Unit 10 Lớp 10: Reading

     

Look at the pictures, và then answer the questions. (Nhìn vào các hình, và tiếp đến trả lời các câu hỏi).

Bạn đang xem: Unit 10 lớp 10: reading


Before

BEFORE YOU READ 

Look at the pictures, & then answer the questions.

(Nhìn vào các hình, và tiếp nối trả lời những câu hỏi.)

*

1. Have you ever visited a zoo or a forest?

(Bạn đã khi nào đến thăm một vườn cửa thú hay một khu rừng chưa?)

2. What animals are you interested in? Why?

(Bạn thích động vật hoang dã gì? tại sao?)

3. Do you need lớn protect animals forests?

(Bạn tất cả cần đảm bảo rừng động vật không?)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Yes. I visited a zoo once when I was in Ho chi Minh thành phố in 1970.

(Có. Tôi mang lại thăm sân vườn thú một lần lúc tôi ở tp hcm vào năm 1970.)

2. I"m interested in wild animals such tigers, lions or brown bears,... Because these animals are at risk of being extinct.

(Tôi cân nhắc các loài động vật hoang dã hoang dã như hổ, sư tử hoặc những nhỏ gấu màu nâu, ... Vì chưng những bé vật này còn có nguy cơ bị tuyệt chủng.)

3. Yes. I think we should protect animals & forests, because if we bởi not, they will disappear in the near future.

(Có. Tôi nghĩ chúng ta nên bảo đảm động vật với rừng, bởi vì nếu không, bọn chúng sẽ biến mất trong tương lai gần.)


While

WHILE YOU READ 

Read the paragraphs, & then bởi vì the tasks that follows.

(Đọc những đoạn văn, và sau đó làm bài xích tập theo sau.)

A. The loss of forest is destroying the earth’s plant and animal variety. Scientists say about 5,000 species of plants and animals arc eliminated each year. This is especially worrying as many of those plants and animals could be used as medicines against cancer, AIDS, heart disease và many other sicknesses. We may never know the true cost of this destruction.

B. Man and most animals need a constant supply of water khổng lồ live. Farmers need water for their crops. Hydroelectric dams hold back needed water và provide nguồn for homes & industries. Frees, grasses, and other plant life play an important part in the natural circulation of water, và thus help conserve it. Without plants, most water would run off as soon as it falls, taking away valuable soil. Rapid run-off would cause frequent floods và leave little water during dry seasons.

C. These days it is impossible to open a newspaper without reading about the damage we are doing to the environment. The earth is being threatened & the future looks bad. What can each of us do? We cannot clean up our polluted rivers and seas overnight. Nor can we stop the disappearance of plants and animals. But we can stop worsening the problem while scientists search for answers, and laws are passed in nature"s defence.

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài bác đọc:

Sự mất rừng đang phá hủy sự đa dạng và phong phú động thực thiết bị của trái đất. Các nhà kỹ thuật nói mỗi năm khoảng chừng 5.000 chủng loại dộng thực vật đang bị xóa đi. Điều này đặc biệt quan trọng gây băn khoăn lo lắng vì những động thực đồ đó rất có thể được dùng làm thuôc trị ung thư, AIDS, bệnh tim và nhiêu dịch khác. Chúng ta có lẽ không bao giờ biết chiếc giá thật sự cùa sự hủy hoại này.

Con tín đồ và đa số động đồ dùng cần một số trong những lượng nước liên tiếp để sống. Nông dân đề xuất nước mang đến mùa vụ cùa họ. Các đập thủy năng lượng điện giữ nước cần thiết và hỗ trợ điện cho gia đình và công nghiệp. Cây, cỏ với sự sống thực vật khác giữ 1 phần quan trọng trong sự tuần trả nước vào thiên nhiên, và cho nên giúp bảo đảm an toàn nó. Không tồn tại cây cò, đa số nước vẫn chảy đi vừa khi nó đổ xuống, mang đi lớp khu đất quý giá. Nước chảy cấp tốc sẽ tạo ra lụt liên tiếp và để lại ít nước trong mùa khô.

Trong những ngày nay không thể mở từ báo mà không hiểu về thiệt hại bọn họ đang tạo nên môi trường. Trái đất đã bị đe dọa và tương lai có vẻ như tệ hại. Từng người chúng ta có thể làm gì? Chúna ta tất yêu làm dọn dẹp vệ sinh các sông và đại dương bị ô nhiễm của chúng ta chỉ qua một đêm. Họ cũng ko thể ngăn chặn sự biến mất cùa những động thực vật. Nhưng bạn có thể ngăn chặn sự có tác dụng tệ hại hơn vụ việc trong khi các nhà công nghệ tìm câu trà lời, cùng những chính sách được trải qua trong việc bảo vệ thiên nhiên.


Task 1

Task 1: Match the word in A with a suitable definition in B.

(Ghép từ sống A cùng với định nghĩa phù hợp ở B.)

A

B

1. Eliminate

2. Circulation

3. Run-off

4. Hydroelectric 

a. The movement of something around a closed system

b. Concerning or producing electricity by the nguồn of falling water

c. Remove or get rid of completely

d. Liquid which flows off or from (something)

Lời giải chi tiết:

1. C2. A3. D4. B

1 - c: eliminate = remove or get rid of completely

(loại trừ: loại quăng quật hoặc ra khỏi hoàn toàn)

2 - a: circulation = the movement of something around a closed system

(chu kỳ: sự vận động của một thứ gì đó xung xung quanh một khối hệ thống khép kín)

3 - d: run-off = liquid which flows off or from (something)

(rửa trôi: chất lỏng chảy ra hoặc trường đoản cú (một đồ vật gi đó))

4 - b: hydroelectric = concerning or producing electricity by the power of falling water

(thủy điện: liên quan lại hoặc phân phối điện bằng sức mạnh của nước chảy)


Task 2

Task 2Decide whether the following statements are true (T) or false (F).

(Quyết định phần đông câu sau đúng(T) tốt sai (F).)


1. Each year about fifty hundred species of plants & animals are eliminated.

(Mỗi năm khoảng tầm năm mươi trăm chủng loại thực trang bị và hễ vật bị loại bỏ bỏ.)

2. Many kinds of plants could be used to lớn treat various dangerous diseases.

Xem thêm: Looking Back Trang 28 Unit 2 Lớp 11 Looking Back, Unit 2 Lớp 11 Looking Back

(Nhiều các loại thực vật rất có thể được áp dụng để điều trị những bệnh nguy hiểm khác nhau.)

3. Water can be held on land by vegetation.

(Nước hoàn toàn có thể được giữ lại trên đất bằng thảm thực vật.)

4. Man is constantly doing harm to lớn the environment.

(Con người liên tục làm hại mang lại môi trường.)

5. Plants may cause floods và erosion.

(Cây có thể gây anh em lụt cùng xói mòn.)

6. We can vày nothing lớn save the earth.

(Chúng ta không thể làm gì để cứu Trái Đất.)


Lời giải bỏ ra tiết:

1. T

2. T

3. T

4. T

5. F (Plants hold water back, so they prevent rapid run-off which can cause floods và erosion.)

(Thực đồ gia dụng giữ nước lại, do vậy chúng ngăn chặn dòng chảy nhanh mẫu mà hoàn toàn có thể gây ra bọn lụt cùng xói mòn.)

6. F (We can stop worsening the problem while scientists tìm kiếm for answers, and laws are passed in nature’s defence.)

(Chúng ta tất cả thể ngừng làm vụ việc trở nên tồi tệ hơn trong khi những nhà kỹ thuật tìm tìm câu vấn đáp và lý lẽ được thông qua để đảm bảo an toàn tự nhiên.)


Task 3

Task 3Choose the most suitable main idea for each paragraph.

(Chọn ý chính tương xứng nhất cho từng đoạn văn.)

1. We cannot live without water.

(Chúng ta quan trọng sống thiếu thốn nước.)

2. Let’s do something to lớn save the earth.

(Hãy có tác dụng một cái nào đó để cứu Trái Đất.)

3. Forests give us a lot of valuable things.

(Rừng cho chúng ta rất các thứ quý giá.)

4. Vegetation can help conserve water.

(Thảm thực vật hoàn toàn có thể giúp bảo tồn nước.)

Lời giải chi tiết:

A - 3B - 4C - 2

After

AFTER YOU READ  

Answer the following questions.

(Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is the consequence of losing forest?

(Hậu quả của việc mất rừng là gì?)

2. How important is water in our life?

(Nước trong cuộc sống của chúng ta quan trọng như thế nào?)

3. What should we vì chưng for the future of our planet?

(Chúng ta nên làm gì cho tương lai của hành tinh bọn chúng ta?)

Lời giải chi tiết:

1. The loss of forest is destroying the earth’s plant và animal variety. And this loss may bring about serious damage to lớn man & other different animals: frequent floods, poor land, natural habitat và severe weather.

(Việc mất rừng đang tiêu diệt sự đa dạng và phong phú của thực đồ vật và động vật của trái đất. Và sự mất đuối này hoàn toàn có thể gây ra thiệt sợ nghiêm trọng cho con bạn và những động thứ khác nhau: vây cánh lụt thường xuyên, đất nghèo nàn, môi trường thiên nhiên sống tự nhiên và thời tiết khắc nghiệt.)

2. Water plays a very important role in living beings" life. Without water, no living thing on the earth could survive. For example, we need water to grow our food, keep animals & fowls in our homes và produce power.

(Nước đóng góp một vai trò rất đặc trưng trong cuộc sống của con người. Không có nước, không có vật sinh sống trên trái đất hoàn toàn có thể tồn tại. Ví dụ bọn họ cần nước nhằm trồng thức ăn, nuôi động vật và gia vậy trong đơn vị và tạo nên sức mạnh.)

3.

Xem thêm: Soạn Bài Chương Trình Địa Phương Lớp 7 Tập 2, Chương Trình Địa Phương Phần Văn Và Tập Làm Văn

We should stop và prevent doing what can do serious damage to our environment by conserving rare plants and animals và by stopping the pollution of all kinds: air, water and land.

(Chúng ta nên dừng lại và ngăn ngừa làm đầy đủ gì rất có thể làm phá hoại rất lớn đến môi trường xung quanh của bọn chúng ta bằng phương pháp bảo tồn thực vật và động vật hoang dã quý thảng hoặc và bằng phương pháp ngăn chặn sự độc hại của tất cả các loại: không khí, nước với đất.)