Đề Kiểm Tra 45 Phút Tiếng Anh Lớp 6

     

Bạn đang gặp gỡ khó khăn trước kì khám nghiệm 1 huyết lớp 6 môn tiếng Anh và bạn không biết làm sao để đã đạt được điểm số như mong muốn muốn? Hãy tìm hiểu thêm Đề soát sổ 1 tiết môn tiếng Anh lớp 6 lần 1 học kì 1 bao gồm đáp án sau đây được tìm kiếm Đáp Án đăng cài đặt sẽ giúp các bạn nhận ra các dạng bài xích tập khác nhau và cách giải của nó. Chúc chúng ta làm thi tốt.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 6


Đề đánh giá 45 phút môn giờ đồng hồ Anh 6

Đề bình chọn 1 tiết lần 1 môn tiếng Anh 6 Đáp án đề kiểm soát 1 máu lớp 6 môn giờ Anh Ma trận Đề soát sổ 1 tiết môn giờ đồng hồ Anh 6 lần 1 học tập kì 1

Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 môn tiếng Anh 6

I. LANGUAGE FOCUS (2,5 ps)

1. Choose the word with a different way of pronunciation in the underlined part.

1. A. Judo

B. Homework

C. Compass

2. A. Pencils

B. Baskets

C. Rulers

3. A. Lunch

B. Subject

C. Music

2. Choose the best option khổng lồ complete each sentence. Circle A, B or C.

4. We are having breakfast in the __________.

A. Bathroom

B. Bedroom

C. Kitchen

5. The cat likes sitting __________the sofa.

A. Near

B. On

C. In

6. How many rooms __________ there in your new house?

A. Are

B. Is

C. Be

7. Mày writes poetry and paints well. She is very ______.

A. Funny

B. Clever

C. Creative

8. I don’t think he is ______. He isn’t pleasant and kind lớn anyone.

A. Kind

B. Friendly

C. Confident

9. You usually _____________ school uniform at school?

A. Wear

B. Are (you) wear

C. Do (you usually) wear

10. This is my last day here. I _____________ back to domain authority Nang tomorrow.

A. Am flying

B. Flying

C. Fly II. WRITING (2,5 ps)

1. Rearrange the sentences. You can not change the words.

Example: 0. There/ library/ many/ the/ books/ are/ in/ .

-> There are many books in the library.

1. I/ Tuesdays/ on/ English/ study/

_________________________________________________________

2. What/ you/ are/ at/ looking/ ?

_________________________________________________________

3. Does/ drive/ your/ you/ mother/ khổng lồ school/ ?_________________________________________________________

4. The/ are/ now/ students/ playing/ .

_________________________________________________________

5. They/ are/ on/ playground/ playing/ the/ games/ ._________________________________________________________

III. READING (2,5 ps)

Read the passage. Circle the best answer A, B or C lớn each of the questions.

A DREAM HOUSE

A tree house is my most favorite house. It is on a tree, of course. But it is under the big branches of leaves. It’s made of wood. There is a big glass window on the roof. I can watch the birds inside the trees through that. There is a ladder from the ground lớn the floor of the house. I can run up & down it.

Xem thêm: Miêu Tả Ngoại Hình Bạn Thân Bằng Tiếng Anh Cực Hay, Miêu Tả Ngoại Hình Bằng Tiếng Anh

The house is small, so I put no table and chair there. I lượt thích to store my favorite toys in the house. It’s also a wonderful hideaway place. I can play hide và seek with my friends after school.

1.What is the passage about?

A. A house in the boy’s dream

B. The boy’s favorite house

C. Building a tree house

2. What is the material of the house?

A. Leaves

B. Wood

C. Glass

3. What does the word "it" in line 4 mean?

A. The ladder

B. The ground

C. The floor

4. What are there in the tree house?

A. Nothing

B. Table and chair

C. Toys

5. What does the boy lượt thích doing most with the tree house?

A. Watching birds from the house

B. Playing with his favorite toys

C. Hiding from his friends

IV. LISTENING (2,5 ps)

Listen lớn a girl describing her home. Match the rooms with the descriptions. There is one extra description. You will listen TWICE.

1. Living room

A. There is a boring bed.

1 _____

2. Sister"s room

B. There are chalk drawings.

2 _____

3. Parents" room

C. We never use it.

3 _____

4. Bathroom

D. There are elephants everywhere.

4 _____

5. Dining room

E. There is lively furniture.

5 _____

F. There’s a good food.

Đáp án đề chất vấn 1 huyết lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh

I. Language focus.

1. Pronunciation

1- C. Compass 2- B. Baskets 3- C. Music

2. Vocabulary and grammar

4- C. Kitchen 5- B. On 6- A. Are

7- C. Creative 8- A. Kind

9- C. Vì you usually wear ...? 10- A. Am flying

II. Writing

1- I study English on Tuesday.

2- What are you looking at?

3- Does your mother drive you to lớn school?

4- The students are playing now.

5- They are playing games on the playground.

Xem thêm: Đặc Điểm Của Ngôn Ngữ Nói Và Ngôn Ngữ Viết Violet, Ngôn Ngữ Nói Và Ngôn Ngữ Viết

III. Reading

1 – A. A house in the boy’s dream

2 – B. Wood

3 – A. The ladder

4 – C. Toy

5 – C. Hiding from his friends

IV. Listening

1 – E 2 – B 3 – A 4 – D 5 – C

Ma trận Đề khám nghiệm 1 huyết môn giờ đồng hồ Anh 6 lần 1 học kì 1

Topic

Knowledge / Skill

Item/ Points

Remember (25%)

Understand (40%)

Apply (low) (20%)

Apply (high) (15%)

Total items

Total points

I. Pronunciation

No. Of Items

2

1

3

No. Of Points

0,5

0,25

0,75

II. Vocabulary - Grammar

No. Of Items

2

3

2

7

No. Of Points

0,5

0,75

0,5

1.75

III. Writing

No. Of Items

1

2

1

1

5

No. Of Points

0,5

1,0

0,5

0,5

2,5

IV. Reading

No. Of Items

1

2

1

1

5

No. Of Points

0,5

1,0

0,5

0,5

2,5

V, Listening

No. Of Items

1

2

1

1

5

No. Of Points

0,5

1,0

0,5

0,5

2,5

Total

No. Of Items

7

9

5

4

25

No. Of Points

2,5

4,0

2,0

1,5

10

Hiện tại tìm Đáp Án chưa cập nhật được file nghe mp3 của Đề bình chọn 1 tiết lần 1 lớp 6 môn giờ Anh. Mời các bạn đọc đọc thêm nhiều tài liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh 6 khác biệt như Để học xuất sắc Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực đường Tiếng Anh 6, Đề thi học tập kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên tìm kiếm Đáp Án.