Toán lớp 5 trang 94 luyện tập

     

Tính diện tích s hình thang tất cả độ lâu năm hai đáy lần lượt là (a) cùng (b), chiều cao (h) :

a) (a = 14cm; ;b = 6cm; ;h = 7cm).

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 94 luyện tập

b) (a =displaystyle 2 over 3m;,b = 1 over 2m;,h = 9 over 4m).

c) (a = 2,8m;,b = 1,8m; ,h = 0,5 m).

Phương pháp giải:

Áp dụng bí quyết tính diện tích hình thang: 

(S = displaystyle left( a + b ight) imes h over 2)

trong kia (S) là diện tích; (a,,b) là độ dài các cạnh đáy; (h) là chiều cao.

Lời giải đưa ra tiết:

a) Diện tích của hình thang kia là:

(displaystyle left( 14 + 6 ight) imes 7 over 2 = 70,,(cm^2)) 

b) Diện tích của hình thang kia là:

(displaystyle left( 2 over 3 + 1 over 2 ight) imes 9 over 4 over 2 = 21 over 16=1,3125 ;(m^2))

 c) Diện tích của hình thang đó là:

(displaystyle left( 2,8 + 1,8 ight) imes 0,5 over 2 = 23 over 20=1,15,,(m^2))


bài 2


Video lí giải giải


Một thửa ruộng hình thang gồm đáy lớn 120m, đáy nhỏ nhắn bằng (dfrac23) đáy lớn. Đáy bé xíu dài hơn chiều cao 5m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.

Phương pháp giải:

- Tính độ lâu năm đáy bé ta mang độ dài đáy khủng nhân với (dfrac23).

- Tính độ cao ta rước độ lâu năm đáy nhỏ xíu trừ đi 5m.

- Tính diện tích thửa ruộng ta đem tổng độ nhiều năm hai đáy nhân với độ cao rồi phân chia cho 2.

Xem thêm: Xã Hội Phong Kiến Ở Phương Đông Và Phương Tây Được Hình Thành Từ Bao Giờ ?

- tra cứu tỉ số giữa diện tích và (100m^2). 

- Tính số thóc thu được: diện tích s gấp (100m^2) từng nào lần thì số thóc thu được gấp 64,5kg từng ấy lần.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt:

Hình thang gồm đáy lớn: 120m

Đáy bé: (dfrac23) đáy lớn

Đáy bé: dài ra hơn chiều cao 5m

100m2 thu hoạch: 64,5 kilogam thóc

Thửa ruộng: ... Kg thóc?

Bài giải

Đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

( 120 imes dfrac23 =80 ;(m))

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 

(80 - 5 = 75 ;(m))

Diện tích của thửa ruộng là:

(dfracleft( 120 + 80 ight) imes 752 = 7500left( m^2 ight))

 (7500m^2) gấp (100m^2) số lần là:

(7500:100=75) (lần)

Số thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng là :

(64,5 × 75 = 4837,5 ;(kg))

Đáp số: (4837,5 kg) thóc.


bài bác 3


Video giải đáp giải


Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Diện tích các hình thang AMCD, MNCD, NBCD bởi nhau. ........

b) diện tích s hình thang AMCD bằng (dfrac13) diện tích hình chữ nhật ABCD. ........

*

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp tính diện tích hình thang: 

(S = displaystyle left( a + b ight) imes h over 2)

trong đó (S) là diện tích; (a,,b) là độ dài các cạnh đáy; (h) là chiều cao. 

Lời giải đưa ra tiết:

a) cha hình thang AMCD, MNCD, NBCD có diện tích bằng nhau bởi chúng bao gồm chung đáy mập DC, đáy bé bỏng bằng 3cm và có chiều cao bằng nhau là độ lâu năm đoạn thẳng AD.

b) diện tích s hình chữ nhật ABCD bằng: (AB imes AD = 9 imes AD ).

Xem thêm: Tài Liệu Môn Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Khái Quát Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Diện tích hình thang AMCD bằng: 

(eqalign& left( DC + AM ight) imes A mD over 2 cr& = left( 9 + 3 ight) imes A mD over 2 cr& = 6 imes A mD cr )

Ta có: (dfrac6 imes A mD9 imes A mD =dfrac69= dfrac23)

Vậy diện tích hình thang AMCD bởi (dfrac23) diện tích hình chữ nhật ABCD.

Ta điền như sau:

a) Diện tích các hình thang AMCD, MNCD, NBCD bởi nhau. Đ

b) diện tích hình thang AMCD bằng (dfrac13) diện tích hình chữ nhật ABCD. S