ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 6 MÔN TIẾNG ANH

     

150 đề thi học sinh xuất sắc Tiếng Anh lớp 6 gồm hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn tập ngữ pháp cùng từ vựng giờ Anh lớp 6. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp đỡ cho hồ hết bạn ngưỡng mộ học Anh văn, nhất là những bạn đang sẵn sàng bước vào kỳ thi học tập sinh tốt tiếng Anh lớp 6 tất cả một lượng con kiến thức bổ ích để củng cầm vốn kiến thức tiếng Anh của mình.

Bạn đang xem: đề thi học sinh giỏi lớp 6 môn tiếng anh

Đề thi học tập sinh xuất sắc Tiếng Anh lớp 6

ĐỀ SỐ 1

I. Lựa chọn từ gồm phần gạch chân được phân phát âm không giống so với những từ còn lại

1. A. Books B. Pencils C. Rulers D. Bags

2. A. Read B. Teacher C. Eat D. Ahead

3. A. Tenth B. Math C. Brother D. Theater


4. A. Has B. Name C. Family D. Lamp

5. A. Does B. Watches C. Finishes D. Brushes

6. A. City B. Fine C. Kind D. Like

7. A. Bottle B. Job C. Movie D. Chocolate

8. A. Son B. Come C. Trang chủ D. Mother

II. Lựa chọn một từ không thuộc nhóm với các từ còn lại

1. A. Never B. Usually C. Always D. After

2. A. Orange B. Yellow C. Táo bị cắn D. Blue

3. A. See B. Thirsty C. Hungry D. Hot

4. A. Carrot B. Rice C. Bread D. Noodle

5. A. Face B. Eye C. Month D. Leg


6. A. You B. Their C. His D. My

7. A. Sugar B. Bottle C. Box D. Tube

8. A. In B. But C. Of D. Under

III. Chọn câu trả lời đúng độc nhất vô nhị (A, B, C hoặc D) để xong xuôi các câu sau

1.She ………………. Lớn the radio in the morning.

A. Listen B. Watches C. Listens D. Sees

2. My friend ………………. English on Monday và Friday.

A. Not have B. Isn’t have C. Don’t have D. Doesn’t have

3. I am ……….., so I don’t want to eat any more.

A. Hungry B. Thirsty C. Full D. Small

4. ………………. Vày you work? - I work at a school.

A. What B. Where C. When D. How

5. I’m going khổng lồ the ……………….. Now. I want khổng lồ buy some bread.

A. Post office B. Drugstore C. Bakery D. Toy store

6. Is this her …………………?

A. Erasers B. Books C. An eraser D. Eraser

7. The opposite of “weak” is ………………………………


A. Thin B. Small C. Strong D. Heavy

8. She doesn’t have ……………….. Friends at school.

A. A B. Some C. Many D. Much

9. ………………… long or short?

A. Does Mai have hair B. Is Mai’s hair

C. Does Mai’s hair have D. Is hair of Mai

10. What does Lien bởi when ……….. Warm?

A. It B. It’s C. Its D. They’re

11. ………………. You like a drink?

A. What B. Would C. Want D. How

12. I need a large ………….. Of toothpaste.

A. Bar B. Can C. Tube D. Box

13. What about …………….. To lớn Hue on Sunday?

A. Lớn go B. Go C. Going D. Goes

14. Mr và Mrs Brown & their father have ……………… legs.

A. Four B. Six C. Eight D. Ten

15. I usually go swimming in hot …………………..

A. Winter B. Autumn C. Day D. Summer

16. There are …………………. Fingers in one hand.

A. Two B. Five C. Ten D. One

17. My school …… three floors & my classroom is on the first floor.

A. Have B. Has C. Are D. Is

18. His mother is a doctor. She works in a ………………… .

A. Hospital B. Post office C. Restaurant D. Cinema

19. Vietnam has two main ……………… each year.


A. Seasons B. Months C. Weeks D. Summers

20. It is twenty – five past …………………….

A. Fifty B. A quarter C. Four o’clock D. Eleven

IV. Em hãy điền một giới từ thích hợp điền vào vị trí trống để chấm dứt các câu sau

1. My father works for a company (1)…………… Monday (2) …………… Friday.

2. He lives (3)…………………………. A house (4) ……………… the countryside.

3. Lan is standing near the store & she is waiting (5) …………………… the bus.

4. I agree (6)………..… you about that.

5. I like the weather (7) ………… June.

Xem thêm: Tiểu Luận Lễ Hội Chùa Hương, Trang 1 Tải Miễn Phí Từ Tailieuxanh

6. Look (8) …………………… the picture (9) ……………….. The wall, please.

7. The desk is (10)…………………. The chair and the bed.

V. Mỗi dòng sau đây có một lỗi không đúng hày tìm với sử lại cho đúng

Eg: 0. He don’t like apples. Ghi vào giấy thi là: don’t -> doesn’t

1. She is always on time for the school.

2. She & he goes to lớn work on foot.

3. Ngoc is tall than her sister.

4. Let’s to go shopping!

5. They lượt thích watch T.V.

6. He comes here with bicycle.

7. How many childs are there in the room?

8. He isn’t understand what you are saying.

9. How much eggs vị you want?

10. I’d lượt thích some tomatos for my breakfast.

VI. Mang lại dạng đúng của rượu cồn từ vào ngoặc

1. Your father……………….. (go) khổng lồ work by xe đạp everyday?

2. We ……………….. (not watch) television at the moment.

3. Let’s ……………….. (help) your friend, Nam. She (do) her homework.

4. What you……………….. (do) this summer vacation?

- We……………….. (visit) Ha Long Bay.

5. She ……………….. (not have) breakfast at 6.30 every morning.

6. It often……………….. (rain) in summer.

VII. Hãy viết câu sau bao gồm nghĩa áp dụng từ hoặc nhóm từ lưu ý dưới đây

1. What time/ Nga/ get/ morning?...............................................................................................

2. You/ can/ games/ afternoon/ but/ must/ homework/ evening..................................................

3. Lan/ walk/ ride/ bike/ school?.................................................................................................


4. When/ it/ hot/ we/ often/ go/ swim………………………………................................................

Xem thêm: Noun + Adj ( Tính Từ Đứng Sau Danh Từ Và Các Vị Trí Thường Gặp Của Tính Từ

5. What/ there/ front/ your house?..............................................................................................

6. Where/ your father/ sit/ now?............................…………………………………………..………