Bài tập về đa thức lớp 7

     

01 Đề bài:

1.

Bạn đang xem: Bài tập về đa thức lớp 7

trong các biểu thức đại số sau, biểu thức nào là nhiều thức, biểu thức làm sao là đa thức chưa thu gọn?

$3x^2-5xy+4y^2$ ; $frac-x^2+3x-5x+2$

$x^2y^2-2xy^2+xy^2-3x^2y^2$ ; $frac15x^2y+4x2a-1$ (a là hằng số không giống $frac12$)

2. Thu gọn những đa thức sau và khẳng định bậc của mỗi đa thức:

a) A = $15xyz - 3x^5+4xyz - y^4+5x^5$

b) B = $4u^2v+6u^2v^2-12u^2v-4u^2v^2-7u+1$

3. Tính giá bán trị của các đa thức sau:

a) A = $5x^3y-4xy^3-5x^3y+1$ với x = 1; y = -1

b) B = $frac-45uv^2+3u^2v^2-frac12v^2+frac35uv^2$ cùng với u = 3; v = -1.

Xem thêm: Sue Would Suffer Obesity If She Couldn’T Control Her___________Overeating


02 bài xích giải:


1. Các biểu thức là nhiều thức là:

$3x^2-5xy+4y^2$ ; $x^2y^2-2xy^2+xy^2-3x^2y^2$ ; $frac15x^2y+4x2a-1$ (a là hằng số khác $frac12$)

Trong đó đa thức không thu gọn là $x^2y^2-2xy^2+xy^2-3x^2y^2$

2.

a) A = $15xyz - 3x^5+4xyz - y^4+5x^5$

= $(15xyz+4xyz)+(5x^5-3x^5)-y^4$

= $19xyz + 2x^5-y^4$

Đa thức A gồm bậc là 5.

Xem thêm: Lyrics: Em Là Ai Tựa Như Ánh Nắng Ban Mai Ngọt Ngào Trong Sương !

b) B = $4u^2v+6u^2v^2-12u^2v-4u^2v^2-7u+1$

= $(6u^2v^2-4u^2v^2) +(4u^2v-12u^2v)-7u+1$

= $2u^2v^2-8u^2v-7u+1$

Đa thức B bao gồm bậc là 4

3.

a) A = $5x^3y-4xy^3-5x^3y+1$

= $-4xy^3+1$

Khi x = 1; y = -1 thì A có mức giá trị là:

A = $-4.1.(-1)^3+1) = 5$

b) B = $frac-45uv^2+3u^2v^2-frac12v^2+frac35uv^2$

= $3u^2v^2+left ( frac-45uv^2+frac35uv^2 ight )-frac12v^2$

= $3u^2v^2 - frac15uv^2-frac12v^2$

Khi u = 3; v = -1 thì B có giá trị là:

B = $3.3^2.(-1)^2-frac15.3.(-1)^2-frac12.(-1)^2$

= $frac25910$


Xem toàn bộ: biện pháp giải bài toán dạng: xác minh đa thức, bậc đa thức và cộng trừ những đa thức Toán lớp 7


Giải những bài bác tập khác


Bình luận


Giải bài tập những môn khác


Giải sgk lớp 7 kết nối học thức
Giải toán 7 liên kết tri thức
Giải toán 7 tập 1 kết nối tri thức
Giải toán 7 tập 2 kết nối tri thức
Soạn văn 7 kết nối tri thức
Soạn văn 7 tập 1 liên kết tri thức
Soạn văn 7 tập 2 kết nối tri thức
Văn mẫu 7 kết nối tri thức
Giải khoa học thoải mái và tự nhiên 7 liên kết tri thức
Giải thứ lí 7 liên kết tri thức
Giải hóa học 7 liên kết tri thức
Giải sinh học tập 7 liên kết tri thức
Giải lịch sử vẻ vang và địa lí 7 liên kết tri thức
Giải lịch sử vẻ vang 7 kết nối tri thức
Giải địa lí 7 liên kết tri thức
Giải vận động trải nghiệm 7 kết nối tri thức
Giải mĩ thuật 7 liên kết tri thức
Giải music 7 liên kết tri thức
Giải công dân 7 kết nối tri thức
Giải công nghệ 7 kết nối tri thức
Giải tin học tập 7 liên kết tri thức
Giải giáo dục thể chất 7 kết nối tri thức
Giải sgk lớp 7 chân trời sáng tạo
Giải toán 7 chân trời sáng tạo
Giải toán 7 tập 1 bàn chân trời sáng tạo
Giải toán 7 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Soạn văn 7 chân trời sáng sủa tạo
Soạn văn 7 tập một bàn chân trời sáng tạo
Soạn văn 7 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Văn mẫu mã 7 chân trời sáng tạo
Giải khoa học tự nhiên 7 chân trời sáng tạo
Giải thứ lí 7 chân trời sáng tạo
Giải chất hóa học 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải sinh học 7 chân trời sáng tạo
Giải lịch sử hào hùng và địa lí 7 chân trời sáng tạo
Giải lịch sử dân tộc 7 chân trời sáng tạo
Giải địa lí 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải vận động trải nghiệm 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải music 7 chân trời sáng tạo
Giải mĩ thuật 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải công dân 7 chân trời sáng tạo
Giải tin học tập 7 chân trời sáng tạo
Giải công nghệ 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải giáo dục thể chất 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải sgk lớp 7 cánh diều
Giải toán 7 cánh diều
Giải toán 7 tập 1 cánh diều
Giải toán 7 tập 2 cánh diều
Soạn văn 7 cánh diều
Soạn văn 7 tập 1 cánh diều
Soạn văn 7 tập 2 cánh diều
Văn chủng loại 7 cánh diều
Giải khoa học thoải mái và tự nhiên 7 cánh diều
Giải đồ gia dụng lí 7 cánh diều
Giải chất hóa học 7 cánh diều
Giải sinh học tập 7 cánh diều
Giải lịch sử và địa lí 7 cánh diều
Giải lịch sử 7 cánh diều
Giải địa lí 7 cánh diều
Giải hoạt động trải nghiệm 7 cánh diều
Giải âm nhạc 7 cánh diều
Giải mĩ thuật 7 cánh diều
Giải tin học 7 cánh diều
Giải công dân 7 cánh diều
Giải technology 7 cánh diều
Giải giáo dục thể chất 7 cánh diều
Giải SBT lớp 7 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 7 liên kết tri thức
Giải SBT ngữ văn 7 tập 1 liên kết tri thức
Giải SBT ngữ văn 7 tập 2 kết nối tri thức
Giải SBT toán 7 kết nối tri thức
Giải SBT toán 7 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT toán 7 tập 2 liên kết tri thức
Giải SBT khoa học thoải mái và tự nhiên 7 kết nối tri thức
Giải SBT lịch sử dân tộc và địa lí 7 kết nối tri thức
Giải SBT công nghệ 7 liên kết tri thức
Giải SBT tin học 7 kết nối tri thức
Giải SBT công dân 7 liên kết tri thức
Giải SBT mĩ thuật 7 kết nối tri thức
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 7 kết nối tri thức
Giải SBT lớp 7 chân trời sáng chế
Giải SBT ngữ văn 7 chân trời sáng tạo
Giải SBT ngữ văn 7 tập 1 chân trời sáng tạo
Giải SBT ngữ văn 7 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT toán 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT toán 7 tập một chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT toán 7 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải SBT khoa học tự nhiên và thoải mái 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT lịch sử và địa lí 7 chân trời sáng tạo
Giải SBT technology 7 chân trời sáng tạo
Giải SBT tin học tập 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT công dân 7 chân trời sáng tạo
Giải SBT mĩ thuật 7 chân trời sáng tạo
Giải SBT âm nhạc 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT chuyển động trải nghiệm 7 chân trời sáng sủa tạo bản 1
Giải SBT vận động trải nghiệm 7 chân trời sáng sủa tạo bạn dạng 2
Giải SBT lớp 7 cánh diều
Giải SBT Ngữ văn 7 cánh diều
Giải SBT Ngữ văn 7 tập 1 cánh diều
Giải SBT Ngữ văn 7 tập 2 cánh diều
Giải SBT Toán 7 cánh diều
Giải SBT Toán 7 tập 1 cánh diều
Giải SBT Toán 7 tập 2 cánh diều
Giải SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 7 cánh diều
Giải SBT lịch sử vẻ vang và địa lí 7 cánh diều
Giải SBT Tin học 7 cánh diều
Giải SBT Công dân 7 cánh diều
Giải SBT technology 7 cánh diều
Giải SBT âm thanh 7 cánh diều
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 7 cánh diều
Trắc nghiệm 7 Kết nối học thức
Trắc nghiệm toán 7 liên kết tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 7 kết nối tri thức
Trắc nghiệm khoa học thoải mái và tự nhiên 7 liên kết tri thức
Trắc nghiệm sinh học 7 liên kết tri thức
Trắc nghiệm đồ gia dụng lí 7 kết nối tri thức
Trắc nghiệm hóa học 7 liên kết tri thức
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 7 kết nối tri thức
Trắc nghiệm địa lí 7 kết nối tri thức
Trắc nghiệm công dân 7 kết nối tri thức
Trắc nghiệm công nghệ 7 liên kết tri thức
Trắc nghiệm tin học 7 kết nối tri thức
Trắc nghiệm vận động trải nghiệm 7 liên kết tri thức
Trắc nghiệm mĩ thuật 7 kết nối tri thức
Trắc nghiệm âm nhạc 7 liên kết tri thức
Trắc nghiệm 7 Chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm toán 7 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm ngữ văn 7 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm khoa học tự nhiên 7 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm vật dụng lí 7 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm chất hóa học 7 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm sinh học 7 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 7 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm địa lí 7 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm công dân 7 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm technology 7 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm tin học tập 7 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm vận động trải nghiệm 7 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm mĩ thuật 7 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm âm nhạc 7 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm 7 Cánh diêu
Trắc nghiệm toán 7 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 7 cánh diều
Trắc nghiệm khoa học thoải mái và tự nhiên 7 cánh diều
Trắc nghiệm sinh học 7 cánh diều
Trắc nghiệm thiết bị lí 7 cánh diều
Trắc nghiệm chất hóa học 7 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 7 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 7 cánh diều
Trắc nghiệm công dân 7 cánh diều
Trắc nghiệm technology 7 cánh diều
Trắc nghiệm tin học 7 cánh diều
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 7 cánh diều
Trắc nghiệm mĩ thuật 7 cánh diều
Trắc nghiệm âm thanh 7 cánh diều
*

Kết nối: