SOLVE THE FOLLOWING EQUATIONS

     
*

*

Giúp mình giải gấp những pt hàng đầu theo sin x và cos x dạng a sin x +b cos x=c1:sin(x+pi/6)+cos(x+pi/6)= căn6/22: ( căn 3-1) sinx-(căn3+1) cos x + căn 3-1=03: căn 3 sin 2x+sin(pi/2+2x)=1


*
- sin
*
> + *
- sin
*
> - 2sin2x = 2cos
*
.sin(-2x) + 2cos
*
.sin(-2x) - 2sin2x = sin2x + sin2x - 2sin2x = 0,

vì cos

*
= cos
*
=
*
.

Bạn đang xem: Solve the following equations

Vậy y" = 0 với mọi x, cho nên y" không phụ thuộc vào x.

Cách 2: do côsin của nhị cung bù nhau thì đối nhau cho nên

cos2

*
= cos2
*
"

cos2

*
= cos2
*
.

Do đó

y = 2 cos2

*
+ 2cos2
*
- 2sin2x = 1 +cos
*
+ 1 +cos
*
- (1 - cos2x) = 1 +cos
*
+ cos
*
+ cos2x = 1 + 2cos
*
.cos(-2x) + cos2x = 1 + 2
*
cos2x + cos2x = 1.

Do đó y" = 0.

 


Đúng 0
Bình luận (0)

giai cac pt

a) (sin^3left(x+fracpi4 ight)=sqrt2sinx)

b) (cos^3x-sin^3x=sqrt2cosleft(x-fracpi4 ight))

c) (frac1-tanx1+tanx=1+2sinx)

d) (left(1+tanx ight)sin^2x=3sinxleft(cosx-sinx ight)+3)


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11ToánChương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...

Xem thêm: Shin Cậu Bé Bút Chì Tiếng Việt Mới Nhất 2021, Shin Cậu Bé Bút Chì Tập 1 Htv2 Lồng Tiếng Việt


3
0
GửiHủy
Đúng 0

Bình luận (0)

a.

*


Đúng 0
Bình luận (0)
Đúng 0
Bình luận (0)
Chứng minh những biểu thức sau không phụ thuộc vào x:1, (A=3left(sin^4x+cos^4x ight)-2left(sin^6x+cos^6x ight))2, (B=cos^6x+2sin^4x.cos^2x+3sin^2x.cos^4x+sin^4x)3, (C=cosleft(x-dfracpi3 ight).cosleft(x+dfracpi4 ight)+cosleft(x+dfracpi6 ight).cosleft(x+dfrac3pi4 ight))4, (D=cos^2x+cos^2left(x+dfrac2pi3 ight)+cos^2left(dfrac2pi3-x ight))5, (E=2left(sin^4x+cos^4x+sin^2x.cos^2x ight)-left(sin^8x+cos^8x ight))6, (F=cosleft(pi-x ight...
Đọc tiếp

Chứng minh những biểu thức sau không dựa vào vào x:

1, (A=3left(sin^4x+cos^4x ight)-2left(sin^6x+cos^6x ight))

2, (B=cos^6x+2sin^4x.cos^2x+3sin^2x.cos^4x+sin^4x)

3, (C=cosleft(x-dfracpi3 ight).cosleft(x+dfracpi4 ight)+cosleft(x+dfracpi6 ight).cosleft(x+dfrac3pi4 ight))

4, (D=cos^2x+cos^2left(x+dfrac2pi3 ight)+cos^2left(dfrac2pi3-x ight))

5, (E=2left(sin^4x+cos^4x+sin^2x.cos^2x ight)-left(sin^8x+cos^8x ight))

6, (F=cosleft(pi-x ight)+sinleft(dfrac-3pi2+x ight)-tanleft(dfracpi2+x ight).cotleft(dfrac3pi2-x ight))


Xem chi tiết
Lớp 10Toán§3. Cách làm lượng giác
1
0
GửiHủy

1,(A=3left(sin^4x+cos^4x ight)-2left(sin^2x+cos^2x ight)left(sin^4x-sin^2x.cos^2x+cos^4x ight))

(=3left(sin^4x+cos^4x ight)-2left(sin^4x-sin^2x.cos^4x+cos^4x ight))

(=sin^4x+2sin^2x.cos^2x+cos^4x=left(sin^2x+cos^2x ight)^2=1)

Vậy...

2,(B=cos^6x+2sin^4xleft(1-sin^2x ight)+3left(1-cos^2x ight)cos^4x+sin^4x)

(=-2cos^6x+3sin^4x-2sin^6x+3cos^4x)

(=-2left(sin^2x+cos^2x ight)left(sin^4x-sin^2x.cos^2x+cos^4x ight)+3left(cos^4x+sin^4x ight))

(=-2left(sin^4x-sin^2x.cos^2x+cos^4x ight)+3left(cos^4x+sin^4x ight))(=cos^4x+sin^4x+2sin^2x.cos^2x=1)

Vậy...

3,(C=dfrac12left+dfrac12left)

(=cosleft(-dfrac7pi12 ight)+dfrac12left)(=dfrac-sqrt6+sqrt24+dfrac12left)

(=dfrac-sqrt6+sqrt24+dfrac12left)(=dfrac-sqrt6+sqrt24)

Vậy...

Xem thêm: Lợi Ích Của Giun Đất Đối Với Đất Trồng Trọt Như Thế Nào ? Vai Trò Của Giun Đất Đối Với Trồng Trọt

4, (D=cos^2x+left(-dfrac12cosx-dfracsqrt32sinx ight)^2+left(-dfrac12.cosx+dfracsqrt32.sinx ight)^2)

(=cos^2x+dfrac14cos^2x+dfracsqrt34cosx.sinx+dfrac34sin^2x+dfrac14cos^2x-dfracsqrt34cosx.sinx+dfrac34sin^2x)

(=dfrac32left(cos^2x+sin^2x ight)=dfrac32)

Vậy...

5, Xem lại đề

6,(F=-cosx+cosx-tanleft(dfracpi2+x ight).cotleft(pi+dfracpi2-x ight))

(=tanleft(pi-dfracpi2-x ight).cotleft(dfracpi2-x ight))(=tanleft(dfracpi2-x ight).cotleft(dfracpi2-x ight))(=cotx.tanx=1)