Đề Thi Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Học Kì 1

     

10 đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì 1 bao gồm ma trận (2022) giúp học sinh ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong bài xích thi giờ đồng hồ Anh 4 giữa học kì 1. Mời các bạn cùng đón xem:


TOP 10 đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 tất cả ma trận (2022)

MA TRẬN ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 – TIẾNG ANH 4

Kĩ năng

Nhiệm vụ tiến công giá

Mức độ

M1

M2

M3

M4

Nghe

Listen and circle

Listen và match

Listen & tick

Listen và number

3

1

1

Đọc

Look, read & write

Read và complete

Read và tick

Read và answer the questions

3

7

Viết

Write about you

Reorder the words

1

1

1

Nói

Get lớn know each other

Describing a picture

1

1

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 4 chương trình mới học kì 1

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60phút

Đề thi giờ Anh lớp 4 học tập kì 1 gồm ma trận đề số 1

LISTENING

Part 1: Question 1- 4 Listen and circle

1. Linda is……….

A. Playing the piano

B. Flying a kite

2. We have Science on…………..

A. Tuesdays and Thursdays

B. Thursdays và Friday

3. Tom’s drawing a …………….

A. Puppet

B. Table

4. They can ……………………..

A. Dance

B. Skate

Part 2: Question 5 -7: Listen & match. There is an example

*

Part 3: Question 8-12: Listen & circle

8. Does he get up early?

A. Yes, he is

B. No, he isn’t

C. Don’t talk

9. What did he bởi vì in the morning?

A. He cleaned his room.

B. He did his homework.

C. He watched TV

10. What did he bởi vì in the afternoon?

A. He went to lớn the zoo.

B. He helped his mother.

C. He worked in the garden.

11. When did he bởi vì homework?

A. In the morning.

B. In the afternoon.

C. In the evening.

12. What did he vày in the evening?

A. He chatted online with his friend Mai.

B. He chatted online with his friend Nam.

C. He chatted online with his friend Linda.

READING

Part 1: Questions 1-3 Look, read và write. There is an example.

*

Part 2: Questions 4-7: Read & complete .There is an example

*

Hi. My name is Jim. I study at Binh Minh Primary School. I go khổng lồ school from Monday khổng lồ Friday. I have (0) Vietnamese và Maths every day. I have English on Mondays, Tuesdays, Thursdays và (1)…………….. I have (2)…………….on Wednesdays, Thursdays và Fridays. I have PE on Mondays & (3)……………. I have Music on (4)…………….. I lượt thích it very much.

Part 3: Questions 8-10: Read & tick true (T) or false (F)

Hello. My name is Nguyen Quoc Anh. I’m from Ha Noi. I study at Hoa Mai Primary School. It’s in Tay Son Street, Dong da District, Ha Noi. It is a big school. I am in Class 4B with Minh & Quang. We are good friends. I love my school và friends.

8/ His school is a small school in Tay Son Street.

9/ He is in Class 4C.

10/ Minh and Quang are his good friends

WRITING

Part 1: Question 1 - 4: Write about you

Hi, my name is (1)…………………………………………………………….....

I am from (2)…………………………………………………………………........

The name of my school is (3)…………………………………………………

My favourite subject is (4)……………………………………………………..

Part 2: Question 5-10. Reorder the words. There is an example.

5. They/doing/are/what?

6. Paper/Tony/making/Tim/and/are/planes

7. You/piano/play/did/yesterday evening/the

8. In/is/my/NguyenVan/Road/school

9. Nationality/what/are/you?

10. You/like/songs/to/English/do/listening

SPEAKING

Part 1: Getting to know each other

1. What’s your name? How vì chưng you spell your name?

2. What day is it today?

3. What subjects do you like?

Part 2: Talking about your family

4. How many people are there in your family? Who are they?

5. What does your mother/father do?

6. What does he/she look like?

Part 3: Describing a picture

7. How many people are there in the picture?

8. What are they doing?

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm bài: 60phút

Đề thi giờ Anh lớp 4 học kì 1 tất cả ma trận đề số 2

I. Listen và tick

*

II. Listen and number

*

III. Read and match

1. Where are you from?

a. It’s Monday.

2. What day is it today?

b. I am from Singapore.

3. What is she doing?

c. She is reading a book.

IV. Read and fill in the blank

1. Where __________ you from? - I am from Vietnam.

2. What subjects __________ you have? - I have Maths, English và IT.

3. __________ nationality are you? - I am Vietnamese.

V. Read & choose

*

VI. Choose True (T) or False (F)

It is Friday today. We are having a break. We are doing exercise in the school playground. Phong is jumping. Linda and Mai are playing badminton. Nam và Tom are skipping. Quan and Peter are playing basketball. We are having a lot of fun here.

1. We are doing exercise in the school gym.

2. Phong is skipping.

3. Linda & Peter are playing badminton.

4. Nam và Tom are skipping.

5. Quan and Peter are playing table tennis.

VII. Reorder the words khổng lồ make a sentence

1. In / 4A / I / Class / am /.

2. You / nationality / What / are /?

3. School / I / at / yesterday / was /.

4. What / have / you / today / subjects / bởi /?

5. Lượt thích / a / I / kite / flying /.

VIII. Answer questions about you

1. What is your nationality?

2. What nationality are you?

3. Linda comes from England. What’s her nationality?

4. What day is it, today?

5. When vị you have English?

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60phút

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì 1 bao gồm ma trận đề số 3

Exercise 1: Điền chữ cái phù hợp vào vị trí trống

1. It’s n_ce t_ meet _ou.

2. I’m a p_p_ _.

3. W_ere a_ _ you f_om?

4. T_ _ay is S_nd_y.

5. Tha_ _ you very _uch.

6. My b_ thday is in Fe_ _uary.

Exercise 2: lựa chọn từ tất cả cách phân phát âm khác với những từ còn lại

1.

A. Pupil

B. Music

C. Sun

D. Student

2.

A. Football

B. Book

C. Good

D. Food

3.

A. Monday

B. Come

C. From

D. Some

4.

A. Skate

B. Can

C. May

D. Date

Exercise 3. Quan sát bảng trên với điền vào nơi trống trong khúc văn sau

*

Hi. My name’s Nam. This is my all activities in a week. Today is (1)_____, I bởi my homework. On (2)___________, I go lớn the zoo with my friends. I play football on (3)_____________. I (4)____________ on Wednesday. & on (5)____________, I go swimming. I (6)___________ on Friday. & at the weekend, I (7)_______________.

Exercise 4: sắp xếp những từ sau thành câu trả chỉnh

1. You/ What/ nationality/ are?

___________________________________________________________.

2. Have/ They/ Tuesday/ Math/ on.

___________________________________________________________.

3. Play/ She/ cannot/ baseball.

___________________________________________________________.

4. It/ day/ What/ today/ is/?

___________________________________________________________.

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm bài: 60phút

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 có ma trận đề số 4

Question 1: lựa chọn từ không giống loại

1.

A. Yesterday

B. Went

C. Had

D. Got

2.

A. Date

B. Monday

C. Tuesday

D. Thursday

3.

A. Fly

B. Plane

C. Write

D. Read

4.

A. England

B. Japan

C. America

D. November

Question 2: chọn từ phù hợp điền vào vị trí trống

English favourite today in Tuesday

A: What day is it (1).................................., Nam?

B: It’s (2)........................................

A: What subjects do you have today?

B: I have Maths, Science, Music & (3)...........................................

A: What is your (4)......................................... Subjects?

B: Maths và English.

Question 3: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

This is my new friend. His name is Peter. He is from America. He is a pupil at Hanoi International School. His hobby is playing football và reading books. He can sing many Vietnamese songs. In his không tính phí time, he often goes lớn the music club. He is happy there.

1. Where is Peter from?

2. What is his hobby?

3. Can he sing Vietnamese songs?

4. What does he vày in his miễn phí time?

Question 4: search lỗi sai trong những câu sau cùng sửa lại mang lại đúng

1. What subject does you have today? ____________________

2. He are from Malaysia. ____________________

3. I go from Quynh nhì primary school. ____________________

4. They have English yesterday. ____________________

Question 5: phụ thuộc vào tranh chấm dứt các câu sau

1. I have ____________ on Tuesday.

*

2. She is reading a ____________ now.

*

3. Today is the ____________ of October.

*

4. They are ____________.

*

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm bài: 60phút

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì 1 có ma trận đề số 5

PART 1: LISTENING

Listen & draw the lines.

*

Listen & write True (T) or False (F).

1. I have PE on Mondays và Wednesdays.

2. Vietnamese is my favourite subject.

3. I have Music, Art & Maths today.

4. Phong has Maths today.

5. Mai has English, Vietnamese and IT today.

6. I have Science on Mondays and Tuesdays.

PART 2: READING & WRITING

Hoàn thành bảng sau

COUNTRY

NATIONALITY

CITY

FLAG

America

(1)……………………..

New York

*

(2) ..........................

(3)………………….

London

*

(4) …………….

(5)………………….

Tokyo

*

Australia

(6)…………………

Sydney

*

III. Khoanh tròn giải đáp đúng nhất

1. Hello. I’m Nam. I’m from_______________.

A. Japanese

B. America

C. Vietnamese

D. Malaysian

2. I have a lot of ____________________ in Ha Noi.

A. Friend

B. From

C. Friends

D. Country

3. We have English __________ Mondays & Thursdays.

A. In

B. On

C. From

D. To

4. I play sports with my friends ____________ the afternoon.

A. In

B. To

C. At

D. On

5. She __________ from Australia.

A. Are

B. Is

C. Am

D. At

IV. Đọc đoạn văn và ghi lại (√) vào bảng True (Đúng) – False (Sai)

Hi. I am Linda. I am from England. I am English. Today is Monday, the first of July. It’s a school day. I go lớn school from Monday to Friday. & I bởi not go to school at the weekend. On Monday afternoon, I play sports with my friends. I go to the English Club on Tuesday, Thursday & Friday in the evening. I go swimming on Wednesday afternoon. I visit my grandparents on Saturday & Sunday.

1. Linda is from America.

2. Tomorrow is Tuesday.

Xem thêm: Những Bài Hát Về Tình Bạn Đẹp, Ý Nghĩa KhiếN Bạn Rưng Rưng Nước Mắt

3. She goes khổng lồ school from Monday to Sunday.

4. She doesn’t go lớn school at the weekends.

5. She plays sports on Tuesday afternoon.

6. She goes to lớn the English Club on Tuesday, Thursday & Friday in the evening.

7. She goes swimming on Thursday afternoon.

8. She visits her grandparents on Saturday and Sunday.

V. Dịch các câu sau quý phái tiếng anh

1. Khôn xiết vui được gặp mặt lại bạn.

2. Akiko thì đến từ nước Nhật Bản. Cô ấy là tín đồ Nhật Bản.

3. Tôi học tập lớp 4 chiều ở ngôi trường tiểu học tập Đức Thạnh.

4. Hôm nay là vật dụng năm. Tôi đi đến sở thú.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm cho bài: 60phút

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì 1 gồm ma trận đề số 6

PART 1. LISTENING

Question 1: Listen & number

*

Question 2: Listen & tick

*

PART 2: READING and WRITING

Question 1: Look & read. Tick True (T) or False (F)

My name is Nhi. I am a pupil at Kim Dong Primary School. I go to lớn school from Monday to Friday. It is Tuesday today. We are having an Art lesson in my classroom. Mr Loc is drawing a mask on the board. The girls are making puppets và singing. The boys are making a kite và painting houses. We are having a lot of fun here.

1. Her name is Nga.

2. She is a pupil at Kim Dong Primary School.

3. She is having an Art lesson in her classroom.

4. Mr Loc is writing on the board.

5. The girls are making puppets.

6. The boys are making paper planes.

Question 2: Điền từ bỏ vào vị trí trống.

A. Swimming

B. Morning

C. Grandparents

D. Football

E. English

F. First

1. I play _________ with my friends on Saturday afternoon.

2. I go _____________ every Sunday morning.

3. Vì chưng you visit your _____________ at the weekend?

4. We have _____________ on Wednesdays.

5. We don’t watch TV in the _____________.

6. My birthday is on the _____________ of December.

Question 3: Trả lời thắc mắc về phiên bản thân em

1. What subjects vì you have on Wednesday?

2. What vì chưng you vì on Sunday?

3. What is the date today?

4. When’s your birthday?

Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm cho bài: 60phút

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì 1 bao gồm ma trận đề số 7

LISTENING

Exercise: Question 1- 4 Listen và circle

1. Linda is……….

A. Playing the piano

B. Flying a kite

2. We have Science on…………..

A. Tuesdays & Thursdays

B. Thursdays & Friday

3. Tom’s drawing a …………….

A. Puppet

B. Table

4. They can ……………………..

A. Dance

B. Skate

Exercise 2: Question 5 -7: Listen and match. There is an example

*

READING & WRITING

Exercise 1: chọn từ không giống loại

1.

A. Ski

B. Skip

C. School

D. Skate

2.

A. He

B. Her

C. You

D. They

3.

A. Flag

B. Malaysia

C. Singapore

D. China

4.

A. Nice

B. Name

C. Class

D. Pupil

Exercise 2: gạch ốp chân lỗi sai cùng sửa lại đến đúng

1. What is your birthday? __________________

2. What is she name? __________________

3. I don’t go lớn school at Sunday. __________________

4. Tom have an Art class today. __________________

Exercise 3: Choose the words from the box khổng lồ fill the blank

Misa activities

Hello everybody. My name’s Misa. I’m from (1)………......................... I go khổng lồ school every day from Monday to lớn Friday. On Tuesday and Thurday afternoons, I study in the(2)………….……………..with my friends. I lượt thích reading very much. I read a lot of books about plants & animals. On Saturdays, I go khổng lồ the (3)……………………….with my brother. On Sundays, I stay at trang chủ and (4)……..…………... My parents.

*

Exercise 4: chuẩn bị xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. Old/ How/ she/is/?

2. 5 people/ There/ are/ in my/ family/.

3. You/ play/ Can/ piano/ the/?

4. Is/ My/ Japan/ from/ teacher.

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm bài: 60phút

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì 1 tất cả ma trận đề số 8

PART 1: LISTENING

Listen & draw the lines.

*

Listen và circle

1. Does he get up early?

A. Yes, he is

B. No, he isn’t

C. Don’t talk

2. What did he vị in the morning?

A. He cleaned his room.

B. He did his homework.

C. He watched TV

3. What did he vày in the afternoon?

A. He went to lớn the zoo.

B. He helped his mother.

C. He worked in the garden.

4. When did he vày homework?

A. In the morning.

B. In the afternoon.

C. In the evening.

5. What did he bởi vì in the evening?

A. He chatted online with his friend Mai.

B. He chatted online with his friend Nam.

C. He chatted online with his friend Linda.

PART 2: READING and WRITING

Question 1: chọn từ bao gồm cách vạc âm không giống với các từ còn lại

1.

A. Friday

B. Fine

C. Listen

D. Light

2.

A. Paper

B. Watch

C. Date

D. Plane

3.

A. Home

B. Hobby

C. Volleyball

D. October

4.

A. Room

B. Cool

C. School

D. Book

Exercise 2: chấm dứt hội thoại phụ thuộc vào các từ cho trước

do name What an too

Bob: Hi. I’m Bob. What’s your (1) ___________?

Clara: My name is Clara. Nice khổng lồ meet you.

Bob: Nice lớn meet you, (2) ___________.

Clara: What is your nationality?

Bob: I’m American. (3) ___________ about you?

Clara: I’m English. Can you sing (4) ___________ English song?

Bob: Yes, I can. I can sing and dance. Vì chưng you like playing the guitar?

Clara: Yes, I (5) ___________. I want to lớn learn lớn play it.

Bob: I can teach you.

Clara: That’s great.

Exercise 3: Đọc đoạn văn rồi vấn đáp câu hỏi

My name’s Han. I’m from China. I’m Chinese. Today is Monday. I go to school from Monday lớn Friday. I don’t go khổng lồ school at weekend. But I often go to the school library on Saturday, go swimming on Sunday morning and visit my grandparents on Sunday afternoon.

1. What’s her name?

2. Where’s she from?

3. What’s her nationality?

4. Does she go to school at weekend?

5. What does she bởi on Saturday?

6. Does she go swimming và visit her grandparents on Sunday?

Exercise 4: sắp đến xếp các từ để chế tạo ra thành câu trả chỉnh

1. You/ subjects/ today/ What/ have/ do?

___________________________________________________?

2. Can/ football/ you/ play?

___________________________________________________?

3. Email/ an/ I/ writing/ am.

___________________________________________________.

4. She/ very/ cooking/ much/ likes.

___________________________________________________.

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm bài: 60phút

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì 1 có ma trận đề số 9

Exercise 1: Điền chữ cái tương thích vào địa điểm trống

1. It’s n_ce t_ meet _ou.

2. I’m a p_p_ _.

3. W_ere a_ _ you f_om?

4. T_ _ay is S_nd_y.

5. Tha_ _ you very _uch.

6. My b_ thday is in Fe_ _uary.

Exercise 2: lựa chọn từ bao gồm cách phát âm khác với những từ còn lại

1.

A. Pupil

B. Music

C. Sun

D. Student

2.

A. Football

B. Book

C. Good

D. Food

3.

A. Monday

B. Come

C. From

D. Some

4.

A. Skate

B. Can

C. May

D. Date

Exercise 3. Quan liền kề bảng trên và điền vào vị trí trống trong đoạn văn sau

*

Hi. My name’s Nam. This is my all activities in a week. Today is (1)_____, I bởi vì my homework. On (2)___________, I go lớn the zoo with my friends. I play football on (3)_____________. I (4)____________ on Wednesday. Và on (5)____________, I go swimming. I (6)___________ on Friday. And at the weekend, I (7)_______________.

Exercise 4: chuẩn bị xếp những từ sau thành câu trả chỉnh

1. You/ What/ nationality/ are?

___________________________________________________________.

2. Have/ They/ Tuesday/ Math/ on.

___________________________________________________________.

3. Play/ She/ cannot/ baseball.

___________________________________________________________.

4. It/ day/ What/ today/ is/?

___________________________________________________________.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60phút

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì 1 có ma trận đề số 10

I. Thu xếp chữ cái sau đây thành từ giờ đồng hồ Anh bao gồm nghĩa

*

II. Điền trường đoản cú vào nơi trống.

A. Swimming

B. Morning

C. Grandparents

D. Football

E. English

F. First

1. I play _________ with my friends on Saturday afternoon.

2. I go _____________ every Sunday morning.

3. Do you visit your _____________ at the weekend?

4. We have _____________ on Wednesdays.

5. We don’t watch TV in the _____________.

6. My birthday is on the _____________ of December.

III. Đọc với điền từ say mê hợp.

Xem thêm: Luyện Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lop 6 Vòng 1 Năm Học 2019

Hello. I’m Helen. I’m from America. I’m 11 years old. My birthday is on the twelfth of December. I can play sports but I can’t play the guitar. I bởi vì not go to lớn school at the weekend. I cycle on Saturdays & play volleyball on Sundays.