Đề Thi Đại Học Môn Toán Khối B Năm 2005

     

Bạn sẽ xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và thiết lập ngay bản đầy đầy đủ của tài liệu tại phía trên (338.34 KB, 1 trang )
Bạn đang xem: đề thi đại học môn toán khối b năm 2005

B GIÁO DC VÀ ÀO TO -------------------------  CHÍNH THC  THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2005Môn: TOÁN, khi B Thi gian có tác dụng bài: 180 phút, không k thi gian vạc đ -------------------------------------------------- Câu I (2 đim) Gi m(C ) là đ th ca hàm s ()2xm1xm1yx1++ ++=+ (*) ( m là tham s). 1) Kho giáp s bin thiên và v đ th ca hàm s (*) khi m1.= 2) Chng minh rng vi mbt k, đ th m(C ) luôn luôn có đim cc đi, đim cc tiu và khong biện pháp gia nhị đim kia bng 20. Câu II (2 đim) 1) Gii h phng trình
()2393x1 2y 13log 9x log y 3.⎧−+ − =⎪⎨−=⎪⎩ 2) Gii phng trình 1 sin x cos x sin 2x cos 2x 0.++ + + = Câu III (3 đim) 1) trong mt phng vi h ta đ Oxy mang đến hai đim A(2;0) cùng B(6; 4) . Vit phng trình đng tròn (C) tip xúc vi trc hoành ti đim A cùng khong phương pháp t trọng điểm ca (C) đn đim B bng 5. 2) Trong không khí vi h ta đ Oxyz cho hình lng tr đng 111ABC.A B C vi 1A(0; 3;0), B(4; 0; 0), C(0; 3;0), B (4; 0; 4).− a) tìm kiếm ta đ những đnh 11A,C. Vit phng trình mt cu bao gồm tâm là A và tip xúc vi mt phng 11(BCC B ).
b) Gi M là trung đim ca 11AB. Vit phng trình mt phng (P) đi qua hai đim A, M và tuy vậy song vi 1BC . Mt phng (P) ct đng thng 11AC ti đim N . Tính đ dài đon MN. Câu IV (2 đim) 1) Tính tích phân 20sin2x cosxIdx1cosxπ=+∫. 2) Mt đi bạn teen tình nguyn bao gồm 15 ngi, gm 12 nam và 3 n. Hi bao gồm bao nhiêu cách phân công đi giới trẻ tình nguyn kia v góp đ 3 tnh min núi, thế nào cho mi tnh có 4 nam với 1 n? Câu V (1 đim) Chng minh rng vi mi
x,∈ { ta có: xx xxxx12 15 20345543⎛⎞⎛⎞⎛⎞++ ≥++⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎝⎠⎝⎠⎝⎠. lúc nào đng thc xy ra? --------------------------------Ht-------------------------------- Cán b coi thi không gii thích hợp gì thêm. H và tên sỹ tử .................................................. S báo danh …............................... Sở hữu Giao duc Edunet - http://www.edu.net.vn


*
Đáp án Đề thi tuyển chọn sinh đại học cao đẳng năm 2004 môn toán khối A 4 2 2


Xem thêm: Luyện De Thi Môn Giáo Dục Công Dân 2021 Môn Gdcd Có Đáp Án Chính Thức

*
Đề thi tuyển sinh đh cao đẳng năm 2012, môn hóa, khối B 6 771 14
*
ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: TOÁN, khối B 4 462 0
*
ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: TOÁN, khối D 4 425 2
*
Đề thi tuyển chọn sinh đại học - cao đăng năm 2005 môn toán khối B 1 319 0


Xem thêm: Lịch Sử Văn Minh Hậu Công Nghiệp Gắn Liền Với, Văn Minh Là Gì

*
tư liệu ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn: TOÁN, khối A ppt 4 460 1