Ioe: Hấp Dẫn

     

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 mang đến vòng 35 giúp những em học sinh ôn tập, củng cố, cũng giống như hệ thống lại loài kiến thức sẵn sàng cho những vòng thi IOE lớp 3 tiếng Anh đạt công dụng cao.

Bạn đang xem: Ioe: hấp dẫn

Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 4 vòng 1 đến vòng 35

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 5 vòng 1 mang lại vòng 35

Bộ đề thi Olympic giờ Anh lớp 3

Vòng 1:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2:

1. Alice ....... A cat.

A. You B. He C. She D. Has

2. My ..... Is Jenny.

A. Your B. Name C. Trò chơi D. Name"s

3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- ........, Bob.

A. Nice to lớn meet you B. See you later

C. Goodbye D. Good night

4. I ..... Andy

A. Are B. Am C. Is D. You

5. Stand ......, please.

A. Down B. Up C. In D. On

6. You ........ Long

A. Is B. Be C. Are D. Am

7. Goodbye ........

A. Nice lớn meet you. B. See you laterC. Goodmorning D. Goodevening

8. ...... To lớn ...... You, Nam.

A. Nice – meet B. Fine – hiC. You – me D. He – she

9. Sit ......., please.

Xem thêm: Định Nghĩa Qbe Được Viết Tắt Của Chữ Nào Sau Đây, New Qbe Là Gì

A. Down B. Up C. In D. On


10. ......... Your name?

A. What B. What"s C. How"s D. Why"s

Section 3: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter lớn make a complete sentence or a meaningful

1. EI _ HT

2. My name _ _ Peter

3. TAB _ E

4. SCHOOL - B _ G

5. TH _ EE

6. T _ ank you very much

7. Hi, Alice. I _ _ Tommy

8. TEACH _ R

9. Hello, Mary. How _ _ _ you?

10. Hi. How _ _ _ you?

Vòng 2:

Section 1: Find the honey- Answer the question.

Section 2: The teacher is coming

Put the words or letter in the right order lớn make a complete sentence or a complete words


Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to lớn 10

Vòng 3:

Section 1: Cool Pair Matching

Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter lớn make a complete sentence or a meaningful

1. Wh _ t is this?

2. Lis _ en to lớn me, please.

3. Let"s sing a s _ ng.

4. St _ nd up!

5. See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.

7. Is this a penc _ l?

8. This is _ doll.

9. _ ice to lớn meet you.

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Tiếng Anh 12 Lần 1 Tiết Học Kì 1 Tiếng Anh Lớp 12 Lần 2

10. No, it is n _ t.

Section 3: Safe Driving

Vòng 4:

Section 1: Defeath the Goal Keeper


Section 2: Find the honey

Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10

Tải file Doc hoặc PDF để tham khảo nội dung cụ thể Luyện thi IOE giờ Anh lớp 3


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
tải về
312
Lượt tải: 15.941 Lượt xem: 76.719 Dung lượng: 799,1 KB
Liên kết cài đặt về

Link tải về chính thức:

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35 tải về Xem

Các phiên bạn dạng khác cùng liên quan:


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới duy nhất trong tuần
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA