Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6

     

Giải sách bài xích tập giờ Anh lớp 6 Tập 2

Trọn bộ giải thuật sách bài xích tập giờ Anh lớp 6 Tập 2 cuốn sách Kết nối tri thức cụ thể được biên soạn bám sát đít chương trình sách bài tập tiếng Anh 6 (Global Success 6) giúp học viên làm bài tập về đơn vị trong SBT giờ đồng hồ Anh 6 thuận lợi hơn.

Bạn đang xem: Sách bài tập tiếng anh lớp 6

*

Unit 7: Television

Unit 8: Sports & games

Unit 9: Cities of the world

Test yourself 3

Unit 10: Our houses in the future

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Test yourself 4

Sách bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 7: Television

A. Pronunciation

Exercise 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud (Tìm từ có phần gạch men chân được vạc âm khác các từ còn lại. Nói to các từ)

*

1. A. Thirsty B. Throw C. Theme D. There

2. A. Breathe B. Fourth C. Tooth D. Warmth

3. A. Then B. Thing C. Them D. Their

4. A. Birthday B. Mouthful C. Although D. Worth

5. A. Everything B. Rhythm C. Healthy D. Nothing

Đáp án với giải thích:

1. Đáp án D

Các lời giải A, B, C phát âm là /θ/, lời giải D vạc âm là /ð/

2. Đáp án A

Các lời giải B, C, D phân phát âm là /θ/, giải đáp A phạt âm là /ð/

3. Đáp án B

Các lời giải A, C, D vạc âm là /ð/, đáp án B phát âm là /θ/

4. Đáp án C

Các giải đáp A, B, D vạc âm là /θ/, câu trả lời C vạc âm là /ð/

5. Đáp án B

Các lời giải A, C, D phân phát âm là /θ/, đáp án B phạt âm là /ð/

Exercise 2. Single-underline the words with the /θ/ sound and double-underline the words with the /ð/ sound. Practise saying the sentences (Gạch 1 gạch ốp cho gần như từ bao gồm âm /θ/, gạch men 2 gạch ốp cho mọi từ gồm âm /ð/)

1. The theatre is at number thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost.

4. What’s the weather lượt thích on Thursday?

5. There are thirty people in the studio.

Xem thêm: Phân Biệt Thì Hiện Tại Đơn Và Hiện Tại Tiếp Diễn (Có Đáp Án)

Đáp án:

1. The theatre is at number thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost.

Xem thêm: Danh Sách Các Cửa Khẩu Ở Việt Nam Trung Quốc (Cập Nhật 04/2022)

4. What’s the weather like on Thursday?

5. There are thirty people in the studio.

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 8: Sports & games

A. Pronunciation

Exercise 1. Write the following words in the correct column (Viết các từ sau vào đúng cột)

travel

match

competitive

congratulation

educational

chess

fantastic

exercise

schedule

marathon

*

Đáp án:

/e/

/æ/

chess

travel

competitive

match

exercise

fantastic

schedule

congratulation

educational

marathon

Exercise 2. Read the sentences aloud, paying attention lớn the underlined words (Đọc to những câu, chăm chú những tự được gạch chân)