Đề thi tiếng anh lớp 3 kì 1

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Top đôi mươi Đề thi tiếng Anh lớp 3 năm học 2022 - 2023 tiên tiến nhất | liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo

Bộ 20 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 năm học tập 2022 - 2023 mới nhất tương đối đầy đủ Học kì 1 và Học kì 2 có đề thi thân kì, đề thi học tập kì bao gồm đáp án chi tiết, cực ngay cạnh đề thi ưng thuận giúp học viên ôn luyện và đạt điểm cao trong những bài thi tiếng Anh 3.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 3 kì 1


Mục lục Đề thi giờ Anh lớp 3 năm 2022 - 2023 new nhất

Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 - liên kết tri thức


- Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 1

Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 - Cánh diều


- Đề thi giờ Anh lớp 3 học tập kì 1

Bộ đề thi giờ Anh lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo


- Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 1

Lưu trữ: Đề thi giờ Anh lớp 3 sách cũ

- Tải bộ đề thi giờ Anh lớp 3 học tập kì 1:

Tải xuống

- Tải cỗ đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 2:

Tải xuống

Mục lục Đề kiểm tra Tiếng Anh 3

(mới) Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 năm 2021 (60 đề)


Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

I. VIẾT TIẾNG ANH mang đến CÁC SỐ SAU

A)

*

B)

*

C)

*

D)

*

E)

*

II. ĐIỀN CHỮ CÁI CÒN THIẾU VÀ VIẾT TIẾNG VIỆT


a.H__L__ __: _________________________________

b.G__ __D__Y__: _____________________________

c.__IN__: ____________________________________

d.H__ __ OL__: _______________________________

e.N__ C__: ___________________________________

III. SẮP XẾP LẠI CÁC CHỮ CÁI SAU

a.SEY: _________________________________________________

b.LUBE: _______________________________________________

c.XSI: _________________________________________________

d.THERFA: _____________________________________________

e.ESE: _________________________________________________

IV. ĐIỀN TỪ CÒN THIẾU

a.Hello. __________ Phong. What __________ your __________?

b.Hi, Phong. __________ name __________ Nga. Nice __________ __________ you.

c.How __________ you __________ __________ name?

d.__________ N – G – A, Nga.

V. TRẢ LỜI CÂU HỎI

a.How vì you spell your name?

______________________________________________________

b.How old are you?

______________________________________________________

c.Is this Luna? (Yes)

______________________________________________________

d.Is that your mother? (No)

______________________________________________________

e.Who is that? (friend, Huong)

______________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

I.

A. Four B. Two C. Ten D. Six E. Five

II.

A. H__L__ __: ___Hello: Xin chào

B. G__ __D__Y__: ___Goodbye: Tam biệt

C. __IN__: ______Fine: Tốt/ ổn

D. H__ __ OL__: __How old: từng nào tuổi

E. N__ C__: ____Nice: tốt/ thú vị

III.

A. SEY: ___________________YES__________________________

B. LUBE: _________________BLUE_________________________

C. XSI: ____________________SIX__________________________

D. THERFA: ________________FATHER_______________________

E. ESE: ____________________SEE___________________

IV.

A. Hello. I’m Phong. What is your name?

B. Hi, Phong. My name is Nga. Nice to meet you.

C. How vày you spell your name?

D. It’s N – G – A, Nga.

V.

A. It is L - E, Le.

B. I am ten years old

C. Yes, it is.

D. No, it isn’t.

E. That is my friend. Her name is Huong.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

I. Chọn từ không giống loại

1. name she he they

2. classroom libraryit book

3. smallIt’sbignew

4. bookthat pen pencil

5. myyourbrotherhis

II. Chọn đáp án đúng

1. How _________ you?

A. AmB. IsC. AreD. It

2. Good bye. _________ you later.

A. WhatB. SeeC. HowD. Are

3. ____________ it a pen?

A. IsB. SeeC. AmD. Bye

4. It is ___________ table.

A. IsB. AC. AnD. You


5. __________. I am Linda

A. HelloB. ByeC. ItD. You

6. How _________ she?

A. AmB. IsC. AreD. It

7. Hello. Nice khổng lồ ______ you.

A. WhatB. SeeC. HowD. Are

8. It ________ a dog.

A. IsB. SeeC. AmD. Not

9. It is ___________ apple.

A. IsB. AnC. AD. She

10. __________. I am Linda.

A. HiB. FineC. YesD. No

III. Bố trí những từ tiếp sau đây thành câu hoàn chỉnh.

1.

Xem thêm: Đề Văn 6: Tả Sân Trường Vào Giờ Ra Chơi Lớp 6 ❤️️15 Bài Văn Tả Hay Nhất

name’s / Ricky/ my.

___________________________________

2. I’m/ ,thank/ you/ fine.

___________________________________

3. your/ please/ book/ open.

___________________________________

4. in/ may/ out/ I/ ?

___________________________________

5. this/ school/ my/ is.

___________________________________

Đáp án và Thang điểm

I. Chọn từ không giống loại

1. Name 2. It 3. It’s 4. That 5. Brother

II. Chọn đáp án đúng

1. C 2. B 3. A 4. B 5. A 6. B 7. B 8. A 9. C 10. A

III. Thu xếp những từ tiếp sau đây thành câu trả chỉnh.

1. My name is Ricky.

2. I’m fine, thank you.

3. mở cửa your book, please.

4. May I go out?

5. This is my school.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ Anh lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

I. Odd one out.

1. A. Mother B. Teacher C. Father D. Brother

2. A. Family B. Father C. Mother D. Sister

3. A. Bathroom B. House C. Kitchen D. Bedroom

4. A. Classroom B. Dining room C. Kitchen D. Living room

5. A. Pond B. Yard C. Fence D. Mirror

II. Read and match.

1. Who’s that?a. Yes, there is one
2. Where’s the cat?b. It is near the TV
3. Are there any tables in the kitchen?c. No, there isn’t
4. Is there a pond in his garden?d. Yes, he does
5. Does Alan have a robot?e. That’s my mother

Answer:

1 - .....2 - .....3 - .....4 - .....5 - .....

III. Choose the correct words to complete the sentences.

1. Be quiet, ..............

A. His B. Is C. This D. Please

2. A: Is that ............ Pen? – B: No, it is not.

A. You B. Your C. My D. Me

3. There are six chairs ...... My living room

A. At B. Next C. In D. Out of

4. Goodbye. See you ............

A. Behind B. Later C. Before D. Morning

5. This is my .............. Her name is Mary.

A. Sister B. Brother C. Father D. Grandfther

IV. Complete the paragraph.

bathroom house There They small bedrooms

This is my (1) ________. It is big. There is a living room, a kitchen, three (2)__________ và a garden in it. There is a (3)_____________ inside each bedroom. This is my bedroom. It’s small. There is a bed, a desk, a chair, and a bookcase. (5)_________ is a big poster on the wall. Look! I have three balls. (6)_______ are under the bed.

V. Look at the picture và the letters. Write the words.

*

*

VI. Read the passage and write Yes or No.

This is my living room. There are many things in the room. There are three windows và a door. There is a table, six sofas and two chairs. There is a lamp on the table and a TV on the cupboard. There are two pictures, a tín đồ and a clock on the wall.

YesNo
1. This is the living room.
2. There are two windows.
3. There is a sofa.
4. The lamp is on the table.
5. The fan hâm mộ is above the wall.

ĐÁP ÁN

I.

1. B2. A3. B4. A5. D

II.

1 - e2 - b3 - a4 - c5 - d

III.

1. D2. B3. C4. B5. A

IV.

1. House2. Bedrooms3. Bathroom4. There5. They

V.

fencebathroom
planecupboard

VI.

1. Yes2. No3. No4. Yes5. No

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 3

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. Odd one out.

1. A. Dog B. Sunny C. Windy D. Cloudy

2. A. Six B. Seven C. School D. Ten

3. A. Cat B. Fish C. Bird D. Pet

4. A. Bedroom B. She C. Bathroom D. Kitchen

5. A. She B. That C. He D. I

6. A. Book B. Pen C. TV D. Ruler

II. Circle the right answer.

1. _______ am ten.

A. He B. I C.She

2. ________ is the weather today?

A. What B. Where C. How

3. I have a _______.

A. Cat B. Cats C. Cates

4. How old _______ you?

A. Is B. Are C. Am

5. _________ rainy in Hanoi today.

A. They’re B. She’s C. It’s

6. ________ is your name?

A. Where B. What C. When

III. Fill in the table.

Hello, this is the weather forecast. It’s rainy in Ha Noi today. But in Hue, the weather is very fine, it’s windy softly. It’s cloudy in domain authority Nang today. There are many clouds. It’s sunny in Ho chi Minh City. There are no clouds.

CitiesWeather
Ha Noi
Hue
Da Nang
Ho đưa ra Minh city

IV. Look & reorder the words.

*

*

*

V. Look & read. Put a tick (√ : TRUE) or cross (x: FASLE) in the box.

Example:

*

1234
*
Nam has got a goldfish.
*
Jack is playing football.
*
It is cloudy today.
*
My brother is cooking.

VI. Read the passage and select the correct answers.

It is our break time. We are playing in the schoolyard. Many boys are playing football. Some girls are playing skipping. Three boys are running on the grass ground. Two girls are sitting on a bench. Some girls and boys are chatting.

1. The students are playing in ______________.

A. Classroom B. Schoolyard C. Playground

2. __________ are playing football.

A. Boys B. Girls C. Boys and girls

3. __________ girls are sitting on a bench.

A. Three B. Some C. Two

4. Some __________ are chatting.

A. Girls B. Boys C. Boys and girls

ĐÁP ÁN

I.

1. A2. C3. D4. B5. B6. C

II.

1. B2. A3. A4. B5. C6. B

III.

CitiesWeather
Ha NoiRainy
HueWindy
Da NangCloudy
Ho đưa ra Minh citySunny

IV.

1. Windy2. Bedroom3. Cooking4. Cat

V.

Xem thêm: Hai Học Sinh Tiểu Học Hôn Nhau Trong Bãi Đỗ Xe, Học Sinh Hôn Trên Lớp: Từ Yêu Sớm, Hôn

1. X2. V3. X4. X

VI.

1. B2. A3. C4. C

- Tải cỗ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 1:

Tải xuống

- Tải cỗ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 2:

Tải xuống