Tam Giác Abc Vuông Tại A, Đường Cao Ah. Biết Ab = 4Cm; Ch = 6Cm. Khi Đó Bc = Cm.

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Cho tam giác ABC vuông trên A, mặt đường cao AH.

Bạn đang xem: Tam giác abc vuông tại a, đường cao ah. biết ab = 4cm; ch = 6cm. khi đó bc = cm.

a) Biết bảo hành = 4cm, CH = 5cm. Tính AB, ACb) Biết AB = 10cm, AH = 6cm, tính BH, AC


a: BC=4+5=9(cm)

(AB=sqrt4cdot9=6left(cm ight))

(AC=sqrt5cdot9=3sqrt5left(cm ight))

b: (BH=sqrt10^2-6^2=8left(cm ight))

(CH=dfracAH^2BH=4,5left(cm ight))

(AC=sqrt6^2+4.5^2=7,5left(cm ight))


Lời giải:

Gọi độ lâu năm $BH=a$ centimet ($a>0$)

Áp dụng định lý Pitago cho tam giác vuông $ABH$:

(AH^2=AB^2-BH^2=4^2-a^2=16-a^2(1))

Xét tam giác $ABH$ với $CAH$ có:

(widehatAHB=widehatCHA(=90^0))

(widehatABH=widehatCAH(=90^0-widehatBAH))

(Rightarrow riangle ABHsim riangle CAH(g.g)Rightarrow fracAHBH=fracCHAH)

(Leftrightarrow AH^2=BH.CH=6a(2))

Từ ((1);(2)Rightarrow 16-a^2=6aLeftrightarrow (a-2)(a+8)=0)

(Rightarrow BH=a=2) (cm) vị $a>0$)


a) Cho tam giác ABC vuông trên A, con đường cao AH.

Biết AB = 8cm, bh = 4cm. Tính: BC, HC, AH.

Xem thêm: Giải Bài 1,2,3,4 Trang 114 Toán Lớp 4 Bài Luyện Tập Trang 114

b) mang lại tam giác ABC vuông trên A, mặt đường cao AH.

Biết AB = 6cm, bảo hành = 3cm. Tính: BC, HC, AH.

Xem thêm: Link De Thi Thpt Quốc Gia 2020 Môn Toán Đợt 1 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết


Cho tam giác ABC vuông trên A, Kẻ mặt đường cao AH ( H thuộc BC )

a) chứng minh tam giác ABC đồng dạng cùng với tam giác HBA. Từ kia suy ra AB^2=BH.BC

b) Tính độ lâu năm BH, AC biết CH =6,4 cm, AB = 6cm


câu 1:Cho tam giác ABC,vuông trên A,đường cáo AH(H nằm trong BC).Biết AB=12CM,Ac=5cm.tính BH,CH

Câu 2:cho tam giác ABC vuông tại A,đường cáo AH(H trực thuộc BC).Biết AB=18cm,BH=6cm.tính đô dài các cạnh AB,AC

Câu 3:cho tam giac abc vuông trên a,biết ab-3cm,ac=4cm,

a.tinh bc

b:kẻ con đường cao ah,tính bh

Câu 4:cho tam giác ABC Vuông trên A,biết ab=4cm,đường cao ah=2cm.Tính những góc và các cạnh còn lại của tam giác 


Câu 1:Áp dụng đ/lí pytago vào tam giác ABC vuông trên A CÓ:AB^2+AB^2=BC^2Hay: 12^2+5^2=169=BC^2=> BC=13cmÁP dụng hệ thức ta có:+) AB^2=BH.BCHay: BH=AB^2:BC=144:13 =144/13(cm)Ta có CH=BC-BH=13-144/13=25/13(cm)

Bài 1: mang đến tam giác ABC vuông trên A, mặt đường cao AH = 5cm. Biết CH = 6cm. Tính:

a) AB, AC,BC cùng BH?

b) diện tích tam giác ABC

Bài2: mang lại tam giác ABC vuông trên A, con đường cao AH; AB = 15cm; BC = 25cm. BTính:

a) AC,AH, HC và BH?

b) diện tích s tam giác ABC


(1,)

(a,) Áp dụng HTL tam giác

(left{eginmatrixAH^2=CHcdot BH\AB^2=BHcdot BC\AC^2=CHcdot BCendmatrix ight.Rightarrowleft{eginmatrixBH=dfracAH^2CH=dfrac256left(cm ight)\AB=sqrtdfrac256left(dfrac256+6 ight)=dfrac5sqrt616left(cm ight)\AC=sqrt6left(dfrac256+6 ight)=sqrt61left(cm ight)endmatrix ight.\BC=dfrac256+6=dfrac616left(cm ight))

(b,S_ABC=dfrac12AHcdot BC=dfrac12cdot5cdotdfrac616=dfrac30512left(cm^2 ight))


Đúng 3

bình luận (0)

Cho tam giác ABC vuông tại A, mặt đường cao AH. A) Biết AH = 6cm, BH=4,5cm. Tính AB,AC,BC,HC.b) Biết AB = 6cm, BH=3cm. Tính AH,AC,CH


Lớp 9 Toán bài 1: một trong những hệ thức về cạnh và con đường cao vào t...
0
0
Gửi hủy

Cho Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.

a. Cho AH = 16cm, bảo hành = 25 c. Tính AB,AC,BC,CH

b. Mang đến AB = 12cm, bh = 6cm. Tính AH,AC,BC,CH

c. Cho bảo hành = 9cm, CH = 4cm. Tính Ah,AC,AB


Lớp 9 Toán bài bác 1: một số hệ thức về cạnh và mặt đường cao trong t...
3
0
gởi Hủy
Đúng 0

phản hồi (0)
Đúng 1
bình luận (0)

(a,) Áp dụng HTL:

(AH^2=BHcdot HCRightarrow HC=dfracAH^2BH=10,24left(cm ight)\BC=BH+CH=35,24left(cm ight)\left{eginmatrixAB^2=HBcdot BC=881\AC^2=HCcdot BC=360,8576endmatrix ight.Rightarrowleft{eginmatrixAB=sqrt881left(cm ight)\ACapprox19left(cm ight)endmatrix ight.)

(b,) Áp dụng HTL:

(AB^2=BHcdot BCRightarrow BC=dfracAB^2BH=24left(cm ight)\HC=BC-BH=18left(cm ight)\left{eginmatrixAH^2=BHcdot HC=108\AC^2=CHcdot BC=432endmatrix ight.Rightarrowleft{eginmatrixAH=6sqrt3left(cm ight)\AC=12sqrt3left(cm ight)endmatrix ight.)

(c,) Áp dụng HTL:

(BC=BH+HC=13left(cm ight)\left{eginmatrixAB^2=BHcdot BC=117\AC^2=CHcdot BC=52\AH^2=BHcdot CH=36endmatrix ight.Rightarrowleft{eginmatrixAB=3sqrt13left(cm ight)\AC=2sqrt13left(cm ight)\AH=6left(cm ight)endmatrix ight.)

 


Đúng 2
comment (2)

Lớp học tập trực con đường

giờ Anh 9 Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học tập 9- Cô Châu Hoá học tập 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
maybomnuocchuachay.vn