Tiếng Anh 6 Tập 2

     

Đây là phần khởi đụng của unit 11 với công ty đề xuyên thấu là Our Greener world. Phần này sẽ giúp cho mình học có cái nhìn tổng quan tiền về chủ đề cũng như giới thiệu một vài từ bỏ vựng liên quan. Bài viết là lời nhắc nhở về giải bài tập trong sách giáo khoa.


*

Getting started - Unit 11: Our greener world

1. Listen and read. (Nghe với đọc)

Mi: Hi, Nick.Nick: Hello, Mi.Mi: You"ve bought a lot of things.Nick: Yes. We"re going on a picnic tomorrow. What are you doing at the supermarket Mi?Mi: I am buying a loaf of bread. Hey, what"s this?Nick: It"s a reusable shopping bag.Mi: vì chưng you always use it?Nick: Yes, I do. It"s better than a plastic one because it"s made of natural materials. If we all use this kind of bag, we"ll help the environment.Mi: I see. I"ll buy a bag for my mum. Where can I buy it?Nick: They sell a lot of these bags at the check-outMi: Thanks. Are they expensive?Nick: Not at all. By the way, you"re also ’green. You"re cycling.Mi: You"re right. If more people cycle, there wil be less air pollution. Right?Nick: Yes. Oh, look, it"s five o"clock already. I have khổng lồ go now. We have a lot to lớn prepare for the picnic. See you later.Mi: See you, Nick. Have a nice time tomorrow! Bye.

Bạn đang xem: Tiếng anh 6 tập 2

Dịch:

Mi: kính chào Nick.Nick: kính chào Mi.Mi: Cậu mua nhiều đồ nhỉ.Nick: Đúng thế. Sau này mình vẫn đi dã ngoại, cậu đang làm những gì ở siêu thị vậy?Mi: bản thân đang mua bánh mì. Này, đây là cái gì thế?Nick: Nó là túi sắm sửa tái sử dụng được.Mi: Cậu luôn luôn sử dụng nó à?Nick: Đúng thế. Nó tốt hơn túi nhựa, nó làm bằng vật liệu tự nhiên. Nếu như tất cả họ sử dụng túi này, họ sẽ giúp ích cho môi trường thiên nhiên đấy.Mi: Mình đọc rồi. Mình sẽ cài một túi mang lại mẹ.Mình rất có thể mua nó ở đâu nhĩ?Nick: họ bán tương đối nhiều túi này sống quầy tính tiền.Mi: Cảm ơn. Chúng tất cả đắt không?Nick: không đâu. Tiện thì cậu cũng ‘xanh’ đấy chứ. Cậu sẽ đạp xe pháo kìa.Mi: Cậu nói đúng đấy. Nếu có khá nhiều người đạp xe hơn thì ít ô nhiễm và độc hại không khí. Đúng không?Nick: Đúng thế. ổ, quan sát kìa, sát 5 giờ rồi. Mình bắt buộc đi đây. Bọn chúng mình có nhiều thứ cần chuẩn bị cho dã nước ngoài lắm. Giã biệt cậu.Mi: tạm biệt Nick! Mai đi dạo vui nhé!

a.Read the conversation again và complete the following sentences. Use no more than three words in each blank. (Đọc bàỉ đàm thoại lần nữa và ngừng những câu sau. Mỗi nơi trống không thật 3 từ.)

Nick is going on a picnic tomorrow.The green shopping bag is reusable.The materials of the bag are natural.People can buy the bag at the check-out.Mi wants to lớn buy a reusable bag for her mum.Nick thinks that Mi"s ’green’ because she"s cycling.

Dịch:

Nick đang đi dã ngoại vào trong ngày mai.Túi buôn bán xanh là túi tái sử dụng. Nguyên vật liệu của túi là trường đoản cú thiên nhiên.Người ta có thể mua túi nghỉ ngơi quầy tính tiền.Mi mong muốn mua 1 túi/ một túi tái thực hiện cho mẹ cô ấy.Nick nghĩ về rằng mi ‘xanh’ chính vì cô ấy đã di xe pháo đạp.

b. Based on the ideas in the conversation, match the first half of the sentence in column A with its second half in column B. (Dựa theo ý của bài đàm thoại trên, nối nửa câu đầu vào cột A cùng với nửa câu sau trong cột B)

A

The reusable bag is betterThere will be less air pollutionIf peopleuse reusable bags for shopping,

B

a. They will help the environment.b. Than the plastic bag.c. If more people cycle.

Xem thêm: Phim Cuộc Chiến Với Nhân Tình Tập 1, Phim Cuộc Chiến Với Nhân Tình

Hướng dẫn:

- b. The reusable bag is better than the plastic bag. (Túi tái sử dụng xuất sắc hơn túi nhựa.)- c. There will be less air pollution if more people cycle. (Không khí đang ít bị ô nhiễm hơn nếu không ít người đi xe đạp.)- a. If people use reusable bags for shopping, they will help the environment. (Nếu người ta áp dụng túi tái sử dụng để đi tải sắm, họ sẽ giúp đỡ ích mang lại môi trường.)

c. Find these expressions in the conversation. Kiểm tra what they mean. (Tìm những cách miêu tả này trong bài xích đàm thoại. Kiểm soát xem chứng có nghĩa gì)

1. I see 2. By the way 3. Not at all

Hướng dẫn:

I see./ I understand (tôi hiểu)By the way (Nhân tiện)Not at all (Không sao cả/ không có chi).

d. Fill each blank with a suitable expression. (Điền vào mỗi địa điểm trông cách mô tả thích hợp)

A: It works lượt thích this.B: Oh, I see .A: Are you tired?B: Not at all .A: What are you going to vì chưng this weekend?B: I"m going khổng lồ a birthday party. By the way, what bởi vì you think about this dress?

Dịch:

A: Nó vận động như thay này.B: Ồ, tôi hiểu rồi.A: chúng ta có mệt không?B: ko có gì cả.A: vào buổi tối cuối tuần này các bạn sẽ làm gì?B: Mình vẫn đi dự lễ hội sinh nhật. Nhân thể thì các bạn nghĩ chiếc váy này thay nào?

2. There are a lot of environmental problems today. Write each problem in the box under the picture. (Ngày nay có khá nhiều vấn đề vể môi trường. Viết từng vân đề trong khung bên dưới phù hợp với hình.)

Trả lời:

soil pollution (ô nghiễm đất)deforestation (nạn chặt phá rừng)water pollution (ô lây lan nước)noise pollution (ô nhiễm tiếng ồn)air pollution (ô nhiễm không khí)

3. Now listen, check and repeat the answers. (Nghe, khám nghiệm và lặp lại câu trả lời.)

4. Match the causes in column A with the effects in column B. (Nối những nguyên nhân trong cột A với kết quả trong cột B làm sao cho phù hợp.)

A

Air pollutionWater pollutionSoil pollutionNoise pollutionDeforestation

B

a. Causes floodsb. Causes breathing problems.c. Causes hearing problems.d.makes fish die.e.makes plants die.

Hướng dẫn:

- b. Air pollution causes breathing problems. (Ô nhiễm ko khí tạo nên những vấn đề về hô hấp).- d. Water pollution makes fish die. (Ô lây nhiễm nước có tác dụng cá chết).- e. Soil pollution makes plants die. (Ô lây truyền đất có tác dụng cây chết).- c. Noise pollution causes hearing problems. (Ô lây nhiễm tiếng ồn tạo nên những vấn đề về thính giác).- a. Deforestation causes flood. (Phá rừng gây đồng chí lụt).

Xem thêm: Mãi Mãi La Số 1 Yu Thánh Thiện, Tag Archives: Yu Thánh Thiện

5. Game: Which group is the winner? (Trò chơi: nhóm nào chiến thắng?)

Make groups of six.As a class, choose one environmental problem in 2In five minutes, write down as many effects of the problem as possible.After five minutes, one member from each group runs quickly to the board & writes the effects.The group with the most effects wins!

Dịch:

Lập thành nhóm gồm 6 người.Cả lớp lựa chọn một vấn đề về môi trường xung quanh trong phần 2.Trong 5 phút, viết ra càng nhiều hậu trái của vấn đề càng tốt.Sau 5 phút, một thành viên trong nhóm nhanh chân chạy đến cái biển và viết ra các hậu quả.Nhóm làm sao viết ra các hậu trái nhất đã chiến thắng.

Gợi ý:

Air pollution causes:

Lung cancer (ung thư phổi)Acid rain (mưa axit)Water sources pollution (ô lây nhiễm nguồn nước)