Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 2

     

Đề cương cứng ôn tập tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 bao gồm đáp án

Đề cương cứng tiếng Anh lớp 3 học kì 2 có đáp án nằm trong bộ đề ôn thi giờ Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2020 – 2021 vì Tài Liệu 247 chỉnh sửa và đăng tải. Đề bình chọn Tiếng Anh lớp 3 gồm nhiều dạng bài bác tập trắc nghiệm + tự luận giờ Anh lớp 3 không giống nhau được biên tập bám gần kề nội dung SGK giờ Anh lớp 3 chương trình mới của GD – ĐT giúp các em học sinh lớp 3 ôn thi cuối năm lớp 3 hiệu quả.

Bạn đang xem: đề kiểm tra tiếng anh lớp 3 chương trình mới hoc ki 2

Lưu ý: Nếu không tìm kiếm thấy nút tải về nội dung bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để mua về.

I. Bộ đề thi học tập kì 2 giờ Anh lớp 3 năm 2021

-Cập nhật cỗ đề ôn thi giờ Anh học kì 2 lớp 3 tiên tiến nhất tại:Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kỳ hai năm 2020 – 2021. NEW

Ngoài ra tư liệu 247 đã đăng tải bộ đề khám nghiệm tiếng Anh 3 cuối học tập kì 2 CÓ ĐÁP ÁN khác nhau dưới đây.

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 2 gồm file nghe năm 2019 – 2020Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 2 năm 2019 – 2020 số 5Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 – 2020 số 5Đề thi giờ Anh học tập kì 2 lớp 3 năm 2019 – 2020 số 4Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ hai năm 2019 – 2020 số 4Đề thi giờ Anh lớp 3 học tập kì 2 năm 2019 – 2020 số 4Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 – 2020 số 4Đề thi giờ Anh học tập kì 2 lớp 3 năm 2019 – 2020 số 3Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 năm 2019 – 2020 số 3Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2019 – 2020 số 3Đề thi học kì 2 lớp 3 môn giờ Anh năm 2019 – 2020 số 3Đề thi giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 3 năm 2019 – 2020 số 2Đề thi giờ đồng hồ Anh học kì 2 lớp 3 năm 2019 – 2020 số 2Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn giờ Anh năm 2019 – 2020 số 2Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2019 – 2020 số 2Đề thi học kì 2 lớp 3 môn giờ Anh năm 2019 – 2020Đề thi giờ Anh lớp 3 học tập kỳ 2 năm 2019 – 2020Đề thi tiếng Anh học tập kì 2 lớp 3 năm 2019 – 2020Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn giờ Anh năm 2019 – 2020Đề thi giờ Anh lớp 3 học kì 2 năm 2019 – 2020

II. Văn bản Đề cưng cửng tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2020 – 2021

Right V or Wrong X( Đúng V hoặc Sai X):

*

Complete the sentences (Hoàn thành câu):

1. What …………this ?

2. It is …………….eraser.

3. Is ………….a globe ? Yes, it is.

4. Is this ……………..ruler ? No, it isn’t. It’s a book

5. This is………… bag.

6 . Is this a wastebasket? No, it ……………….…

Complete the sentences (Hoàn thành câu):

1. ___ is a ruler. => It is a ruler.

2. Who ______he?

____ she your mother?

-> Yes, she is.

3.______ are these?

4. I can say _____ alphabet.

5. How ______you?

6. What color ____ this?

7. ______ ‘s your name?

8. It is ____ diamond.

Circle the correct answers (khoanh tròn giải đáp đúng):

0. Chere

chair

1. Diamond

dyamond

2. Tryangle

triangle

3. Dellow

yellow

4. Marker

macker

Match (Nối):

Is this a ruler? => Yes, it is.

What _______ is this? => It’s pink.

What shape is this? => It is _____ diamond.

How are ______? => I’m fine, thank you.

Is this green? => No,__________ . It’s red.

Match (Nối):

Standa circle
Makedown
Situp
Makea line

Match (Nối):

0.Is this a circus?

…..b….

a.She’s my grandmother.

1.Is she young?

……….

b.Yes, it is.

2.Who’s she?

……….

c.No, it isn’t. She’s old.

3.What color are these?

……….

d.They’re green.

4.What are these?

……….

e.No, he isn’t. He’s my brother

5.Is he your father?

……….

f.They’re computers.

6.What’s this?

……….

g.It’s a wastebasket.

7. Is this a circus?

…….….

h.My name is Mary.

8.What’s your name?

……….

i. Yes, it is.

9.Is this a diamond?

……….

k.Yes, it is.

10.What color is this?

……….

l.It’s green.

11.Is this purple?

……….

m.No, it isn’t. It’s red.

12.How are you?

……….

n.It’s a wastebasket.

13.What’s this?

……….

o.I’m fine, thank you.

Read & Choose the correct words (Đọc và chọn từ đúng):

too

Hi

meet

home

Who

is

your

This

My

Kate: (0)…..Hi…., Mom! I’m (1)………………….

Mrs. Hill: (2)……………… is he?

Kate: This (3)………….….. My friend.

Mrs. Hill: Hello! What’s (4)………………. Name?

Scott: ( 5)………..……… name’s Scott.

Kate: (6)………….…. Is my Mom, Mrs. Hill.

Scott: It’s nice lớn (7)……………… you, Mrs. Hill.

Mrs. Hill: It’s nice to lớn meet you, (8)……………….

Xem thêm: Soạn Anh 11 Unit 3 Listening (Trang 36, Listening Unit 3: A Party Bữa Tiệc

Read và write the numbers into the little boxes :

1. This is a square

2.How many pencil cases?

3.This is my brother.

4.They’re cell phones.

5. Sit down.

6. I can reach the bookshelf.

7. He’s tall & thin.

Odd one out (Chọn từ khác loại):

1. Fifteen twenty eleven an apple

2. Pen purple red brown

3. Andy Kate I Jenny

4. Square circle yellow triangle

5. Maps seventeen globe table

6. Pink red market blue

7. One six seven crayon

8. Kate Andy Scott you

Look & circle the sentence that matches the pictures

Reorder the words to lớn make sentences

1. Is/ What/ name/your/?

=>…………………………………………………….

2. Wastebasket / a / Is / this ?

=>………………………………………………..

3. Your / This / map / is .

=>………………………………………………………..

4. My / is / crayon / This

=>……………………………………………………..

5. Name/ is / My / Kate.

=>…………………………………………………………

6. This/ a/ Is/ poster?

=>…………………………………………………………….

7. Brother/ is/ He/my

=>…………………………………………………………..

8. Nice/ to/meet/It’s/you/too

=>…………………………………………………..

9. She/ baby/ is/sister/my

=>……………………………………………………

10. My/ mother/This/is

=>……………………………………………….…

Read an circle

Odd one out (Chọn từ khác loại):

1. Short, ugly, tall, brown

2. Young , old, thin , mother.

3. Friend, mother , father, grandfather.

4. Marker , crayon , fish , cassette

Read and kiểm tra the correct answers.

1.What are these?……… are cassettes

A. They

B. This

2. How many pencil cases? ……… pencil cases.

A. Three

B. One 3. How many ……………? One boy.

A. Boy

B. Boys4. Who’s she? She’s my ………………………

A. Grandfather

B. Grandmother

5. A, B, C, ……………..

A. D, E, H, G

B. D, E, F, G

6. This is my father. …………… is tall và thin.

A. She

B. He

Read and kiểm tra the correct sentences.

Answer the questions: (2 points)

Complete the sentences (Hoàn thành câu):

Reorder these words to have correct sentences

1. Are/ Where/ friends/ your/ ?/

_________________________________________

2. She’s/ a hat/ wearing/ ./

_________________________________________

3. She/ Does/ like/ cakes/ ?/

_________________________________________

4. What/ like/ he/ does/ ?/

_________________________________________

5. I/ five/ cats/ have/ ./

_________________________________________

6. Under/ They/ the/ are/ table/ ./

_________________________________________

7. Where/ your/ pets/ are/ ?/

_________________________________________

8. Have/ you/ Do/ toys/ any/ ?/

_________________________________________

9. Grandmother?/ is/ old/ How/ your/

_________________________________________

10. Brother/ My and/ handsome./ is/ strong/

_________________________________________

11. Is/ Her/ white./ and/ house/ blue/

_________________________________________

12. A/ your/ yard/ Is/ house?/ there/ in/

_________________________________________

13. Are/ the/ playing/ The/ garden./ children/ in/

_________________________________________

14. On/ is/ the/ The/ table./ book/

_________________________________________

15. Robots/ How/ they/ have/ do/ many/ ?/

_________________________________________

16. Skipping/ she/ Is/ a/ rope/ now/ ?/

_________________________________________

17. There/ Are/ books/ the/ any/ table/ on/ ?/

_________________________________________

18. Map/ their/ is/ This/ ./

_________________________________________

19. Fans/ How/ are/ many/ there/ ?/

_________________________________________

20. Is/ that/ Who/ man/ ?/

_________________________________________

21. My/ a/ big/ room/ has/ poster/ ./

_________________________________________

22. The/ goldfish/ Where/ are/ ?/

_________________________________________

23. Have/ We/ a lot of/ in/ playroom/ fun/ the/ ./

_________________________________________

24. Daddy/ My/ floor/ is/ cleaning/ the/ ./

_________________________________________

25. Homework/ He/ doing/ his/ is/ ./

_________________________________________

Read, circle & write the correct answer

Hi. My name is Gemma. These are my best friends. They are Kim, Kate & Jane. Kim is reading a book. Kate is singing & dancing. Jane is listening to lớn music. I’m drawing a picture.

1. Kim is reading a book/ drawing a picture.

2. Kate is singing/ sing và dance/ dancing.

3. Jane is listening to music/ cleaning the floor.

4. Gemma/ Kim is drawing a picture.

ĐÁP ÁN

Right  or Wrong ( Đúng  hoặc sai ):

1. I can see the board 2. They’re cell phones. 3. What màu sắc is this? 4. Is he your grandfather?

5.five + one = six 6. It’s a triangle. 7. What màu sắc is this? 8. Twenty- five = fifteen

Complete the sentences (Hoàn thành câu):

1. Is 2. An 3. This 4. A 5. A 6. Isn’t

Complete the sentences (Hoàn thành câu):

1. Is 2. Is 3. What 4. The 5. Are 6. Is 7. What 8. A

Circle the correct answers (khoanh tròn lời giải đúng):

1. Kim cương 2. Triangle 3. Yellow 4. Marker

Match (Nối):

1. Is 2. A 3. You 4. It isn’t

Match (Nối):

Stand up, Make a circle, Sit down. Make a line

Match (Nối):

1.c 2. A 3. D 4. F 5. E 6. N/g 7. I/ k 8. H 9. I/ k 10. L 11. M 12. O 13. N/ g

Read và Choose the correct words (Đọc và chọn từ đúng):

1.home 2. Who 3. Is 4. Your 5. My 6. This 7. Meet 8. Too

Read và write the numbers into the little boxes :

B- 6 C – 1 D – 4 E – 3 F – 2 G – 7

Odd one out (Chọn từ không giống loại):

2. Pen 3. I 4. Yellow 5. Seventeen 6. Market 7. Crayon 8. You

Look and circle the sentence that matches the pictures

1. A 2. A 3. B 4. A

Reorder the words lớn make sentences

1. What is your name? 2. Is this a wastebasket?

3. This is your map. 4. This is my crayon. 5. My name is Kate. 6. Is this a poster?

7. He is my brother. 8. It’s nice to lớn meet you, too. 9. She is my baby sister. 10. This is my mother

Read an circle

1. A 2. B

Odd one out (Chọn từ không giống loại):

1. Brown 2. Mother 3. Friend 4. Fish

Read and kiểm tra the correct answers.

1.A 2. A 3.B 4. B 5. B 6. B

Read and check the correct sentences.

1. What are these? 2. Five makers 3. I can see the board 4. She’s short và old

5.They’re rectangles 6. I can read a book. 7. She’s my grandmother. 8. Touch your feet.

Answer the questions: (2 points)

1. They are disks 2. Yes, he is. 3. Yes it is/ No, it isn’t 4. There are three crayons.

Complete the sentences (Hoàn thành câu):

1. Father/ Grandfather 2. Brother

Reorder these words khổng lồ have correct sentences

1. Where are your friends?

2. She’s wearing a hat.

3. Does she like cakes?

4. What does he like?

5. I have five cats.

6. They are under the table.

7. Where are your pets?

8. Do you have any toys?

9. How old is your grandmother?

10. My brother is strong và handsome.

11. Her house is blue and white.

12. Is there a yard in your house?

13. The children are playing in the garden.

14. The book is on the table.

15. How many robots bởi vì they have?

16. Is she skipping a rope now?

17. Are there any books on the table?

18. This is their map.

19. How many fans are there?

20. Who is that man?

21. My room has a big poster.

22. Where are the goldfish?

23. We have a lot of fun in the playroom.

24. My daddy is cleaning the floor.

25. He is doing his homework.

Read, circle và write the correct answer

1. Kim is reading a book.

2. Kate is singing/ dancing.

3. Jane is listening khổng lồ music.

4. Gemma is drawing a picture.

Tải trọn bộ nội dung tài liệu tại đây: Đề cưng cửng ôn tập tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 gồm đáp án. Mời bạn đọc đọc thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 3 các môn học khác biệt như: Giải bài tập giờ đồng hồ Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, … được update liên tục trên tài liệu 247.

Xem thêm: Đáp Án, Đề Sử Thpt Quốc Gia 2021 Đề 317 Thpt Quốc Gia Lần 1 Năm 2021

Để thỏa mãn nhu cầu nhu ước ôn tập những môn học lớp 4 năm 2020 – 2021, mời độc giả tham gia đội Tài liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 4 các môn.