READING

     

Hướng dẫn giải bài bác tập tiếng Anh lớp 11 Unit 11: Reading (trang 124-125-126-127) ngắn gọn, cụ thể giúp học sinh dễ ợt soạn giờ Anh 11.

Bạn đang xem: Reading


Tiếng Anh 11 Unit 11: Reading (trang 124-125-126-127)

Before you read (Trang 124 tiếng Anh lớp 11):

*

Work in pairs. Answer the following questions. (Làm vấn đề theo cặp. Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What source of energy does each picture above refer to?

2. What vì we need energy for?

Gợi ý:

1. Wind energy

Solar energy

Water energy

2. We need energy khổng lồ cook, light, heat or cool the house & run machines.

Hướng dẫn dịch:

1.Mỗi bức tranh trên đề cập cho nguồn tích điện nào?

- tích điện gió,năng lượng phương diện trời,năng lượng nước

2.Chúng ta nên năng lượng để triển khai gì?

- bọn họ cần tích điện để nấu ăn, thắp sang, sưởi nóng hoặc có tác dụng mát thành quả và vận hành máy móc.

While you read (Trang 125 – 126 giờ Anh lớp 11): Read the passage and then vì chưng the tasks that follow. (Đọc kĩ đoạn văn và sau đó làm các nhiệm vụ tiếp theo.)

At present, most of our energy comes from fossil fuels (oil, coal, & natural gas). However, such reserves are limited. Because power nguồn demand is increasing very rapidly, fossil fuels will be exhausted within a relatively short time. Therefore, people must develop và use alternative sources of energy.

One alternative source is nuclear energy. Nuclear energy can provide enough electricity for the world’s needs for hundreds of years, but it can be very dangerous. Another alternative source of energy is geothermal heat, which comes from deep inside the earth. Scientists use this heat to lớn make energy. However, this energy is available only in a few places in the world.

The sun, water, & the wind are other alternative sources of energy. The wind turns windmills and moves sailboats. It is a clean source of energy, & there is lots of it. Unfortunately, if the wind does not blow, there is no wind energy. When water moves from a high place lớn a lower place, it makes energy. This energy is used lớn create electricity. Water nguồn gives energy without pollution. However, people have lớn build dams to lớn use this energy. & as dams cost a lot of money, water energy is expensive.

The sun releases large amounts of energy every day. This energy can be changed into electricity. Many countries use solar energy for their daily life. Solar panels on the roofs of houses can create enough energy to heat or cool an entire house. Solar energy is not only plentiful and infinite but also clean và safe.

Although there are some disadvantages, the potential of alternative sources of energy is great. However, how to make full use of these sources of energy is a question for researchers all over the world.

Hướng dẫn dịch:

Hiện nay, hầu như năng lượng của shop chúng tôi đến từ những nhiên liệu hóa thạch (than, dầu cùng khí từ nhiên). Tuy nhiên, lượng dự trữ còn hạn chế. Chính vì nhu cầu tích điện đang tăng vô cùng nhanh, nguyên nhiên liệu hóa thạch sẽ hết sạch trong một thời gian tương đối ngắn. Bởi vậy, ngườì ta phải phát triển và sử dụng những nguồn năng lượng thay thế.

Một nguồn năng lượng thay núm là nguồn tích điện hạt nhân. Tích điện hạt nhân hoàn toàn có thể cung cung cấp đủ điện mang đến các nhu cầu của nhân loại trong hàng nghìn năm, tuy thế nó rất có thể rất nguy hiểm. Một nguồn năng lượng thay nạm là địa nhiệt tới từ sâu bên trong trái đất. Các nhà khoa học sử dụng nhiệt này để tạo nên năng lượng. Mặc dù nhiên, tích điện này chỉ có tại 1 vài địa điểm trên gắng giới.

Mặt trời, nước cùng gió là những nguồn tích điện thay cầm khác. Gió con quay cối xay gió và di chuyển thuyền. Đó là 1 trong những nguồn năng lượng sạch và bao gồm rất nhiều. Thật không may, trường hợp gió không thổi thì cũng không tồn tại năng lượng gió. Lúc nước dịch rời từ một khu vực cao mang đến nơi rẻ hơn, nó tạo nên năng lượng. Năng lượng nước chế tác ra tích điện mà không gây ra ô nhiễm. Tuy nhiên, con tín đồ phải xây đập nước để thực hiện nguồn năng lượng này. Xây đập tốn không hề ít tiền, bởi vậy tích điện nước cũng đắt đỏ.

Mặt trời giải phóng một lượng lớn tích điện mỗi ngày. Tích điện này có thể được chuyển trở thành điện. Nhiều giang sơn sử dụng tích điện mặt trời cho cuộc sống đời thường hằng ngày của họ. Những tấm pin phương diện trời trên mái nhà có thể tạo ra đủ tích điện để sưởi nóng hoặc có tác dụng mát toàn cục ngôi nhà. Tích điện mặt trời ko chỉ đa dạng chủng loại và vô hạn bên cạnh đó sạch cùng an toàn.

Mặc mặc dù có một trong những nhược điểm, tiềm năng của các nguồn tích điện thay thay là khôn cùng lớn. Mặc dù nhiên, làm nạm nào để có thể tận dụng triệt để những nguồn năng lượng là một thắc mắc dành cho các nhà phân tích trên toàn cố giới.

Task 1. (Trang 125 – 126 giờ Anh lớp 11): The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word (Use a dictionary when necessary). (Những từ trong khung lộ diện trong đoạn văn. Điền vào khu vực trống một từ say mê hợp. Thực hiện từ điển nếu cần)

*

1. Six hundred balloons were ______ at the ceremony.

2. They are looking for______ methods of making it.

3. People use______ to lớn run machines, heat and cool their homes.

4. The food in the restaurant is cheap, but the choice is rather ______.

5. Fuel supplies are nearly ______.

Đáp án:

1. Six hundred balloons werereleasedat the ceremony.

2. They are looking foralternativemethods of making it.

3. People useenergyto run machines, heat & cool their homes.

4. The food in the restaurant is cheap, but the choice is ratherlimited.

5. Fuel supplies are nearlyexhausted.

Hướng dẫn dịch:

1. Sáu trăm quả bóng được thả ra tại buổi lễ.

2. Họ đã tìm kiếm phương thức thay vắt để tiếp tế nó.

3. Mọi bạn sử dụng tích điện để vận hành máy móc, sưởi nóng và làm mát đơn vị cửa.

4. Thức ăn trong nhà hàng rẻ, nhưng mà sự chọn lọc khá hạn chế.

5. Nguồn hỗ trợ nhiên liệu gần như là cạn kiệt.

Task 2. (Trang 125 – 126 giờ đồng hồ Anh lớp 11): Scan the passage and write down the advantage(s) & disadvantage(s) of each alternative source of energy.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Chiếc Khăn Quàng Đỏ Hay Nhất, Ý Nghĩa Và Xuất Xứ Của Khăn Quàng Đỏ

(Đọc lướt đoạn văn và viết ra dễ ợt và bất lợi của từng nguồn năng lượngthay thế.)

*

Đáp án:

Source of energy

Advantages

Disadvantages

Nuclear power

It can provide enough electricity for the world"s needs for hundreds of years

It can be very dangerous.

Solar energy

It"s available.

It"s not only plentiful & infinite but also clean và safe.

It"s only possible when it"s sunny.

Water power

It"s clean và unlimited.

It"s expensive beacuse we have lớn build dams to use it.

Wind power

It"s clean và unlimited.

There"s no wind energy when there is no wind.

Geothermal heat

It"s available.

It"s available only in a few places.

Hướng dẫn dịch:

Nguồn năng lượng

Lợi ích

Bất lợi

Năng lượng phân tử nhân

Nó rất có thể cung cấp cho đủ điện cho nhu cầu của nhân loại trong hàng nghìn năm.

Có thể hết sức nguy hiểm.

Năng lượng khía cạnh trời

Có sẵn.

Không số đông dồi dào cùng vô tận ngoài ra sạch cùng an toàn.

Chỉ dùng được khi gồm nắng.

Năng lượng nước

Sạch với không giới hạn.

Tốn hèn vì phải xây đập để cần sử dụng nó.

Năng lượng gió

Sạch và không giới hạn.

Khi không tồn tại gió sẽ không tồn tại năng lượng gió.

Địa nhiệt

Có sẵn.

Chỉ có sẵn ở một vài nơi.

Task 3. (Trang 125 – 126 giờ Anh lớp 11): Answer the questions. (Trả lời những câu hỏi.)

1. What is our major source of energy?

2. How many sources of energy are mentioned in the text, and which one bởi you think has the most potential?

Gợi ý:

1. Our major source of energy comes from fossil fuels.

2. Five sources of energy are mentioned in the text. They are nuclear energy, geothermal heat, wind power, water pwer, và solar energy. I think solar energy is the most potential.

Hướng dẫn dịch:

1.Nguồn tích điện chính của bọn họ là gì?

- Nguồn tích điện chính của bọn họ đến từ nhiên liệu hóa thạch.

2.Có từng nào nguồn năng lượng được nhắc tới trong đoạn văn, và chúng ta nghĩ nguồn tích điện nào là tiềm năng nhất?

- Năm nguồn tích điện được đề cập trong bài xích đọc. Đó là tích điện hạt nhân, địa nhiệt, tích điện gió, năng lượng nước và tích điện mặt trời. Tôi nghĩ năng lượng mặt trời là tiềm năng nhất.

After you read (Trang 126 – 127 giờ đồng hồ Anh lớp 11): Complete the summary of the reading passage by filling each blank with a suitable word from the box.(Hoàn thành phần tóm tắt bài bác đọc bằng phương pháp điền vào đến trống một từ tương thích trong khung.)

*

We need energy khổng lồ live and work. Our major source of (1) ______ is oil. Oil is (2)______kind of fossil fuel. The amount of fossil (3)______in the world is (4)______. Therefore, we must save it, and at the same time, we must find new sources of energy. Geothermal heat & nuclear nguồn are (5)______sources of energy. They can give us electricity. Other alternative (6)______are the sun, waves & water. These sources are not only (7)______and available but also clean & safe for the (8)______. People should develop & use them more & more in the future.

Đáp án:

1. Energy

2. One

3. Fuels

4. Limited

5. Alternative

6. Sources

7. Unlimited

8. Environment

Hướng dẫn dịch:

Chúng ta cần năng lượng để sinh sống và làm việc. Nguồn năng lượng chính của họ là dầu mỏ. Dầu mỏ là một trong loại nhiên liệu hóa thạch. Lượng xăng hóa thạch trên nhân loại là bao gồm giới hạn. Vày vậy, bọn họ phải tiết kiệm chi phí nó, đồng thời, bọn họ phải search nguồn tích điện mới. Địa nhiệt và tích điện hạt nhân là phần nhiều nguồn năng lượng thay thế. Chúng hoàn toàn có thể cung cung cấp điện cho cái đó ta. Số đông nguồn sửa chữa thay thế khác là mặt trời, sóng với nước. Rất nhiều nguồn tích điện này không hầu hết vô tận và sẵn có mà còn sạch mát và bình yên cho môi trường. Con bạn nên phát triển và áp dụng chúng nhiều hơn thế nữa trong tương lai.

Speaking (trang 127-128): The following statements danh sách some advantages & disadvantages of various sources of energy...

Listening (trang 128-129-130): Work in pairs.List some of the things you use energy for in your house...

Xem thêm: Dang Ky Tai Khoan Chu Be Rong? ? Cách Lập Nick Ngọc Rồng Online

Writing (trang 130): Study the chart about energy consumption in Highland in 2000 và fill in the gaps with the information from the chart...