Viết Lại Câu Với Although

     

bạn đang xem xét Bài Tập Về Liên từ bỏ Trong giờ Anh Violet, bài xích Tập Về Liên trường đoản cú Trong tiếng Anh đề nghị không? Vậy hãy thuộc Xettuyentrungcap.edu.vn đón xem bài viết này ngay dưới đây nhé!


XEM video clip Bài Tập Về Liên trường đoản cú Trong tiếng Anh Violet, bài xích Tập Về Liên từ Trong giờ Anh trên đây.

Bạn đang xem: Viết lại câu với although

Tiếng Anh có một số trong những liên từ bộc lộ sự tương làm phản như although, despite, in spite of,…Bài viết dưới đó là các dạng bài tập về although in spite of despitegiúp các bạn ôn lại cách dùng cũng như cấu trúc đã được học tại phần lý thuyết.

Đang xem: bài tập về liên tự trong giờ đồng hồ anh violet

Bạn sẽ xem: phương pháp dùng although cùng in spite of/despite violet

Lý thuyết

Hãy cùng cả nhà ôn tập một số định hướng cơ bạn dạng về although in spite of despite ngay bên dưới.

Although / Even though / In spite of / Despite đều sở hữu chung tức thị mặc dù, hoàn toàn có thể đứng đầu mệnh đề hoặc giữa câu chia cách 2 mệnh đề với nhau. Nếu đứng đầu câu, sau mệnh đề chứa các từ trên, nên thêm vết phẩy.

ALTHOUGH / EVEN THOUGH + S + VIN SPITE OF / DESPITE + V-ING / NOUN PHRASE / THIS…, THE FACT THAT…, WHAT…

Exercise

Exercise 1

Complete these sentences. Each time use Although + a sentences from the table

I didn’t speak the language

He had promised lớn be on time
I had never seen him before

She smokes 40 cigarettes a day

It was quite cold

It rained a lot
He has a very responsible job

I had all the necessary qualifications

We don’t lượt thích her very much

The traffic was bad

1) Although……………………., he isn’t particularly well-paid.

2) ………………………………., I recognised him from a photograph.

3) I didn’t wear a coat……………………………………….

4) We thought we’d better invite her khổng lồ the party………………………….

5) ………………………………, I managed to lớn make myself understood.

6) He was late……………………………….

7) ………………………………, she is quite fit.

8) ………………………………., we enjoyed our holiday.

9) I didn’t get the job……………………………….

10) ……………………………….., I arrived on time.


*

Exercise 2

Complete these sentences with although or in spite of


1) ……………..all my careful plans, a lot of things went wrong.

2) ……………..I had planned everything carefully, a lot of things went wrong.

3) I love music………………..I can’t play a musical instrument.

4) ……………..being very tired, we carried on walking.

5) The heating was on, but…………….this the house was still cold.

6) Keith decided to lớn give up his job……………….I advised him not to.

7) I couldn’t sleep………….I was tired.

8) ………..it rained a lot, they enjoyed themselves.

10) …………..what I said last night, I still love you.

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Vi Phạm Giao Thông Có Hiệu Lực Trong Thời Hạn, Cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia

Exercise 3

Choose the correct answer

1) …………..the bad weather, we went on a school picnic.

A. Although B. Despite C. In spite

2) ………….his illness, Tom went to lớn school because he had an important exam.

A. In spite of B. Although C. But

3) ……………she was very busy, my mother cooked a great meal for us.

A. Despite B. In spite of C. Although

4) I still got a low grade……………I studied for my Math test.

A. Although B. Despite C. In spite of

5) I have so many cavities………….I brush my teeth regularly.

A. In spite of B. Even though C. Despite

6) ……………….the heavy fog, we managed to lớn get khổng lồ the meeting on time.

A. But B. Although C. In spite of

7) ……………….we played well, we couldn’t win the game.

A. Although B. Even though C. A&B

8) She still loves her husband……………….they broke up.

A. Even though B. In spite of C. Despite

9) The elevator was out of order so I had lớn use the stairs……………..being exhausted.


A. In spite B. Despite C. A&B

10) I’m not going to eat fast food…………..I’m starving.

A. Although B. Because C. Even

Exercise 4

Write a new sentence with the same meaning. Use the words in brackets

1) I couldn’t sleep although I was tired. (despite)

2) Although he’s got an English name, he is in fact German. (despite)

3) In spite of her injured foot, she managed to lớn walk to the village. (although)

4) I decided to lớn accept the job although the salary was low. (in spite of)

5) We lost the match although we were the better team. (despite)

6) In spite of not having eaten for 24 hours, I didn’t feel hungry. (although)

7) I’m not tired in spite of working hard all day. (although)

8) She is quite fat although she plays sport everyday. (despite / the fact)

9) Although I see him every morning, I’ve never spoken lớn him. (in spite of)

10) It’s quite warm although it’s a bit windy. (despite)


*

Answer

Exercise 1:

1) Although he has a very responsible job

2) Although I had never seen him before

3) although it was quite cold

4) although we don’t like her very much

5) Although I didn’t speak the language

6) although he had promised lớn be on time

7) Although she smokes 40 cigarettes a day

8) Although it rained a lot

9) although I had all the necessary qualifications

10) Although the traffic was bad

Exercise 2:

1) In spite of 2) Although 3) although 4) In spite of 5) in spite of

6) although 7) although 8) Although 9) in spite of 10) In spite of


Exercise 3:

1) B 2) A 3) C 4) A 5) B

6) C 7) C 8) A 9) B 10) A

Exercise 4:

1) I couldn’t sleep despite being tired.

2) Despite his English name, he is in fact German.

3) Although she had an injured foot, she managed to walk lớn the village.

4) I decided to lớn accept the job in spite of the low salary.

5) We lost the match despite being the better team.

6) Although I hadn’t eaten for 24 hours, I didn’t feel hungry.

7) I’m not tired although I work all day.

8) Despite the fact that she plays sports everyday, she is quite fat.

9) In spite of seeing him every morning, I’ve never spoken to him.

Bài tập câu bị động

Chúng tôi vừa trình làng với những giáo viên, học viên các bài tập về although in spite of despite tất cả đáp án đưa ra tiết. Lưu giữ luyện tập liên tục giúp nâng cao khả năng làm bài xích tập hiệu quả..

Vậy là mang lại đây bài viết về Bài Tập Về Liên trường đoản cú Trong giờ Anh Violet, bài bác Tập Về Liên từ Trong giờ đồng hồ Anh đã dừng lại rồi. Hi vọng bạn luôn theo dõi với đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Xettuyentrungcap.edu.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công xuất sắc trong cuộc sống!


Nguyên tắc thông thường cần nhớ là :Although/ though + mệnh đềDespite / in spite of + các từCác công thức biến đổi từ mệnh đề sang cụm từ như sau:1) Nếu công ty từ 2 mệnh đề như là nhau:– bỏ chủ tự ,động trường đoản cú thêm ING .Although Tom got up late, he got lớn school on time.

=> Despite / in spite of getting up late, Tom got to lớn school on time.

Xem thêm: 100+ Hình Ảnh Các Con Vật Sống Trong Rừng Sinh Động Cho Bé, Pin On Nội Dung Tôi Đã Lưu

2) Nếu chủ từ là danh trường đoản cú + be + tính từ– Đem tính từ đặt trướcdanh tự ,bỏ khổng lồ beAlthough the rain isheavy,…….=> Despite / in spite of theheavyrain, ……3) Nếu nhà từ là đại trường đoản cú + be + tính từ :– Đổi đại từ thành sỡ hửu ,đổi tính từ bỏ thành danh tự ,bỏ beAlthoughHewassick,……..=> Despite / in spite ofhissickness,…….4) Nếu chủ từ là đại từ + cồn từ + trạng từ– Đổi đại tự thành sở hữu, hễ từ thành danh từ bỏ ,trạng từ thành tính từ đặt trước danh từAlthoughHebehavedimpolitely,…..=> Despite / in spite ofhisimpolitebehavior,………5) nếu câu có dạng : there be + danh tự Hoặc : S + have + N

–Thì vứt there beAlthough there wasan accident,…..=> Despite / in spite ofan accident,……

Công thức này cũng áp dụng cho thay đổi từBECAUSE -> BECAUSE OF

BÀI TẬP 1 :Viết lại câu không biến đổi nghĩa:

1) Although Tom was a poor student, he studied very well.=> In spite of ……2) Mary could not go lớn school because she was sick. Because of ….3) Although the weather was bad, she went lớn school on time.=> Despite ….4) My mother told me to lớn go lớn school although I was sick.=> In spite of ….5) Because there was a big storm, I stayed at home.=> Because of ….6) Tom was admitted khổng lồ the university although his grades were bad. Despite ….7) Although she has a physical handicap, she has become a successful woman.=> Despite ….8) In spite of his god salary, Tom gave up his job.=> Although….9) Though he had not finished the paper, he went to lớn sleep.=> In spite of ……10) In spite of the high prices, my daughter insists on going lớn the movies.