Làm bài tập tiếng anh lớp 6

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài tổng đúng theo Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp đưa ra tiết, dễ dàng nắm bắt và bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 theo từng Unit giúp học sinh học tốt môn giờ Anh lớp 6 hơn. Để sở hữu tài liệu bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 về, bạn vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Làm bài tập tiếng anh lớp 6


Mục lục bài bác tập giờ đồng hồ Anh 6

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ Anh lớp 6 học kì 1 gồm đáp án

Unit 1: My new school

Unit 2: My trang chủ

Đề bình chọn 15 phút giờ Anh 6 học kì 1 tất cả đáp án (Bài số 1)

Unit 3: My friends

Đề đánh giá 1 huyết Tiếng Anh 6 học tập kì 1 có đáp án

Unit 4: My neighbourhood

Đề khám nghiệm 15 phút tiếng Anh 6 học tập kì 1 có đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Natural wonders of the world

Unit 6: Our Tet holiday

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 học tập kì 1 gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ Anh lớp 6 học tập kì 2 có đáp án

Unit 7: Television

Unit 8: Sports và games

Đề bình chọn 15 phút giờ Anh 6 học kì 2 tất cả đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Cities of the world

Đề bình chọn 1 huyết Tiếng Anh 6 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Unit 10: Our houses in the future

Đề kiểm tra 15 phút giờ đồng hồ Anh 6 học kì 2 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Đề thi giờ Anh lớp 6 học kì 2 tất cả đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 1

Exercise 1: Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. Phone B. Photo C. Badminton D. Open

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án C

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Exercise 2: Choose the letter A, B, C or D to lớn complete the sentences

Question 1: I often spend the weekend _____________ badminton with my elder brother.

A. Playing B. Doing C. Studying D. Having

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu trúc “play + môn thể thao”: nghịch môn thể thao gì

“Spend + thời gian + Ving”: dành thời hạn làm gì

Dịch: Tôi thường dành cuối tuần chơi mong lông với anh trai.


Question 2: Linda _____________ English lessons on Tuesday, Thursday, and Friday every week.

A. Have B. Is having C. Has D. Had

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu phân tách ở thời bây giờ đơn do gồm mốc thời hạn “every”

Dịch: Linda tất cả tiết tiếng Anh vào vật dụng 3, 5 và 6 từng tuần.


Question 3: Clara is a _____________ girl. She doesn’t talk much when she meets new friends.

A. Talkative B. Reserved C. Active D. Confident

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Reserved có nghĩa là e dè, nhút nhát

Dịch: Clara là cô nhỏ xíu khá nhút nhát. Cô ko nói những khi gặp mặt bạn mới.


Question 4: – Where is the cat? – It’s _____________ the table and the bookshelf.

A. On B. Behind C. Between D. Under

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: các từ chỉ vị trí “between…and…”: nghỉ ngơi giữa…và…

Dịch: – con mèo đâu rồi? – Nó làm việc giữa bộ bàn và giá sách.


Question 5: Alex usually ____________ his homework at 8 p.m.

A. Finish B. Finishing C. Finished D. Finishes

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu phân tách ở thời lúc này đơn do tất cả mốc thời hạn “usually”

Dịch: Alex thường làm xong bài tập về nhà cơ hội 8 giờ đồng hồ tối.


Đáp án A

Giải thích: cấu tạo “there + are + danh trường đoản cú số nhiều”: có…

Dịch: bao gồm 2 chiếc cây bút chì trên bàn học.


Question 7: You should _________ physical exercise regularly.

A. Have B. Talk C. Play D. Do

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “do physical exercise”: bạn bè dục

Dịch: chúng ta nên tập thể dục thường xuyên xuyên.


Question 8: ____________ Bobby often ____________ physics experiment after school?

A. Does/do B. Is/do C. Does/doing D. Is/does

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: câu hỏi nghi vấn thời lúc này đơn

Dịch: gồm phải Bobby thường có tác dụng thí nghiệm thứ lý sau giờ học không?


Question 9: We _________ lớn the judo club twice a month.

A. Go B. Have C. Make D. Take

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cụm từ “go to lớn the judo club” đi cho câu lạc cỗ judo

Dịch: cửa hàng chúng tôi đến câu lạc cỗ judo 2 lần mỗi tháng.


Question 10: Listen! The teacher __________ the lesson to lớn us.

A. Explain B. Is explainingC. Explains D. Khổng lồ explain

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân chia ở thời hiện tại tại tiếp tục do có mệnh lệnh thức “Listen!”

Dịch: Nghe kìa! Cô đang lý giải bài học cho việc đó mình đấy.


Question 11: – What do you bởi vì in your miễn phí time? – I always ________ books in my không lấy phí time.

A. Is reading B. Khổng lồ read C. ReadsD. Read

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu phân tách ở thời bây giờ đơn vì có trạng từ bỏ “always”

Dịch: – Lúc thủng thẳng cậu làm cho gì? – Tớ luôn luôn đọc sách lúc rảnh.


Question 12: Peter is ____________ boy in our class.

A. The tallest B. Tall than C. Taller D. The taller

Hiển thị đáp án

Question 13: At the moment, Ann _________ her bike to school.

A. Ride B. Is riding C. Rides D. Khổng lồ ride

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân chia ở thời hiện tại tại tiếp nối vì bao gồm trạng trường đoản cú “at the moment”

Dịch: Bây giờ, Ann sẽ đạp xe mang đến trường.


Question 14: I enjoy ________ my grandmother during my summer vacation.

A. Visiting B. VisitC. To lớn visit D. To visiting

Hiển thị đáp án

Question 15: These new words are __________ difficult for me to lớn study.

A. So B. Such C. Enough D. Too

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “be too adj (for sb) to lớn V”: quá…nên không thể…

Dịch: Mấy từ new này vượt khó cần tớ chả học được.


Exercise 3: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the passage below

Johnson __________ (1) a student. He’s 12 years old. He studies __________ (2) tía Dinh secondary school on Hoang Hoa Tham Street. He usually __________ (3) trang chủ for school __________ (4) 6.30 a.m. He lives __________ (5) near the school, _________ (6) he usually walks to lớn school with some of his friends. But today his father ___________ (7) him khổng lồ school. He loves Literature and English. Today he has Physics, Chemistry và English. __________ (8) school, he often plays volleyball in the school field.

Question 1: A. Is B. Are C. Am D. Be

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Study at + tên trường học

Dịch: Cậu ấy học ở trường thcs Ba Đình trên tuyến đường Hoàng Hoa Thám.


Đáp án D

Giải thích: Câu phân chia ở hiện tại đơn

Cấu trúc “leave sw for sw” rời nơi nào đến vị trí nào


Đáp án C

Giải thích: So: nên, vị thế

Dịch: Cậu ấy sinh sống khá gần trường, vì vậy cậu ấy thường đi dạo với một vài tín đồ bạn.


Đáp án A

Giải thích: Câu chia thời hiện tại tiếp tục vì có mốc thời gian “today”

Dịch: Nhưng bây giờ bố cậu ấy đang gửi cậu ấy mang đến trường.


Đáp án B

Giải thích: After school: sau giờ học

Dịch: Sau tiếng học, cậu ấy thường nghịch bóng chuyền trên sân thể chất.


Exercise 4: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ answer these questions

Hi. My name is Mary. I’m twelve years old. I’m a pupil. I live in a beautiful area in a big city. Every morning I get up at 5:30 o’ clock. After that, I dress up, have breakfast and go lớn school. My school is not very far from my house so I often go to school on foot. But today I ride my bike because I want to attend my English class after school. I love English so much. I will study abroad soon.

Question 9: What does Mary do?

A. A teacherB. A farmerC. A studentD. A driver

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: dựa vào câu: “I’m a pupil.”

Dịch: Tôi là 1 học sinh.


Question 10: How old is she?

A. 9 B. 10C. 11D. 12

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “I’m twelve years old.”

Dịch: Tôi 12 tuổi.


Question 11: What time does she get up in the morning?

A. Half past five B. Five forty-five C. A quarter khổng lồ six D. Six o’clock

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “Every morning I get up at 5:30 o’ clock.”


Question 12: How is she getting to school today?

A. On foot B. By xe đạp C. By car D. By bus

Hiển thị đáp án

Question 13: What subjects does she like?

A. GeographyB. Literature C. EnglishD. Both B và C

Hiển thị đáp án

Question 14: Is her school far from her house?

A. Yes, it is

B. No, it doesn’t

C. No, it isn’t

D. Yes, it does

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: phụ thuộc câu: “My school is not very far from my house.”

Dịch: ngôi trường học của tôi không xa khỏi nhà tôi.


Question 15: Does she play soccer after school?

A. Yes, he is B. No, he doesn’t C. No, he don’t D. Yes, he does

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: nhờ vào câu: “I want khổng lồ attend my English class after school.”

Dịch: Tôi mong muốn tham gia lớp tiếng Anh sau tiếng học.


Exercise 5: Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: Mrs. Smith/ travel lớn work/ motorbike/ every day.

A. Mrs. Smith traveling lớn work on motorbike every day.

B. Mrs. Smith travels lớn work by motorbike every day.

C. Mrs. Smith travel khổng lồ working in motorbike every day.

D. Mrs. Smith travel khổng lồ work with motorbike every day.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân chia ở hiện tại đơn vì bao gồm mốc thời hạn “every day”

Dịch: Bà Smith đi làm việc bằng xe trang bị mỗi ngày.


Question 2: All / subjects / my/ new/ school/ interesting.

A. All subjects at my new school is interesting.

B. All subjects my new school has interesting.

C. All subjects of my new school interesting.

D. All subjects at my new school are interesting.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: At + school: làm việc trường học

Chủ ngữ là “all subjects” số nhiều nên động từ chia ở dạng số các “are”

Dịch: toàn bộ các môn làm việc trường bắt đầu của tôi đều rất thú vị.


Question 3: Helen/ vày / this English test/ good / than I do.

A. Helen does this English thử nghiệm gooder than I do.

B. Helen does this English demo better than I do.

C. Helen is doing this English demo good than I do.

D. Helen vì this English thử nghiệm better than I do.

Hiển thị đáp án

Question 4: We/ ought/ study/ hard/ please/ our parents.

A. We ought khổng lồ study hard to lớn please our parents.

B. We ought studying hard to please our parents.

C. We ought to study hard lớn pleasing our parents.

D. We ought khổng lồ studying hard to lớn please our parents.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu tạo “ought to lớn V”: bao gồm bổn phận phải làm gì

Dịch: bọn họ phải học cần mẫn để làm bố mẹ hài lòng.


Question 5: At present/ Bing/ play tennis/ back yard

A. At the present, Bing plays tennis in back yard.

Xem thêm: Đề Thi Toán Lớp 4 Học Kì 2 Nâng Cao Năm 2021, Bài Tập Toán Lớp 4 Nâng Cao Có Giải

B. At present, Bing are playing tennis in back yard.

C. At present, Bing is playing tennis in the back yard.

D. At the present, Bing play tennis in the back yard.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu phân chia thời hiện tại tại tiếp nối vì gồm mốc thời hạn “at present”

Dịch: bây chừ Bing đang tennis ở sân sau.


Exercise 6: Rearrange the sentences khổng lồ make meaningful sentences

Question 6: My/ teacher/ long/ straight/ dark/ has/ hair.

A. My teacher has long straight black hair.

B. My teacher has straight black long hair.

C. My teacher has hair đen long straight.

D. My hair teacher has long straight black.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: “Long straight black hair” tóc dài, thẳng với đen.

Dịch: gia sư tôi gồm mái tóc dài, thẳng với đen.


Question 7: free/ He/ most/ time/ sports/ spends/ of/ his/ playing

A. He playing most of time his sports free spends.

B. He spends most his không tính tiền time of playing sports.

C. He spends most of his miễn phí time playing sports.

D. He playing sports most of his free time spends.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: cấu tạo “spend + thời hạn + Ving”: Dành thời gian làm gì

Dịch: Anh ấy dành phần nhiều thời gian rảnh chơi thể thao.


Question 8: Please/ to/ take/ form/ to/ your teacher/ the/ and/ ask/ her/ sign.

A. Please her lớn take and ask your teacher the size to sign.

B. Please your teacher her take the khung to & ask khổng lồ sign.

C. Please sign khổng lồ take size your teacher ask lớn the her and.

D. Please take the khung to your teacher and ask her lớn sign.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: kết cấu “take st lớn sw” mang vật gì đến đâu

“ask sb khổng lồ V” yêu ước ai làm gì

Dịch: vui mắt mang lá đơn đến mang đến cô giáo của em và nhờ cô kí.


Question 9: compass/ There/ a/ books/ is/ three/ bookshelf/ and/ a/ on the/ pencil.

A. There is three books a pencil, & a compass on the bookshelf.

B. There a pencil, a compass, và three books is on the bookshelf.

C. There is a pencil and a compass on the three books bookshelf.

D. There is a pencil, a compass, và three books on the bookshelf.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: kết cấu “There is + a/ an + N”

Dịch: gồm một chiếc bút chì, 1 cái compa, cùng 3 quyển sách trên giá.


Question 10: Let’s/ out/ go/ for/ tonight/ dinner.

A. Let’s dinner out for go tonight.

B. Let’s go out for dinner tonight.

C. Let’s tonight go out for dinner.

D. Let’s out for dinner go tonight.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Cấu trúc: “go out for dinner”: đi nạp năng lượng tiệm, nạp năng lượng ngoài

Dịch: về tối nay đi ra bên ngoài ăn nào!


Exercise 7: Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: I’m interested in learning foreign languages.

A. I enjoy learning foreign languages.

B. I hate learning foreign languages.

C. I don’t like learning foreign languages.

D. I am learning foreign languages.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu tạo “be interested in Ving” = “enjoy Ving”: thích làm gì

Dịch: Tôi ưa thích học ngoại ngữ.


Question 12: Our school has 2000 students.

A. 2000 students are staying in our school.

B. Our school is very big.

C. There are 2000 students in our school.

D. It’s crowded in our school.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: chuyển đổi giữa 2 cấu trúc “S + have/ has N(s)” ↠ “there are/ is N(s)”

Dịch: trường tôi tất cả 2000 học sinh.


Question 13: Students ought to vị homework after class

A. Students must bởi homework after class.

B. Students may do homework after class.

C. Students can bởi vì homework after class.

D. Students have to vị homework after class.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu tạo “have to V” = “ought to V”: có bổn phận bắt buộc làm gì

Dịch: học sinh cần đề xuất làm bài xích tập sau tiếng học.


Question 14: Mr. Brown is a good teacher.

A. Mr. Brown teaches very good.

B. Mr. Brown teaches very well.

C. Mr. Brown is very well teacher.

D. Mr. Brown is teaching very well.

Hiển thị đáp án

Question 15: That little girl isn’t old enough khổng lồ be in my class.

A. That little girl is too young to be in my class.

B. That little girl is old enough khổng lồ be in my class.

C. That little girl isn’t too young to lớn be in my class.

Xem thêm: Cách Chơi Game Online Trên Zalo Không Cần Tải Về Điện Thoại Đơn Giản

D. That little girl is young enough lớn be in my class.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: thay đổi 2 cấu trúc “Be adj enough to V” (đủ như vậy nào để làm gì)

- Bộ sách lớp 6 Kết nối trí thức với cuộc sống: