TÌM MIỀN XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ

     
A (D = mathbbRackslash left 1;,,3 ight.) B (D = mathbbRackslash left - 1;,,3 ight.) C (D = mathbbRackslash left 1;,, - 3 ight.) D (D = mathbbRackslash left - 1;,, - 3 ight.) 

Lời giải bỏ ra tiết:

Hàm số khẳng định ( Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 e 0 Leftrightarrow left( x - 1 ight)left( x - 3 ight) e 0 Leftrightarrow left{ eginarraylx e 1\x e 3endarray ight..)

Vậy tập xác minh của hàm số là (D = mathbbRackslash left 1;,,3 ight.) 

Chọn A.

Bạn đang xem: Tìm miền xác định của hàm số


Câu 2: (y = fracsqrt x left( x - 1 ight)left( x + 2 ight))

A (D = left( 0; + infty ight)ackslash left 1 ight.)B (D = left< 0; + infty ight)ackslash left 1 ight.)C (D = left< 0; + infty ight))D (D = left( 0; + infty ight))

Lời giải bỏ ra tiết:

Hàm số xác minh ( Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 0\left( x - 1 ight)left( x + 2 ight) e 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 0\x e 1\x e - 2endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 0\x e 1endarray ight..)

Vậy tập khẳng định của hàm số (D = left< 0; + infty ight)ackslash left 1 ight.)

Chọn B.


Câu 3: (y = fracsqrt x + 2 left)

A (D = left< - 2; + infty ight)ackslash left 1 ight.)B (D = left< - 2; + infty ight)ackslash left - 1;,,1 ight.)C (D = left( - 2; + infty ight)ackslash left - 1;,,1 ight.)D (D = left( - 2; + infty ight)ackslash left 1 ight.)

Lời giải đưa ra tiết:

Hàm số khẳng định ( Leftrightarrow left{ eginarraylx + 2 ge 0\left| x ight| - 1 e 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx ge - 2\x e 1\x e - 1endarray ight..)

Vậy tập xác định của hàm số là (D = left< - 2; + infty ight)ackslash left - 1;,,1 ight.)

Chọn B.


Câu 4: (y = sqrt 6 - x + frac1x^2 - 4)

A (D = left< 6; + infty ight)ackslash left - 2;,,2 ight.)B (D = left( - infty ;6 ight)ackslash left - 2;,,2 ight.)C (D = left( 6; + infty ight)ackslash left - 2;,,2 ight.)D (D = left( - infty ;,,6 ight>ackslash left - 2;,,2 ight.)

Lời giải chi tiết:

Hàm số xác định ( Leftrightarrow left{ eginarrayl6 - x ge 0\x^2 - 4 e 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx le 6\x e 2\x e - 2endarray ight..) 

Vậy tập xác minh là (D = left( - infty ;,,6 ight>ackslash left - 2;,,2 ight.) 

Chọn D.


Câu 5: (y = frac4x - 5left( x - 1 ight)sqrt x + 4 )

A (D = left( - 4; + infty ight)ackslash left 1 ight.)B (D = left< - 4; + infty ight)ackslash left 1 ight.)C (D = left( - 4; + infty ight).)D (D = left< - 4; + infty ight).)

Lời giải bỏ ra tiết:

Hàm số xác minh ( Leftrightarrow left{ eginarraylx - 1 e 0\x + 4 > 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx e 1\x > - 4endarray ight..) 

Vậy tập khẳng định của hàm số là (D = left( - 4; + infty ight)ackslash left 1 ight.)

Chọn A.

Xem thêm: Tả Cây Phượng Vĩ Hay Nhất ❤️️ 15 Bài Văn Tả Về Cây Phượng Hay Nhất


Câu 6: (y = frac3x + 5left)

A (D = mathbbRackslash left 1 ight\)B (D = mathbbRackslash left - 1 ight\)C (D = mathbbRackslash left pm 1 ight\)D (D = mathbbR.)

Lời giải chi tiết:

Hàm số xác định ( Leftrightarrow left| x + 1 ight| + left| x - 1 ight| e 0) 

Ta có: (left| x + 1 ight| + left| x - 1 ight| = 0 Leftrightarrow left{ eginarraylx + 1 = 0\x - 1 = 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx = 1\x = - 1endarray ight.) (mâu thuẫn)

( Rightarrow left| x + 1 ight| + left| x - 1 ight| e 0,,forall x in R).

Vậy tập xác định của hàm số là (D = mathbbR.)

Chọn D.


Câu 7: (y = fracsqrt<3>x - 1 x + 2 ight)

A (D = mathbbR.)B (D = mathbbRackslash left 2 ight\)C (D = mathbbRackslash left pm 2 ight\)D (D = mathbbRackslash left 0 ight\)

Lời giải chi tiết:

Hàm số xác minh khi còn chỉ khi

(eginarraylleft| x - 2 ight| - left| x + 2 ight| e 0\ Leftrightarrow left| x - 2 ight| e left| x + 2 ight|\ Leftrightarrow left( x - 2 ight)^2 e left( x + 2 ight)^2\ Rightarrow x^2 - 4x + 4 e x^2 + 4x + 4\ Leftrightarrow 8x e 0\ Leftrightarrow x e 0endarray)

Vậy TXĐ của hàm số là (D = Rackslash left 0 ight\) 

Chọn D.


Câu 8: (y = sqrt x - 1 + sqrt 9 - x^2 )

A (D = left( 1;3 ight).)B (D = left< - 3;1 ight>)C (D = left< 1;,,3 ight>.)D (D = left( - infty ;3 ight> cup left< 1;3 ight>)

Lời giải chi tiết:

Hàm số xác minh ( Leftrightarrow left{ eginarraylx - 1 ge 0\9 - x^2 ge 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 1\ - 3 le x le 3endarray ight. Leftrightarrow 1 le x le 3.) 

Vậy tập xác minh của hàm số là (D = left< 1;,,3 ight>.)

Chọn C.

Xem thêm: Bảng Nguyên To Hóa Học Đầy Đủ Nhất, Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học Đầy Đủ Nhất


*
câu hỏi trước thắc mắc tiếp theo
*

*
*

*

*
*

*
*

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép maybomnuocchuachay.vn gởi các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.