CON VẬT CÓ CHỮ D

     

Học từ vựng giờ Anh theo chủ đề quen thuộc là trong số những cách học tập ngoại ngữ kết quả nhất và được áp dụng rất nhiều. Trong nội dung bài viết này, maybomnuocchuachay.vn Việt Nam sẽ giới thiệu với phụ huynh cùng các nhỏ nhắn những tự vựng chủ đề bé vật quen thuộc và vô cùng đáng yêu.

*

Từ vựng tiếng Anh về con vật ban đầu bằng chữ A

STTEnglishPronounceTiếng Việt
1ant/ænt/Con kiến
2abalone/æbə’louni/Bào ngư
3alpaca/æl’pækə/Lạc đà
4antelope/’æntilɑʊp/Linh dương
5arachnid/ə’ræknid/Nhện
6ape/eip/Khỉ ko đuôi
7agouti/ə’gu:ti/Chuột lang
8albatross/’ælbətrɒs/Chim hải âu

Từ vựng giờ đồng hồ Anh mang lại trẻ nhà đề con vật bắt đầu bằng chữ “B”

STTEnglishPronounceTiếng Việt
1baboon/bə’bu:n/Khỉ đầu chó
2​badger/’bædʒə/Con lửng
3bear/beə/Con gấu
4buffalo/’bʌfələʊ/Con trâu
5bee/bi:/Con ong
6butterfly/’bʌtəflai/Con bướm
7bandicoot/’bændiku:t/Chuột túi
8bull/bʊl/Bò đực

Từ vựng giờ Anh mang lại trẻ công ty đề con vật có chữ “C”

STTEnglishPronounceTiếng Việt
1cat/kæt/Con mèo
2crab/kræb/Con cua
3cow/kaʊ/Con bò cái
4chicken/’t∫ikin/Con gà
5crowkrəʊ/Con quạ
6camel/’kæml/Lạc đà
7cricket/’krikit/Con dế mèn
8cockatoo/,kɒkə’tu:/Con vẹt

Từ vựng giờ Anh về con vật bước đầu bằng chữ D

STTEnglishPronounceTiếng Việt
1dog/dɔ:g/Chó
2duck/dʌk/Con vịt
3dolphin/’dɒlfin/Cá heo
4dove/dʌv/Chim người yêu câu
5deer/diə/Hươu
6dodo/’dəʊdəʊ/Chim cu
7donkey/’dɒηki/Con lừa

Từ vựng giờ Anh mang lại trẻ nhà đề loài vật bằng chữ “E”

STTEnglishPronounceTiếng Việt
1elephant/’elifənt/Con voi
2emu/’i:mju:/Đà điểu
3eagle/’i:gl/Chim đại bàng
4eel/i:l/Con lươn
5elk/elk/Nai sừng tấm
6egret/’i:grit/Con cò

Từ vựng giờ đồng hồ Anh mang đến trẻ công ty đề loài vật bằng chữ “F”

STTEnglishPronounceTiếng Việt
1fish/fi∫/Con cá
2fox/fɒks/Con cáo
3frog/frɒg/Ếch
4fowl/faʊl/Chim nói chung
5falcon/’fɔ:lkən/Chim cắt

Từ vựng giờ Anh cho trẻ công ty đề loài vật bằng chữ “G”

STTEnglishPronounceTiếng Việt
1giraffe/dʒi’rɑ:f/Hươu cao cổ
2goose/gu:s/Ngỗng
3grasshopper/grɑ:shɒpə/Châu chấu
4groundhog/ˈgraʊndˌhɑːg/Con nhộng
5gull/gʌl/Mòng biển

Từ vựng tiếng Anh mang đến trẻ nhà đề loài vật bằng chữ “H”

STTEnglishPronounceTiếng Việt
1hamster/’hæmstə/Chuột
2hares/heə/Thỏ rừng
3horse/hɔ:s/Con ngựa
4hen/hen/Nhím
5Hind/haind/Hươu cái
6Hawk/hɔ:k/Diều hâu

Hãy quan sát và theo dõi thêm thật nhiều nội dung bài viết của maybomnuocchuachay.vn để học thêm những từ vựng tiếng Anh theo chủ thể thú vị khác nữa nhé.