UNIT 10: CONSERVATION

     

Tiếng Anh lớp 10 Unit 10 E. Language Focus trang 110-111

Loạt bài bác soạn, giải bài bác tập tiếng Anh lớp 10 Unit 10 E. Language Focus sẽ giúp đỡ Giáo viên, phụ huynh gồm thêm tài liệu nhằm hướng dẫn những em học sinh lớp 10 dễ dàng chuẩn bị bài nhằm học giỏi môn giờ đồng hồ Anh lớp 10.

Bạn đang xem: Unit 10: conservation

*

E. Language Focus (Trang 110-111 SGK giờ đồng hồ Anh 10)

Bài nghe:

* Listen & repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

/b//p/
beecab peacap
banbrightpanprovide
badbackPaulpower

Luyện tập những câu sau:

1. Pat buys Bill a big pad of paper.

2. A black bee is picking some pollen.

3. Put the blouses in the paper bags.

4. Paul borrowed a book about puppies from the library.

5. The beautiful carpet is my brother"s present.

6. Is this picture painted on the pupils" caps?

Hướng dẫn dịch:

1. Pat mua cho Bill một tờ giấy lớn.

2. Một con ong đen đang thu phấn hoa.

3. Đặt áo vào trong túi giấy.

Xem thêm: Ví Dụ Về Marketing Tập Trung, Định Nghĩa Marketing Tập Trung

4. Paul mượn một cuốn sách về phần nhiều chú cún từ bỏ thư viện.

5. Tấm thảm đẹp mắt này là món quà của anh tôi.

6. Bức tranh này còn có được vẽ trên nón của học sinh không?

Grammar

The passive voice (Thể bị động)

Exercise 1. Choose the right khung of the verbs in brackets. (Chọn dạng đúng của rượu cồn từ trong ngoặc.)

1. Were reported3. Be spoken5. Are being built
2. Grow4. Am not invited

Exercise 2. Put the verbs in brackets in the correct form. (Chia dạng đúng của động từ vào ngoặc.)

1. came - had started - were

2. is standing - is being photographed

3. Have ... Been told

4. was being laid - decided

5.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Cuối Kì 2 Toán 10 Môn Toán, Bộ Đề Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 10

will ... Be planted

Exercise 3. Fill in each blank with the correct khung of a verb in the box. (Điền vào mỗi địa điểm trống dạng đúng của rượu cồn từ vào khung.)

arrive be clean meet takemake organize put prepare serve
1. Was organized2. Arrived3. Were not
4. Taken5. Had been leaned6. Had been put
7. Was8. Prepared9. Made
10. Were served