi/ môn thể thao)?

Yes, I do. (Tôi có)

No, I don’t. (Tôi không)

Bài tập rèn luyện ôn thi học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. She

B. He

C. They

D. Name

2. A. Green

B. Pink

C. Color

D. Blue

3. A. School

B. Rubber

C. Pen

D. Book

4. A. Chair

B. Red

C. Board

D. Desk

5. A. Classroom

B. Six

C. Gym

D. Library

6. A. Large

B. Big

C. Small

D. School

7. A. These

B. This

C. That

D. It

8. A. My

B. Their

C. Him

D. Your


Exercise 2: Choose the word that has the underlined part pronounced differently

1. A. Book

B. Bus

C. Lamb

D. Breakfast

2. A. Read

B. Bean

C. Please

D. Near

3. A. Skip

B. Fried

C. Swim

D. Milk

4. A. Eat

B. Teacher

C. Read

D. Head

5. A. Student

B. Sun

C. Bus

D. Mug

Exercise 3: Choose the correct answer

1. ______ grade are you in, Alex? - I am in grade 6

A. When

B. How

C. Where

D. Which

2. Is your school in the đô thị ________ in the country?

A. And

B. At

C. Or

D. So

3. Are _____ windows? - No, they aren’t

A. Those

B. That

C. It

D. There

4. Simon ______ gardening every afternoon

A. Doesn’t do

B. Don’t play

C. Doesn’t wash

D. Don’t do

5. What _______ do you get up, Lily? - At 5.30 in the morning

A. Day

B. O’clock

C. Time

D. Morning

6. Vì chưng you listen ____ music every night?

A. In

B. Up

C. On

D. To

7. Bởi vì you lượt thích ________ tennis? - No, I don’t. I lượt thích football

A. Play

B. Playing

C. Plays

D. Played

8. What màu sắc is _____ bicycle?

A. You

B. Your

C. I

D. He

9. May I go out? - __________.

A. No, you can

B. Yes, you can’t

C. Yes, you can

D. A & B

10. At ________, I often play hide-and-seek

A. Break

B. Breaking

C. Time

D. Break time

Exercise 4: Write the opposite word with the given words

1. Big

: ____________

4. Stand

: ____________

2. Open

: ____________

5. Young

: ____________

3. Black

: ____________

6. Up

: ____________

Exercise 5: Read the text & choose the best answer


Her (1) __________ is Julia. Julia is sixty three. My grandmother is (2) __________ pensioner. Julia (3) __________ lớn play chess. She plays chess very well. But I don’t play chess well. My Granny sometimes (4) __________ tasty pies with cabbage. In winter, my grandmother và I go to the mountains. There we ski. Julia is a theatre-goer. She often goes to the theatre. Sometimes, my grandmother takes me ti the theatre. We have a wonderful time there. Julia is a clever & nice (5) __________. I love my Granny

1. A. Name

B. Family

C. Class

D. School

2. A. An

B. A

C. Two

D. Three

3. A. Love

B. Like

C. Want

D. Likes

4. A. Cook

B. Cooks

C. Is cooking

D. Is cook

5. A. Man

B. Teacher

C. Woman

D. Women

Exercise 6: Rearrange these words lớn make meaningful sentences

1. She/ does/ play/ to/ hide-and-seek/ like/ ?/

_______________________________________________

2. Many/ months/ how/ year/ a/ in/ there/ are/ ?/

_______________________________________________

3. Colour/ what/ eyes/ your/ are/ ?/

_______________________________________________

4. Your/ down/ can/ write/ you/ name/ ?

_______________________________________________

5. Sports/ Linda/ Peter/ and/ don’t/ play/ ./

_______________________________________________

Exercise 7: Make questions for the underlined parts

1. My rubber is blue.

_______________________________________________

2. My father is thirty three years old

_______________________________________________

3. This is my classroom.

_______________________________________________

4. I often get up at 6 o’clock in the morning

_______________________________________________

5. I am wonderful, today

_______________________________________________

Exercise 8: Write one word in each blank

1. This _______ my pencil

2. Those _______ my books

3. What ________ is your book? - Yellow

4. Is that your sharpener? _________, it is


5. Is that your notebook? _________, it isn’t

Exercise 9: FILL IN THE BLANK WITH: IS/ AM/ ARE (ĐIỀN IS/ AM/ ARE VÀO CHỖ TRỐNG):

1. This .................................. My new friend, Hoa.

2. .................................. The thể hình big or small?

3. What .................................. His name?

4. How .................................. You? – I .................................. Fine, thank you.

5. I .................................. Nine.

6. This .................................. My friend.

Xem thêm: Top 10 Danh Lam Thắng Cảnh Đà Nẵng Hội An, Top 10 Thắng Cảnh Ở Đà Nẵng

7. That .................................. My school.

8. The classroom .................................. Small but nice.

9. .................................. They your friends? – Yes, they .................................. .

10.Trung và Quan .................................. My friends.

Exercise 10: READ and COMPLETE (ĐỌC VÀ HOÀN THÀNH CÂU VỚI NHỮNG TỪ

CHO SẴN):

Fine, how, hello, fine

Quan: (1) ............................ , Miss Hien. (2) ............................ Are you?

Miss Hien: Hello, Quan. (3) ..................................... , thanks. And you?

Quan: I’m (4) .................................... , thank you. Goodbye, Miss Hien.

Miss Hien: Goodbye, Quan.

Xem thêm: Gia Đình Của Miss Fortune Từng Làm Nghề Gì ? Gia Đình Của Miss Fortune Làm Nghề Gì

Đáp án bài xích tập rèn luyện môn giờ đồng hồ Anh lớp 3

Exercise 1: Choose the odd one out

1. D

2. C

3. A

4. B

5. B

6. D

7. D

8. C

Exercise 2: Choose the word that has the underlined part pronounced differently

1. B

2. D

3. B

4. D

5. A

Exercise 3: Choose the correct answer

1. D

2. C

3. A

4. A

5. C

6. D

7. B

8. B

9. C

10. D

Exercise 4: Write the opposite word with the given words

1. Big

: small

1. Stand

: sit

2. Open

: close

2. Young

: old

3. Black

: white

3. Up

: down

Exercise 5: Read the text and choose the best answer

1. A

2. B

3. D

4. B

5. C

Exercise 6: Rearrange these words lớn make meaningful sentences

1. Does she like to play hide-and-seek?

2. How many months are there in a year?

3. What màu sắc are your eyes?

4. Can you write down your name?

5. Linda and Peter don’t play sports

Exercise 7: Make questions for the underlined parts

1. What color is your rubber?

2. How old is your father?

3. What is this?

4. What time bởi you get up?

5. How are you today?

Exercise 8: Write one word in each blank

1.This ___is____ my pencil

2.Those ___are____ my books

3.What ____color____ is your book? - Yellow

4.Is that your sharpener? _____Yes____, it is


5.Is that your notebook? ____No_____, it isn’t

Exercise 9: FILL IN THE BLANK WITH: IS/ AM/ ARE ( ĐIỀN IS/ AM/ ARE VÀO CHỖ TRỐNG):

1. Is2. Is3. Is4. Are - am5. Am
6. Is7. Is8. Is9. Are - are10. Are

Exercise 10: READ & COMPLETE (ĐỌC VÀ HOÀN THÀNH CÂU VỚI NHỮNG TỪ

Quan: (1) .............Hello............... , Miss Hien. (2) ...............How............. Are you?

Miss Hien: Hello, Quan. (3) .................Fine.................... , thanks. Và you?

Quan: I’m (4) ............fine........................ , thank you. Goodbye, Miss Hien.