MỘT NGƯỜI ĐI XE MÁY TỪ A ĐẾN B

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một bạn đi xe sản phẩm từ A đến B với vận tốc 30 km/h. Đến B người đó làm việc trong 1 giờ rồi trở lại A với gia tốc 24 km/h . Biết thời gian tổng cộng hết 5h nửa tiếng . Tính quãng mặt đường AB .

Bạn đang xem: Một người đi xe máy từ a đến b


*

Gọi quãng mặt đường AB là x(km) (x>0)

Thời gian đi là:(dfracx30left(h ight))

Thời gian về là:(dfracx24left(h ight))

5h30p= 11/2 h

Theo đề bài ta có pt:

(dfracx30+1+dfracx24=dfrac112)

(Leftrightarrow xleft(dfrac130+dfrac124 ight)=dfrac92)

(Leftrightarrow x=60left(tm ight))

Vậy quãng đường AB dài 60km


*

` thời gian lúc về là: `x/24 (h)`

Đổi `5 h 30 ' = 11/2 h`

Vì thời gian tổng cộng hết `5 h 30'` nên ta tất cả ptr:

`x/30+x/24+1=11/2`

`<4x>/120+<5x>/120+120/120=660/120`

`4x+5x+120=660`

`9x=540`

`x=60` (t/m)

Vậy quãng đường `AB` lâu năm `60 km`


Một bạn đi xe vật dụng từ A cho B với vận tốc 30 km/h. Đến B bạn đó làm việc trong một giờ rồi quay về A với tốc độ 24 km/h. Biết thời hạn tổng cùng hết 5 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.


*

Tổng thời gian xe đi từ A cho B và đi từ B về A (không tính thời gian thao tác làm việc tại B) là: 

*
 (giờ)

Gọi độ lâu năm quãng mặt đường AB là x km (x >0)

*


Một fan đi xe lắp thêm từ A đến B với gia tốc 30 km/h. Đến B bạn đó thao tác làm việc trong một giờ rồi quay về A với tốc độ 24 km/h. Biết thời gian tổng cùng hết 5 giờ đồng hồ 30 phút. Tính quãng con đường AB


Một fan đi xe trang bị từ A mang đến B với gia tốc 30 km/h. Đến B tín đồ đó làm việc trong một tiếng rồi trở lại A với tốc độ 24 km/h. Biết thời gian tổng cùng hết 5 tiếng 30 phút. Tính quãng đường AB.

Xem thêm: Chuyển Đổi Độ C Sang F (°C To °F), Chuyển Độ C Sang Độ F Như Thế Nào


Gọi quãng đường AB là x(km) (x>0)

Thời gian đi là:(dfracx30left(h ight))

Thời gian về là:(dfracx24left(h ight))

5 giờ khoảng 30 phút = 11/2 giờ

Theo đề bài ta tất cả pt:

(dfracx30+1+dfracx24=dfrac112)

(Leftrightarrowdfracx30+dfracx24=dfrac92)

(Leftrightarrowdfrac4x+5x120=dfrac540120)

(Leftrightarrow9x=540)

(Leftrightarrow x=60left(tm ight))

Vậy quãng đường AB dài 60km


` T/g lúc về là: `x / 24` `(h)`

Đổi `5` giờ `30` phút `= 11 / 2 h`

Vì t/g tổng cộng hết `5` giờ đồng hồ `30` phút và cho `B` còn hỗ trợ việc vào `1` giờ bắt buộc ta gồm ptr:

`x / 30 + x / 24 + 1 = 11 / 2`

` < 4x > / 120 + < 5x > / 120 + 120 / 120 = 660 / 120`

` 4x + 5x + 120 = 660`

` 9x = 540`

` x = 60` (t/m)

Vậy q/đ `AB` nhiều năm `60 km`


Một fan đi xe máy từ A đến B với gia tốc 30 km/h. Đến B người đó làm việc trong 1 giờ đồng hồ rồi quay về A với vận tốc 24 km/h. Biết thời gian tổng cộng hết 5 tiếng 30 phút. Tính quãng mặt đường AB


Gọi quãng con đường AB là x ( x>0)

Thời gian bạn đó đi từ A cho B là (fracx30)( h )

Thời gian fan đó đi từ bỏ B về A là (fracx24)( h )

Thời gian người đó thao tác làm việc là 1( h )

Tổng thời gian người kia đi là (frac112)( h )

Theo bài xích ra ta có

(fracx30+1+fracx24=frac112)

(fracx30+fracx24=frac112-1)

(fracx30+fracx24=frac92)

(frac4x+5x120=frac540120)

9x=540

x=540:9

x=60 km

Vậy quãng con đường AB là 60 km


Một tín đồ đi xe thứ từ A cho B với tốc độ 30 km/h. Đến B bạn đó làm việc trong 1 giờ rồi trở lại A với gia tốc 24 km/h. Biết thời gian tổng cộng hết 4 tiếng . Tính quãng mặt đường AB.

Xem thêm: Tuần 21 Giáo Án Lớp 3 Soạn Theo Đhptnlhs Năm Học 2018 2019


Một bạn đi xe sản phẩm từ A mang lại B với vận tốc 45km/h. Khi đến B, fan đó làm việc hết trong vòng 30 phút rồi quay về A với tốc độ 30 km/h. Biết tổng thời hạn từ lúc đi cho lúc về mang lại A là 6 giờ đồng hồ 30 phút. Tính quãng con đường AB


gọi quãng con đường AB là s, thời gian lúc đi là s/45, thời gian lúc về là s/30

(đổi 30" = 0,5h; 6h30= 6,5h)

ta tất cả pt: s/45 +0,5 + s/30 = 6,5 => s = 108km 


Một bạn đi xe sản phẩm công nghệ từ A mang lại B với gia tốc 30km/h. Đến B fan đó làm việc trong một giờ đồng hồ rồi trở lại A với tốc độ 24km/h. Biết thời hạn tổng cộng hết 5 tiếng 30 phút. Tính quãng mặt đường AB?


Gọi x là quãng mặt đường AB

=> thời hạn đi tự A mang lại B là: (fracx30)h

TG đi tự A cho B là: (fracx24)h

Vì TG tổng cộng hết 5h30" = (frac112)h bắt buộc ta bao gồm phương trình

(fracx30+fracx24+1=frac112)

 (frac4x120+frac5x120+frac120120=frac660120)

4x+5x+120=660

9x=660-120

9x=540

x=60

Vậy AB = 60 km


Một người đi xe trang bị từ A mang đến B với gia tốc 30 km h mang lại B rồi trở về A với gia tốc 24 km h biết thời gian cả đi lẫn về hết 4 giờ 1/2 tiếng Tính quãng con đường AB


Gọi quãng con đường AB là x(km)(x>0)

Đổi 4h30'=`9/2`h

Theo bài xích ra ta có pt:(dfracx30+dfracx24=dfrac92\Leftrightarrow...\Leftrightarrow x=60left(tm ight))

Vậy quãng con đường AB là 60km


Một tín đồ đi xe đồ vật đi trường đoản cú A mang lại B với tốc độ 50 km/h. Đến B người đó nghỉ ngơi 15 phút rồi trở lại A với gia tốc 40 km/h. Biết thời gian tổng cộng hết 2h 30 phút. Tính quãng đường AB 


Thời gian đi: 2.5 - 0.25 = 2.25 h = 9/4 h

=> S/50 + S/40 = 9/4

=> 9S/200 = 9/4

=> S = 50km

Câu trả lời sao lại bị có từ ngữ không cân xứng và bị xóa nhỉ? Xóa thì nói rõ cho mình biết với.