BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 7 UNIT 1 CHƯƠNG TRÌNH MỚI

     

Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Xem và cài ngay bản đầy đầy đủ của tư liệu tại phía trên (63.35 KB, 2 trang )


ENGLISH 7Unit 1: MY HOBBYI) Write sentences using prompts.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 7 unit 1 chương trình mới

1) Tuan/not/like/cook.

2) My brother/like/play/table tennis. 3) Minh/hate/eat/apples.

4) Ha/dislike/play/the piano. 5) My parents/really love/garden.6) She/like/ making clothes.7) They/ not/ fond/ gardening.8) We/ enjoy/ ice-skate.

Xem thêm: Còn Gái Có Nên Học Truyền Thông Đa Phương Tiện ? Có Nên Học Ngành Truyền Thông Đa Phương Tiện

9) She/ interested / arranging flowers?10) Alex/ keen/ photos.

11) My mom/ not/ love/ bird watching.12) Your parents/ hate/ playing / drums?

II. Choose the best options lớn fill in the blanks in the following sentenses.

Xem thêm: Giải Một Bài Toán Như Thế Nào, Quy Trình Giải Một Bài Toán Tiểu Học Hay

1) Sarah always (arrange)... Flowers on special occasions. Note: occasion (n): dịp, cơ hội

A. Arrange B. Will arrange C. Arranges

2) Little girls often (collect)... Boxes, bottles, & other little things. Note: other (adj): khác.

A. Collect B. Will collect C. Collects


(2)

A. SavesB. Will save C. Save

4) I ( not / fancy )... Making a collage of postcards because it is really time-consuming. Note: fancy (n): sự tưởng tượng. Consuming (adj): ám ảnh.A. Won"t fancy

B. Don"t fancy C. Doesn"t fancy

5) Jane ( not/be )... In the guitar club next Saturday because she"s busy Note: busy (adj): bận rộn.

A. Isn"t B. Won"t be C. Aren"t

III) Hãy viết thành câu hoàn chỉnh, sử dụng những từ gợi ý cho trước. 1) I/find/make/pottery/boring.

2 ) I/think/dance/interesting. 3 ) I/find/ice-skate/interesting. 4 ) I/think/make models/unusual. 5 ) I/find/carve wood/boring.

Tài liệu liên quan


*
tuyển chọn tập các dạng toán tích phân cơ bạn dạng (có bài bác tập vận dụng) theo chương trình mới 7 30 648
*
bài giảng Ngữ Pháp giờ đồng hồ Anh (Võ Thanh Phương) 1 603 3
*
bài bác soạn ngữ pháp giờ anh toàn tập 81 857 12
*
60 bài xích test ngữ pháp tiếng anh bao gồm đáp án phần 4 pot 43 851 11
*
60 bài bác test ngữ pháp tiếng anh gồm đáp án phần 5 pot 43 857 14
*
60 bài bác test ngữ pháp giờ anh gồm đáp án phần 6 docx 43 738 10
*
60 bài xích test ngữ pháp tiếng anh có đáp án phần 7 potx 43 609 11
*
60 bài xích test ngữ pháp giờ anh bao gồm đáp án phần 8 ppsx 43 713 8
*
60 bài test ngữ pháp tiếng anh bao gồm đáp án phần 9 pptx 43 572 10
*
60 bài xích test ngữ pháp giờ đồng hồ anh có đáp án phần 10 potx 37 554 10
*


Tài liệu bạn tìm tìm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(8.47 KB - 2 trang) - Tải bài bác tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 1 My hobbies - Ôn tập tiếng Anh 7 chương trình mới Unit 1
Tải bạn dạng đầy đủ ngay
×