Bài tập tiếng anh lớp 5 có đáp án

     

Bài tập ôn tập giờ Anh lớp 5 thân kì 1 tất cả đáp án

Tổng hợp bài bác tập ôn tập tiếng Anh lớp 5 giữa kì 1 có đáp án, chọn lọc được trình bày đầy đủ, bỏ ra tiết, dễ nắm bắt giúp học sinh đạt điểm trên cao trong bài kiểm tra, bài xích thi môn giờ Anh 5.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 5 có đáp án

*

Exercise 1. Tìm và sửa lại những lỗi sai trong các câu sau.

1. What is your first class in Monday?

2. When bởi vì we has history?

3. Does she wash she face?

4. This is Nga school.

5. Is Nam’s school at the country?

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: in -> on

Đứng trước những thứ trong tuần ta cần sử dụng giới từ bỏ “on”

2. Đáp án: has -> have

Thì bây giờ đơn dạng nghi ngại ta không phân chia động từ

3. Đáp án: she -> her

Trước danh tự là tính tự sở hữu

4. Đáp án: Nga -> Nga’s

Sở hữu cách ta phải gồm ‘s sau chủ thể, tên riêng

5. Đáp án: at -> in

Cụm “in the country” = ở quê


Exercise 2. Thu xếp từ để sinh sản thành câu trả chỉnh.

0. Are/ Where/ you/ from ?

→ …………………………………………………………..…………

1. Saw/I/pythons/at /the zoo.

→………………………………………………………………………….

2. English /We/have /a week/four times.

→……………………………………………………………………………

3. Domain authority Lat /went/My family/to /by coach.

→……………………………………………………………………………..

4. The/ tell/ can/ to/ you/ way/ museum/ me/ the/ ?/

→.....................................................

5. In Can Tho / is/ family/ to/ her/ going/ visit/ by train/ Huong/ this summer/

→.....................................................

6. Far/ from/ how/ is/ Quynh Coi/ to/ your house/ it/ primary/ ?/ school/

→......................................................

7. In Vietnam/ begins/ school year/ on/ new/ September/ the/ the fifth/

→......................................................

Hiển thị đáp án

Đáp án: Where are you from? (Bạn tới từ đâu?)

Đáp án: I saw pythons at the zoo. (Tôi đang thấy những con trăn trong sở thú.)

Đáp án: We have English four times a week. (Chúng tôi có tiết giờ Anh 4 lần 1 tuần)

Đáp án: My family went to domain authority Lat by coach. (Gia đình tôi đi Đà Lạt bằng xe khách.)

Đáp án: Can you tell me the way to the museum?

(Bạn rất có thể chỉ cho tôi đường mang đến viện bảo tàng không?)

Đáp án: Huong is going lớn visit her family in Can Tho by train this summer.

(Hương đang thăm gia đình cô ấy ở buộc phải Thơ vào hè này bằng tàu hỏa.)

Đáp án: How far is it from your house lớn primary school?

(Từ nhà bạn đến ngôi trường tiểu học tập bao xa?)

Đáp án: The school year in Vietnam begins on the fifth September.

(Năm học tập ở Việt Nam bắt đầu vào 5/9)


Exercise 3. Lựa chọn từ bao gồm phần gạch ốp chân được vạc âm không giống so với các từ còn lại.

*
Hiển thị đáp án

Đáp án B

Các đáp án A, C, D phạt âm là /i/. Đáp án B phạt âm là /ai/

Đáp án C

Các lời giải A, B, D phân phát âm là /ei/. Đáp án C vạc âm là /e/

Đáp án A

Các đáp án B, C, D vạc âm là /i/. Đáp án A vạc âm là /ai/


Exercise 4. Cho dạng đúng của các động từ sau.

1. The children often (ride) …………. A xe đạp in the afternoon.

2. Her mother always (cook) ………… dinner after work.

3. My brother sometimes (talk) ………… with friends online in the evening.

4. Lily (like – listen) ……………………………….. To music after dinner.

Xem thêm: Năm 1922 Pháp Mở Rộng Thêm Tuyến Đường Sắt Phan Rang, Đường Sắt Phan Rang

5. Tam và her friend always (go) ………. Lớn school early.

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: ride

Chủ ngữ “children” là chủ ngữ số nhiều bắt buộc động từ ko chia

Dịch: Đám con trẻ thường sút xe vào buổi chiều.

2. Đáp án: cooks

Chủ ngữ “her mother” số ít đề xuất động trường đoản cú thêm s/es

Dịch: mẹ cô ấy luôn luôn nấu bữa tối sau tiếng làm.

3. Đáp án: talks

Chủ ngữ “my brother” số ít đề xuất động từ thêm s/es

Dịch: Anh tôi thỉnh phảng phất noi siêng online với bạn bè vào buổi tối.

4. Đáp án: likes listening

Dịch: Lily thích hợp nghe nhạc sau bữa tối.

5. Đáp án: go

Chủ ngữ số nhiều phải động từ không phân tách (nguyên thể)

Dịch: trung ương và bạn cô ấy luôn tới trường sớm.


Exercise 5. Kết thúc đoạn hội thoại sau với những từ sẽ cho.

twice after cooking oftenlateare

Adam: What (1)……… you doing, Susan?

Susan: I’m (2) …………… dinner.

Adam: do you lượt thích cooking?

Susan: Yes, I do. I usually cook (3) ………….. School because my mother always comes trang chủ (4) ………... I help my mother with shopping too.

Adam: How (5) ……………. Do you go shopping?

Susan: (6) ……………. A week.

Hiển thị đáp án

Đáp án: 1. Are2. Cooking3. After4. Late5. Often6. Twice

Dịch hội thoại:

- chúng ta đang làm gì thế?

- Tôi sẽ nấu bữa tối.

- bạn muốn nấu ăn à?

- Đúng thế. Tôi thường thổi nấu ăn sau khi học vì người mẹ tôi thường về muộn, tôi cũng giúp người mẹ đi bán buôn nữa.

- chúng ta đi mua sắm mấy lần?

- gấp đôi 1 tuần.


Exercise 6. Đọc đoạn văn và chọn lời giải phù hợp.

Last Sunday, Lan didn’t go lớn school. But she went khổng lồ her friend’s birthday party. She got up early in the morning, went khổng lồ shop, và bought some gifts and flowers. Then, she went to lớn her friend’s house. At the party, she ate a lot of cakes and drank soft drink. She danced beautiful, lịch sự many songs, and told a lot of interesting stories. All her friends were there too. They played games such as hide and seek, skipping rope and cards. They were very happy và enjoyed themselves a lot. Finally, the các buổi party came to an end. They said goodbye to each other and went home late in the evening.

1. Last Sunday. Lan ----------------- go to school.

A. Didn’t B. Don’t C. Did

2. She went to lớn her ----------------- birthday party.

A. Friend B. Friends C. Friend’s

3. At the party, she ate a lot of cakes ----------------- drank soft drink.

A. Over B. & C. A & B are correct

4. They ----------------- games such as hide và seek, skipping rope and cards.

Xem thêm: Soạn Văn 7: Cách Lập Ý Của Bài Văn Biểu Cảm Lớp 7 Bài 9, Soạn Bài Cách Lập Ý Của Bài Văn Biểu Cảm

A. Played B. Fly C. Place

5. They said goodbye ----------------- each other và went trang chủ late in the evening.